OXBY OG HO VANDVÆRK A.M.B.A. BLÅVANDVEJ 87 A, 6857

Tlf: 75 18 16 66
[email protected]
www.bdo.dk
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bavnehøjvej 6
DK-6700 Esbjerg
CVR-nr. 20 22 26 70
OXBY OG HO VANDVÆRK A.M.B.A.
BLÅVANDVEJ 87 A, 6857 BLÅVAND
ÅRSRAPPORT
2016
50. REGNSKABSÅR
Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 25. marts 2017
______________________________
Dirigent
CVR-NR. 11 18 23 13
1
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Selskabsoplysninger
2
Selskabsoplysninger
..............................................................................................................................................
Påtegninger
3
Ledelsespåtegning
..............................................................................................................................................
4-5
Den
..............................................................................................................................................
uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsesberetning
6-7
Ledelsesberetning
..............................................................................................................................................
Årsregnskab 1. januar - 31. december
8
Resultatopgørelse
..............................................................................................................................................
Balance
..............................................................................................................................................
9-10
11-12
Noter
..............................................................................................................................................
13-14
Anvendt
..............................................................................................................................................
regnskabspraksis
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
2
SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabet
Oxby og Ho Vandværk a.m.b.a.
Blåvandvej 87 a
6857 Blåvand
Telefon:
Telefax:
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:
75 27 94 34
75 27 91 18
11 18 23 13
30. marts 1966
Varde
1. januar - 31. december
Bestyrelse
Leif Bjerre, formand
Knud Johansson, næstformand
Bjarne Slaikjær
Per Diemer
Vagn Krammer
Direktion
Ole Opstrup, vandværksbestyrer
Revision
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Bavnehøjvej 6
6700 Esbjerg
Pengeinstitut
Danske Bank
Kræmmergade 5
6800 Varde
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 25. marts 2017, kl. 11.00, på Ho Kro.
3
LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2016 for Oxby og Ho Vandværk a.m.b.a.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Blåvand, den 2. marts 2017
Daglig ledelse
________________________
Ole Opstrup
Vandværksbestyrer
Bestyrelse
________________________
Leif Bjerre
Formand
________________________
Knud Johansson
Næstformand
________________________
Per Diemer
________________________
Vagn Krammer
________________________
Bjarne Slaikjær
4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til andelshaverne i Oxby og Ho Vandværk a.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Oxby og Ho Vandværk a.m.b.a. regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 10 i årsregnskabet, som
beskriver den usikkerhed der er vedrørende opgørelse af aktuel og udskudt skat.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
5




Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Esbjerg, den 6. marts 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 7
Dorte Larsen
Statsautoriseret revisor
Egon Nissen
Registreret revisor
6
LEDELSESBERETNING
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
År 2016 blev året hvor Oxby og Ho Vandværk endelig fik styr på problemet med et for højt farvetal.
Også på andre områder blev året skelsættende: I årene efter krisen var der meget få nye tilslutninger,
men i 2015 tog det fart, og i 2016 var de samlede tilslutningsbidrag på godt 1,2 millioner. Vi havde
budgetteret med 100.000 kr.
Der er i alt afholdt 8 bestyrelsesmøder i løber af 2016, og udover en tæt opfølgning på det nye
vandbehandlingssystem og de deraf følgende omlægninger på Vandværket, har vi især haft fokus på de
store tilslutningssager på grunden ved den gamle skole midt i Blåvand og ved badehotellet ved
Hvidbjerg Strand, samt mulighederne for at levere vand til lodsejerne på Skallingen.
Vandværket har i 2016 haft en nettotilgang på 41 nye andelshavere, heraf et badehotel. Vi er hermed
ved udgangen af 2016 i alt 3264 andelshavere – heraf ca. 300 fastboende.
I 2016 blev der udpumpet 326.088 m3 vand mod 311.683 m3 vand i 2015. Heraf kan 296.044 m3
faktureres, og det beregnede spild er derfor 30.044 m3 eller 9,1%. Da det beregnede spild er mindre
end 10 %, skal der ikke betales ekstra vandskat heraf.
De m3, der ikke bliver faktureret, går blandt andet til brandslukning, afprøvning af brandhaner samt
mistes ved beskadigelser af og lækager på ledningsnettet. Vi har desuden i 2016 brugt store mængder
”skyllevand” i forbindelse med indkørslen af det nye filtersystem. Vi håber stadig, at vi i de kommende
år kan nedbringe den beregnede spildprocent.
På given foranledning og selvom alle aftagere har vandmålere, der kan fjernaflæses, vil jeg gerne
endnu en gang understrege, at vi ikke fra Vandværkets side fører løbende kontrol med den enkeltes
forbrug. Det er derfor stadig nødvendigt, at den enkelte forbruger selv holder øje med sit vandforbrug
for dermed at kunne gribe ind, såfremt det viser sig at være unormalt.
Vandværket har i 2016-regnskabet måttet notere uerholdelige fordringer på ca. 2000 kr.
Vores boringsanalyser er tilfredsstillende, og det samme gælder vore drikkevandsanalyser. Den endelige
implementering af det nye filteranlæg har nedbragt farvetallet til under det halve og dermed reduceret
misfarvningen af drikkevandet. Der vil dog stadig kunne optræde misfarvninger ved ledningsbrud eller
når der åbnes for vandet i ledningsstræk, hvori vandet har været stillestående igennem længere tid. Vi
regner dog med, at problemet vil aftage over tid, nu hvor vandet ved afgang fra vandværket er klart.
På anlægsfronten har vi i løbet af 2016 haft en del bygningsmæssige ændringer i forbindelse med det
nye vandbehandlingssystem, og vi har også måttet ofte penge på et nyt hegn omkring rentvandstanken.
Som nævnt på generalforsamlingen i marts 2016 er vi også under den nye Vandsektorlov styret meget
tæt på vores økonomi, og det ligger stadig i lovgivningen, at selskaber som vores ikke skal have en
større egenkapital. Vi har derfor nedsat afregningsprisen for 2017 uden afgifter fra 4,25 kr. til 3,75 kr.
Samtidigt er den faste afgift nedsat fra 500 til 400 kr. ekskl. moms.
Lad mig til slut benytte lejligheden til at takke Vandværkets medarbejdere og den øvrige bestyrelse for
en rigtig god arbejdsindsats og et positivt samarbejde i 2016. Endvidere en stor tak for udvist
tålmodighed til de (heldigvis få) forbrugere, der i løbet af 2016 blev ramt af ledningsbrud og ”brunt
vand”.
7
Usikkerhed ved indregning og måling
Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne
svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar
2010.
Det er Skat´s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper, som kan
føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværier skal opgøres til lavere værdier, vil der
opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en aktuel skat. Den ikke
indregnede skatteforpligtelse i forbindelse hermed udgør kr. 0 pr. 31. december 2016.
Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (blive tillagt selskabets prisloft),
vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
8
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note
2016
2015
kr.
kr.
NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
1
3.930.639
3.736.709
Produktionsomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-374.751
-243.185
Øvrige
..............................................................................................................................................
driftsomkostninger
3
-1.634.614
-2.323.672
BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
1.921.274
1.169.852
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
4
-233.418
-263.711
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
5
-1.383.397
-1.298.796
DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
304.459
-392.655
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
1.811
22.267
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
-2.758
0
RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
303.512
-370.388
Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
0
0
ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
303.512
-370.388
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Årets
..............................................................................................................................................
regulatorisk over-/underdækning
592.611
0
Årets
..............................................................................................................................................
resultat før over-/underdækning
896.123
-370.388
I..............................................................................................................................................
ALT
303.512
-370.388
9
BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER
Note
2016
kr.
2015
kr.
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
6
12.143.297
11.662.585
ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
12.143.297
11.662.585
Forbrugere
..............................................................................................................................................
m.m
592.542
10.141
Moms
..............................................................................................................................................
106.179
335.853
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
698.721
345.994
Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
1.600.137
1.750.257
OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.298.858
2.096.251
AKTIVER
..............................................................................................................................................
14.442.155
13.758.836
10
BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER
Note
2016
kr.
2015
kr.
Egenlapital
..............................................................................................................................................
primo
12.432.831
12.803.220
Reguleringsmæssig
..............................................................................................................................................
overdækning primo
-3.726.688
0
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
303.512
-370.388
EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
9.009.655
12.432.832
Reguleringsmæssig
..............................................................................................................................................
overdækning
4.319.299
0
Gæld
..............................................................................................................................................
til realkreditinstitutter
412.500
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7
4.731.799
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7
50.000
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
425.130
236.858
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
225.571
1.089.146
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
700.701
1.326.004
GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
5.432.500
1.326.004
PASSIVER
..............................................................................................................................................
14.442.155
13.758.836
Eventualposter mv.
8
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
9
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet
10
11
NOTER
2016
kr.
2015
kr.
Note
Nettoomsætning
1
Vandbidrag
..............................................................................................................................................
3.193.823
3.054.062
Gebyrer
..............................................................................................................................................
25.830
24.096
Indberetningsgebyr
..............................................................................................................................................
79.325
81.898
Tilslutningsbidrag
..............................................................................................................................................
1.224.272
576.653
Årets
..............................................................................................................................................
regulatorisk over-/underdækning
-592.611
0
3.930.639
3.736.709
Produktionsomkostninger
2
El
..............................................................................................................................................
168.110
139.647
Jordleje
..............................................................................................................................................
11.004
10.915
Vandanalyse
..............................................................................................................................................
79.773
92.623
Kemi
..............................................................................................................................................
115.864
0
374.751
243.185
Øvrige driftsomkostninger
3
Vedligeholdelse
..............................................................................................................................................
og reparationer
504.005
880.058
Forsikringer
..............................................................................................................................................
og kontingenter mv.
126.848
136.644
Rådgivningsassistance
..............................................................................................................................................
33.990
129.191
Benchmarking
..............................................................................................................................................
4.218
32.523
Lønninger
..............................................................................................................................................
899.320
907.151
Sociale
..............................................................................................................................................
ydelser mv.
13.336
14.136
Personaleudgifter
..............................................................................................................................................
9.970
5.864
Bildrift
..............................................................................................................................................
42.927
34.006
Pilotprojekt
..............................................................................................................................................
0
184.099
1.634.614
2.323.672
Administrationsomkostninger
4
Kontorhold,
..............................................................................................................................................
gebyr og porto
13.365
25.943
PBS/Nets
..............................................................................................................................................
19.459
20.384
It-udgifter
..............................................................................................................................................
21.769
10.242
Telefon
..............................................................................................................................................
31.414
27.845
Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
assistance
42.120
40.500
Revisionsmæssig
..............................................................................................................................................
assistance
10.400
10.000
Skattemæssig
..............................................................................................................................................
assistance
4.680
4.500
Budgetmæssig
..............................................................................................................................................
assistance
5.200
5.000
Prisloft
..............................................................................................................................................
16.500
21.000
Investerings..............................................................................................................................................
/reguleringsregnskab
5.700
5.500
Intern
..............................................................................................................................................
overvågning
0
4.500
Generalforsamling
..............................................................................................................................................
og møder
28.412
24.770
Småanskaffelser
..............................................................................................................................................
27.515
54.226
Tab
..............................................................................................................................................
på forbrugere
1.711
7
Øvrige
..............................................................................................................................................
5.173
9.294
233.418
263.711
12
NOTER
2016
2015
Note
Afskrivninger
5
Hovedanlæg
..............................................................................................................................................
1.383.397
1.298.796
1.383.397
1.298.796
Materielle anlægsaktiver
6
Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
30.072.330
Tilgang
..............................................................................................................................................
1.864.109
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2016
31.936.439
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
18.409.745
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
1.383.397
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2016
19.793.142
Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2016
12.143.297
Langfristede gældsforpligtelser
1/1 2016
gæld i alt
31/12 2016
gæld i alt
Afdrag
næste år
Restgæld
efter 5 år
7
Reguleringsmæssig
.............................................................................................................................
overdækning
0
4.319.299
0
0
Gæld
.............................................................................................................................
til realkreditinstitutter
0
462.500
50.000
0
0
4.781.799
50.000
0
Eventualposter mv.
Ingen.
8
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
9
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet
Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for
anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige
åbningsbalance pr. 1. januar 2010.
Det er Skat´s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper,
som kan føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværier skal opgøres til lavere
værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en
aktuel skat.
Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (blive tillagt selskabets
prisloft), vil en øget skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske
stilling.
10
13
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Oxby og Ho Vandværk a.m.b.a. for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:
 Afsættelse af over-/underdækning.
Den akkumulerende virkning af praksisændringerne udgør en ændring af egenkapitalen pr. 1. januar
2016, på kr. 3.726.688.
Bortset fra ovennævnte område er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET"
Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt det særlige ”hvile i sig selv” princip i henhold til vandforsyningsloven.
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter
vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne
over tid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende
over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med
forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af vand samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.
Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et
års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsåret afslutning.
Årets udvikling i den regulatoriske over-/underdækning indregnes i nettoomsætning. Saldo for den
regulatoriske over-/underdækning optages som en særskilt post i balancen.
Produktions- og øvrige driftsomkostninger
Produktions- og øvrige driftsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, samt lønninger, forsikringer mv. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, tab på
forbrugere mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
14
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdier:
Brugstid
Hovedanlæg
..............................................................................................................................................
og ledningsnet
20 år
Vandmålere
..............................................................................................................................................
14 år
Boringer
..............................................................................................................................................
10 år
Driftsmidler
..............................................................................................................................................
4 år
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle
anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over
det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender
Resultat til indregning i kommende års priser
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostninger og de fakturerede
indtægter efter vandforsyningsloven. Beløbet indregnes i nettoomsætningen og optages i balancen
enten som gæld eller tilgodehavende.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Regulatorisk overdækning
Saldo for regulatorisk overdækning indregnes under passiver. Saldoen er det beløb, som selskabet skal
tilbagebetale til forbrugerne i kommende år.