06 - Fylkesmannen Forskrift om fremmede arter

Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Forskrift om fremmede organismer
Disposisjon:
•
•
•
•
Definisjoner – begrepsbruk
Hva er problemet med fremmede arter
Hva sier det nye lovverket?
Hva må kommunene passe på
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Definisjoner
• Fremmede arter/organismer: arter som ikke
•
naturlige hører hjemme her og som ikke hadde klart å
spre seg hit uten menneskelig hjelp
Svartelistede arter: arter med høy eller svært høy
risiko for å ha negativ effekt på norsk natur (217
arter)
Fremmede arter
Truede arter
Hva er problemet med fremmede arter?
•
•
•
•
Konkurrere ut/fortrenge stedegne arter
Endre økosystemer
Bærere av sykdommer og parasitter
Genetisk forurensing
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Hvorfor er vi så opptatte av dette i forvaltningen?
De viktigste trusselfaktorene innenfor verneområders grense:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Masser og fremmede organismer
Fremmede organismer kan spres med masser
• F.eks jordmasser kan inneholde frø og plantedeler
som kan danne nye populasjoner
• Kan inneholde parasitter og skadegjørere
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Hva sier lovverket?
• Naturmangfoldloven kom i 2009 - kapittel IV omhandler
fremmede organismer.
§ 28 krav til aktsomhet:
– Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan
medføre spredning eller utslipp av levende eller
levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer
naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre
dette.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Forskrift om fremmede organismer
• Forskrift om fremmede organismer – i
kraft 1. januar i 2016
• Forbud mot innførsel, utsetting og
omsetning
• Krav om tillatelse for innførsel av
organismer
• Krav om tillatelse for utsetting av en
rekke fremmede organismer
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Forskrift om fremmede organismer
§ 24 – 4. ledd:
• Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan
inneholde fremmede organismer, skal den ansvarlige,
i rimelig utstrekning, undersøke om massene
inneholder fremmede organismer som kan medføre
risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold
dersom de spres, og treffe egnede tiltak for å
forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra
andre områder, tildekking, nedgraving,
varmebehandling, eller levering til lovlig
avfallsanlegg.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Hva kan kommunene passe på i påvente
av veileder?
• Få en oversikt over hvilke fremmede arter som finnes
•
•
•
•
•
i kommunen.
Kartlegg og rapporter i artsobservasjoner.
Gjør tiltak der fremmede organismer er et problem
 Prioriter!
Still krav til håndtering
 For eksempel lokal håndtering av masser i byggesaker
Pass på at det finnes gode håndteringsmuligheter
 For eksempel hageavfallsmottak med gode rutiner.
Informer innbyggerne.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Sårbare områder
• Verneområder og områder med viktig natur
• Spredningsårer – vann og vei
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Myndighet
Miljødirektoratet:
• Fører tilsyn med at forskriften overholdes
• Kan gi dispensasjon fra forskriften
• Håndhever bestemmelsene (nml § 69 til § 73)
– Overtredelse kan medføre miljøerstatning eller straff (§ 74 og § 75)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Takk for meg
Bekjempelse av kjempesringfrø i Nordre Øyeren naturreservat