Det Nye Rigshospital

Det Nye Rigshospital
– metode til implementering af uddannelsesklausuler
Indarbejdelse af krav i entreprisekontrakter
Det Nye Rigshospital har indarbejdet krav om uddannelsesklausuler i entreprisekontrakterne, jf. regionens kontraktparadigme.
Iht. regionens vejledning til rådgivere, er entreprisens praktikantpotentiale beregnet
med udgangspunkt i entreprisens skønnede lønudgifter. Potentialet for praktikanter
vurderes normalt, at være ca. 10 pct. De skønnede lønudgifter er baseret på en fordeling mellem entreprisens håndværkerudgifter og anlægsudgifter, hvilket naturligt varierer med entreprisens indhold.
Implementering af praktikantklausul i praksis
Orienteringsmøde med entreprenørerne
Forud for entreprisens opstart på byggepladsen inviterer projektafdelingen, entreprenørerne til et informationsmøde, typisk deltager entrepriselederen og evt. en repræsentant fra HR.
Formålet med mødet er, at projektafdelingen præsenterer entreprenørerne for projektafdelingens månedlige opfølgning på entreprenørenes indfrielse af praktikantkravet,
samt at entreprenørerne har mulighed for at stille afklarende spørgsmål.
Endelig efterspørger projektafdelingen en praktikantplan, der fordeler årsværk ud på
entreprisens længde samt oplyser om at planen - fordelingen over entreprisens længde
- kan justeres såfremt, det måtte blive nødvendigt i forhold til byggeriets fremdrift.
Regionens praktikpladskonsulent deltager på mødet, og orienterer om, hvad regionen
kan være behjælpelig med i forhold til praktikanter, herunder kontakt til skoler mv.
Opfølgning
Månedlig opfølgning
Hver måned fremsender entreprenøren en status på opfyldelse af praktikantkravet med
udgangspunkt i praktikantplanen til projektafdelingen. Hvis der er afvigelse fra planen
begrunder entreprenøren dette kort.
På baggrund af entreprenørens indmelding udarbejder projektafdelingen en samlet status for hver entreprise i regionens skema ”status på praktikanter” til regionens praktikpladskonsulent.
Byggeledelsen spørger til status på bemanding og materiel på byggemøderne, her oplyser entreprenørerne antal praktikanter på byggepladsen. Status uploades på Byggeweb som bygherre har adgang til. Dette tal indeholder ikke skole ferie mv.
Det fuldstændige tal dvs. inkl. skole, ferie mv. fremgår af entreprenørens indmelding
til projektafdelingen. Entreprenørens status forholder sig desuden til praktikantplanen
dvs. det planlagte antal praktikanter.
Manglende opfyldelse af uddannelses klausul
Når en entreprenør har svært ved at opfylde kravet iht. uddannelsesklausulen afholdes
møde med entreprenøren, projektafdelingen samt regionens praktikpladskonsulent for
at få afklaret mulighederne for at få praktikanter til entreprenøren fx hjælp med kontakt til skoler mv.
Hvis entreprenøren herefter fortsat ikke har indgået uddannelsesaftaler fx pga. flaskehalse indenfor fagområdet, gør projektafdelingen entreprenøren opmærksom på, at der
er et dokumentationskrav som skal indfries, såfremt at kravet skal bortfalde alternativt
reduceres, skal det dokumenteres, jf. kontrakten, ”at der er annonceret efter praktikanter på www.praktikpladsen.dk eller på én eller flere tilsvarende hjemmesider, og /
eller at der er annonceret tilsvarende ovenfor på én eller flere hjemmesider i et andet
EU land, og at en teknisk skole eller tilsvarende relevant myndighed eller institution i
et andet EU land efter en konkret og relevant henvendelse fra Entreprenøren har
meddelt, at det ikke er, eller må forventes, muligt inden for en rimelig periode at anvise en eller flere praktikanter til ansættelse.”
Erfaringer med implementering af praktikantklausuler
Det er store variationer i hvor rutinerede entreprenørerne er med uddannelsesklausuler
i kontrakten. Erfaringen er, at opstartsmødet og den løbende dialog skærper entreprenørens opmærksomhed på praktikantkravet. Særligt entreprenører med mange underleverandører, og entreprenørerne, der ikke tidligere har arbejdet med uddannelsesklausulmodellen har fordel af, at få rettet opmærksomheden på kravet tidligt i forhold til
deres egen planlægning.
Endelig er det projektafdelingens erfaring, at det er væsentligt, at der er mulighed for
at trække på faglige ressourcer qua praktikpladskonsulenten, der har kontakt til erhvervsskolerne, og dermed kan hjælpe med at matche praktikpladsparate med virksomhederne.
2