Afgørelse med kommunens vurderinger og vilkår.

Hjørring Kommune
Ole Mariegaard
Vråvej 438
9760 Vrå
Team Erhverv
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
[email protected]
www.hjoerring.dk
Hjørring den 30-01-2017
Sagsnr.: 09.17.24-P19-1-17
Tilladelse til opførsel af lade/ maskinhus på Vråvej 438, Vrå.
Hjørring Kommune har den 13. januar 2017 modtaget din byggeanmeldelse vedr. opførsel af ny
lade/ maskinhus på ejendommen, laden/ maskinhuset er på 620 m² i grundplan.
Hjørring Kommune har konstateret, at det anmeldte overholder bekendtgørelsens krav og vurderet,
at den anmeldte halmlade ikke kræver miljøgodkendelse1.
Anmeldelsen er behandlet i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af
husdyrbrug2.
Det betyder, at du kan opføre laden/ maskinhuset, når du har modtaget byggetilladelse fra
kommunen.
Kommunen har konkret konstateret at:
1
2

At det anmeldte alene omhandler byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for
ejendommens drift som landbrugsejendom, og er dimensioneret fornuftigt i forhold til
produktionsniveauet

At byggeriet er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og
altså ikke er fritliggende
i henhold til Lov nr. 1572 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006 med senere ændringer
Tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 44 af 11. januar 2016 (§ 27))
Hjørring Kommune

At anlægget ikke er beliggende i udpeget ”Særligt bevaringsværdigt landskab” eller
”Værdifuldt kulturmiljø” og i øvrigt ikke vil være til skade for miljøet, herunder de
landskabelige værdier

At bygningen ikke vil påvirke naboer væsentligt
Forud for kommunens afgørelse har naboerne til ejendommen været skriftligt orienteret om
anmeldelsen og har haft mulighed for at udtale sig i sagen. Der er ikke indkommet udtalelser eller
indsigelser til anmeldelsen.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 30. januar 2017
Denne afgørelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt.
Klagevejledning
Ansøger selv kan klage3 over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Det samme kan
enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og
organisationer m. v. Klagen skal være modtaget senest den 27. februar 2017 kl 23.59
Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommunen via Natur- og Miljøklagenævnets
Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Natur- og
Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner.
Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko, hvis der klages over den. Det er dog under forudsætning
af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Natur- og Miljøklagenævnet kan i særlige tilfælde
afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før klagen er behandlet. Natur- og Miljøklagenævnet
kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være anlagt inden seks
måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i
miljøoplysninger.
Med venlig hilsen
Bente Kjærsgård Henriksen
Team Erhverv
Tlf.: 72 33 67 35
[email protected]
3 Lovbek. Nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7.
Hjørring Kommune
Kopi af brevet er sendt til:








Danmarks Naturfredningsforening - [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, Region Nordjylland – [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund - [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening - [email protected]
Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring - [email protected]
Det Økologiske Råd - [email protected]
Lystfiskeriforeningen for Liver Å – [email protected]
Naturstyrelsen – [email protected]