Link til referat - Vejsgårdparkens Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 27/2 – 2017
Deltagere:
Claus Dyrlund
Christian Hansen
Kristian Christiansen
Claus Dahl
Steffen Pedersen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Godkendelse af referat fra sidst.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden videre bemærkninger.
2. Regnskab
Regnskabet for 2016 blev gennemgået til den foregående generalforsamling, og godkendt af
den samlede bestyrelse.
Den vil blive vedhæftet på indkaldelsen til generalforsamlingen, som vil blive udsendt inden
længe.
3. Generalforsamling
Lokaleleje er nu på plads og det bliver igen i år på Vemmelev skole i aulaen.
Indbydelsen er rettet til i forhold til hvem der er på valg i bestyrelsen, og indkomne forslag skal
være bestyrelsen i hænde inden 15 marts.
4. Vejbump og kørsel på græs
Der er nu blevet observeret et par stykker som kører uden om vejbumpene, og det vil blive
drøftet på årets generalforsamling hvad der fremover skal gøres ved det åbenbart blivende
problem.
5. Fibernet status
Fibia er ved at undersøge om der er mulighed for at etablere fibernet i de rør som der er gravet
ned i vejsgårdparken, Deres projektafdeling arbejder på sagen i øjeblikket, og vil vende tilbage
når de er tæt på en løsning.
6. Til og fraflytninger i perioden
Der har i perioden siden sidst ikke været nogen til og fraflytninger.
7. Eventuelt
Bestyrelsen tager kontakt til grundejerforeningen i Vejsgårdtoften, og prøver at samles til et
uformelt møde hvor vi muligvis kan drage nytte af hinandens arbejde.
8. Ny dato for bestyrelsesmøde
Næste møde vil være generalforsamlingen.
Bestyrelsen
.