Hent som PDF - Danmarks Statistik

Jordbrugets prisforhold
4. kvt. 2016
Landbrug og fiskeri
1. marts 2017
Nr. 87
Mælk og svin forbedrer jordbrugets bytteforhold
Jordbrugets bytteforhold er forbedret med 2 procentpoint i fjerde kvartal 2016 i
forhold til tredje kvartal. Bytteforholdet er nu forbedret to kvartaler i træk, efter i
andet kvartal 2016 at have nået det laveste niveau i over ti år. Bytteforholdet i forhold til samme kvartal sidste år er forbedret med 3,9 pct. Bytteforholdet er forholdet mellem priser på salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen.
Indeks for forholdet mellem jordbrugets priser for salg og køb
120
Indeks, 2010 = 100
115
110
105
100
95
90
85
80
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Stigning i priser på salgsprodukter
Priserne på jordbrugets salgsprodukter steg med 3,3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, mens det samlede prisindeks for forbrug og investeringer faldt med
0,6 pct. Den samlede stigning i salgspriserne skyldes animalske salgsprodukter, der
udgør 61 pct. af det samlede salg. Her var det særligt priserne på svin, som trak
salgspriserne op.
Prisindeks på forbrug i produktionen er højere end salgspriser
Trods forbedring af bytteforholdet, er det stadig forringet med 8 pct. i forhold til
2010, hvilket svarer til indeks 92. Det betyder, at prisindekset på salgsprodukter er
lavere end prisindekset på produktionsfaktorer. Prisindekset for salgsprodukter er
indeks 107 i forhold til 2010 og er dermed 7 pct. over basisåret 2010. Prisindekset
for forbrug og investeringer ligger 16 pct. over 2010.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22659
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Prisstigning på svin giver samlet prisstigning
De samlede priser for salgsprodukter steg med i alt 3,3 pct. i forhold til fjerde
kvartal 2015. Dette skyldes, at især prisen på svin steg med 13 pct. i forhold til året
før. Pelsskind steg med 4,7 pct., og mælk med 2,8 pct. i forhold til året før. Kornprisen faldt med 9,3 pct. og kartoffelprisen faldt ligeledes med 9,7 pct. i forhold til året
før. Kornprisen var stærkt medvirkende til faldet på 2,8 pct. for de vegetabilske
salgsprodukter.
I forhold til tredje kvartal 2016 er salgsprisindekset steget med 2,6 pct. Priserne på
de vegetabilske produkter steg 0,6 pct., mens prisen på de animalske salgsprodukter steg 3,8 pct. Stigningen for vegetabilske produkter skyldes bl.a. korn, der steg
med 2,4 pct. For de animalske produkter skyldes stigningen primært mælk, der
steg med 16,8 pct. i forhold til kvartalet før. Afhængigt af salgstidspunktet indgår
produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag
til ændringer fra et kvartal til det næste.
Prisfald på gødning påvirker jordbrugets forbrug og investeringer
Prisindekset på jordbrugets forbrug og investeringer i alt faldt med 0,6 pct. fra
fjerde kvartal 2015 til fjerde kvartal 2016. Årsagen til faldet skyldes prisfald på
gødningsstoffer på hele 14,1 pct. i forhold til fjerde kvartal 2015. Prisen på gødning
er under pres. Dels er der kommet større produktionskapacitet i verden. Dels
kommer halvdelen af N-indholdet i de flydende gødninger nu fra urea, som er relativt billigt.
Prisen på foderstoffer faldt med 3,7 pct. i forhold til året før. Faldet i prisen på foder hænger sammen med faldet i prisen på korn, da meget korn går til foder. Investeringsgoderne steg 1,7 pct. i forhold til samme kvartal året før.
Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer
Prisindeks
2010-vægt
fordeling
promille
Bytteforholdet
3. kvt.
2016
Ændringer
4. kvt.
2016
indeks, 2010 = 100
4. kvt. 15
- 4. kvt. 16
3. kvt. 16
- 4. kvt. 16
pct.
…
90
92
3,9
…
Jordbrugets salgsprodukter
1.000
104
107
3,3
2,6
Vegetabilske salgsprodukter
Heraf
Korn
Kartofler
Grøntsager og prydplanter
285
108
109
-2,8
0,6
116
15
72
102
…
109
104
146
96
-9,3
-9,7
1,5
2,4
…
-11,7
Animalske salgsprodukter
Heraf
Kvæg
Svin
Fjerkræ
Mælk
Æg
Pelsskind
715
101
105
6,9
3,8
42
340
25
213
11
81
116
116
113
85
100
71
115
113
112
99
100
63
-7,9
13,0
-1,4
2,8
-4,5
4,7
-0,7
-2,8
-0,6
16,8
0,0
-12,4
1.000
115
116
-0,6
0,5
Forbrug i produktionen
Heraf
Energi
Gødningsstoffer
Plantebeskyttelsesmidler
Foderstoffer
Vedligeholdelse og reparation
807
116
116
-1,1
0,6
70
35
33
300
95
103
88
196
114
109
109
96
196
113
109
10,4
-14,1
0,8
-3,7
-1,1
6,3
9,0
0,0
-0,3
0,0
Investeringsgoder
193
114
114
1,7
-0,2
Forbrug og investeringer
Mere information: Se flere tal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1622.
Kilder og metoder: Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget.
Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik.
Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne
indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på
jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter
med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.
I statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder ved opgørelserne af
priser og mængder i landbruget.
Næste offentliggørelse: Jordbrugets prisudvikling 1. kvt. 2017 udkommer uge 20 i 2017.
Henvendelse: Mads Meyer-Dissing, tlf. 39 17 33 81, [email protected]
Mona Larsen, tlf. 39 17 33 99, [email protected]