ndkaldelse - Søborgmagle Grundejerforening

Søborgmagle Grundejerforening indkalder hermed til
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.30 i Søborgmagle Kirke
Alle medlemmer af Søborgmagle Grundejerforening indbydes hermed til den
årlige generalforsamling. Er du ikke medlem endnu, kan du blive det ved at
indbetale 50 kr. på Mobile Pay 30 13 20 39 inden mødet – eller betale på
generalforsamlingen. Medlemmer og disses ægtefæller, samlever eller
medejere samt personer indbudt af bestyrelsen kan deltage i generalforsamlingen.
Inden den egentlige generalforsamling tager vi emnet op om
tryghed i vores område. Der er en del tyverier, og vi ser på,
hvad man kan gøre for at blive mere tryg og undgå indbrud.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fra bestyrelsen
b. Fra medlemmerne
5. Valg
a. Bestyrelse
Formand – på valg, Anders Ljørring, Lauggårds Allé 97 – villig til genvalg
Kasserer Anne-Mette L. Pedersen, Maglegårds Alle 103 – ikke på valg
Medlem – på valg, Georg Christensen, Mars Alle 96 på valg – villig til genvalg
Medlem – på valg, Peter Schultz-Jensen, Sydtoftevej 4 på valg – genopstiller ikke
Medlem Berit Egevang Jensen, Grønnemose Alle 57 - ikke på valg
b. Suppleant – på valg. (P.t. ubesat)
c. Revisor – Karsten Petersen Tværmarksvej 18 er villig til genvalg
d. Revisorsuppleant - Ingelise Scheel Krüger, Sydtoftevej 7 villig til genvalg
6. Budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år
7. Eventuelt – herunder orientering om forslag til kontingent for 2018.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling skal
være indsendt til formanden ([email protected]) senest den 1. marts.
Vel mødt.
Anders Ljørring, tlf. 60 35 35 09