Brev til kommunene

Kommuner i Oppland
Deres referanse
Vår referanse
Saksbehandler
Dato
28.02.2017
2016/7296-17 331.2 AGN
Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38
Fordeling av skjønnsmidler til prosjekter for 2017
Det vises til Fylkesmannens brev til kommunene av 06.12.2016, hvor dere ble invitert til å søke om
skjønnsmidler til prosjekter for 2017. Søknadsfristen var satt til 27.01.2017. Alle søknadene er
registrert i Den integrerte søknads- og rapporteringsdatabasen (ISORD) som er felles for alle
fylkesmannsembeter. Rapportering om resultat av prosjektene skal også registreres i samme system.
Det er sendt ut eget brev av 16.01.2017 om rapportering for 2016.
Fylkesmannen har mottatt 71 søknader, fra 24 kommuner med en samlet søknadssum på vel 60 mill
kr, og det er gjort følgende tildeling til de enkelte kommuner:
Nr
501
502
511
512
513
514
515
516
517
519
520
521
522
528
529
532
533
534
536
538
540
541
542
543
544
545
Navn
LILLEHAMMER
GJØVIK
DOVRE
LESJA
SKJÅK
LOM
VÅGÅ
NORD-FRON
SEL
SØR-FRON
RINGEBU
ØYER
GAUSDAL
ØSTRE TOTEN
VESTRE TOTEN
JEVNAKER
LUNNER
GRAN
SØNDRE LAND
NORDRE LAND
SØR-AURDAL
ETNEDAL
NORD-AURDAL
VESTRE SLIDRE
ØYSTRE SLIDRE
VANG
SUM
Beløp i kr
1 700 000
2 000 000
300 000
350 000
300 000
500 000
600 000
1 150 000
700 000
250 000
750 000
600 000
600 000
750 000
1 150 000
950 000
1 530 000
400 000
Ikke søkt
1 250 000
Ikke søkt
600 000
150 000
16 580 000
Oversikt over prosjekter som er tildelt skjønnsmidler er vedlagt.
Fylkesmannens fordelinger er gjort etter en grundig vurdering i alle fagavdelingene og de føringer
som ble gitt i utlysningsbrevet. De prioriterte områdene er: utsatte barn og unge, integrering av
flyktninger, grønt skifte og omstilling/effektive arbeidsmetoder. Det er også gitt midler til
videreføring av en del prosjekter som går over flere år og som er tildelt skjønnsmidler tidligere.
Besøksadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2604 Lillehammer
Telefon: 61 26 60 00 Telefaks: 61 26 61 67 E-post: [email protected] Org.nr: 970 350 934
www.fylkesmannen.no/oppland
Dersom skjønnsmidlene ikke er fullt ut disponert ved årets slutt, på grunn av forsinket framdrift,
forutsettes det at midlene avsettes på bundet fond og kan benyttes til prosjektet neste år.
Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet til kommunene og utbetales fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sammen med det ordinære rammetilskuddet.
Fylkesmannen ønsker en aktiv dialog med kommunene om fornyings- og innovasjonsprosjekter. Ta
derfor gjerne kontakt med oss. Spørsmål og innspill kan rettes til:
Hans Seierstad, tlf. 61 26 60 03, e-post [email protected]
Anette Musdalslien, tlf. 61 26 61 29, e-post [email protected] eller
Anne-Gunn Sletten, tlf. 61 26 60 38, e-post [email protected]
Med hilsen
Sigurd Tremoen
Anne-Gunn Sletten
seniorrådgiver
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
Vedlegg:
1 Prosjektoversikt-17
2