Interesseorganisationer

Indholdsfortegnelse
Dansk Landbrug...............................................................................................................................1
Friluftsrådet......................................................................................................................................1
Danmarks Naturfredningsforening....................................................................................................2
Dansk Ornitologisk Forening............................................................................................................2
Roskilde Museum.............................................................................................................................3
Danmarks Jægerforbund..................................................................................................................3
Danmarks Sportsfiskerforbund.........................................................................................................3
Dansk Landbrug
Villads Sørensen, Hastrup Bygade 22a 4621 Gadstrup [email protected]
Osted-Glim-Gundsø Familielandbrug Gunnar Sørensen, Hvalsøvej 11, 4320 Lejre (ingen mail)
§2: Formål
Organisationens formål er i samarbejde med de lokale og regionale landboforeninger og
familielandbrugsforeninger at varetage danske landmænds erhvervspolitiske, faglige, sociale og
kulturelle interesser.
Organisationen arbejder for alle landmænds interesser, uafhængigt af landbrugets størrelse og
produktionsform med respekt for de forskellige holdninger, som rummes i organisationen.
Visionen er:
• At sikre en helhedsorienteret og effektiv interessevaretagelse.
• At styrke sammenholdet om fælles udfordringer.
• At give plads til åben debat.
• At sikre gensidig respekt for forskellige holdninger til principielle spørgsmål og ret til at
fremføre disse overfor politikere m.fl.
• At sikre landmanden uvildig og uafhængig rådgivning.
Friluftsrådet
Jess Jessen, Søndervang 1, 4070 KirkeHyllinge [email protected] Tove Binzer
46408509 [email protected]
§2 Formål
Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv og naturforståelse under hensyntagen til
landets natur og miljø. Friluftsrådet skal herunder over for offentligheden varetage såvel de
tilsluttede organisationers som den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv.
Desuden skal Friluftsrådet fungere som rådgivende organ over for offentlige myndigheder.
Danmarks Naturfredningsforening
Bjørn Petersen, Låddenhøj 77, 4000 46363730 [email protected]
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund
med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.
Stk. 2. Foreningen vil virke til gavn for Danmarks natur og miljø og for befolkningens mulighed for
gode naturoplevelser. Derfor arbejder foreningen bl.a. med følgende områder:
Naturbeskyttelse
Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier.
Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og
genoprette levesteder for dyr og planter og for at sikre landskaber, geologiske dannelser,
kulturhistoriske spor samt områder, der på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ
interesse.
Miljøbeskyttelse
Foreningen arbejder for, at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre
menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt.
Foreningen arbejder for at sikre naturen og befolkningen mod forurening af vand, jord og luft,
herunder lys- og støjforurening.
Planlægning
Foreningen arbejder for, at planlægningen på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt
omfang tager hensyn til natur og landskabsværdier og integrerer hensynet til en
bæredygtigudvikling.
Foreningen arbejder for en skarp adskillelse mellem by og land, og for at udformning og placering
af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de landskabelige og
kulturhistoriske værdier.
Adgang til naturen
Foreningen arbejder for at sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i
naturen under hensyntagen til dens sårbarhed.
Lovgivning
Foreningen arbejder for, at den natur- og miljørelaterede lovgivning har et højt beskyttelsesniveau,
og at reglerne håndhæves og administreres konsekvent.
Oplysning
Foreningen arbejder for, at befolkningen får en generel viden om naturen og sammenhænge i
naturen, og at befolkningen gennem oplevelser og viden bliver bevidste om værdien af natur- og
miljøhensynet i deres dagligdag.
Dansk Ornitologisk Forening
[email protected]
§ 2 Formål
Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og
naturbeskyttelse.
DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
• formidling af fugleoplevelser i naturen
• indsamling og udbredelse af viden om fugle
• beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
• medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Roskilde Museum
Jens Ulriksen, [email protected] 46316503
Roskilde Museum har interesse i påvirkningen på oldtidsminder m.m.
Det er aftalt, at vandløbslavet orienterer hvis vi foreslår ændringer, der breder sig ud over det
nuværende vandløbsareal.
Danmarks Jægerforbund
Kreds 6, Frank Lilholm Petersen, [email protected] 55700528 24421928
Jægerforbundet har som overordnet mål:
At sikre retten til jagt på flest mulige relevante vildtarter efter wise-use princippet.
Jægerforbundets formål søges opfyldt gennem målrettet indsats over for Hele Danmarks
befolkning
Strategi:
Ved målrettet kommunikation i relevante medier og aktiv naturvejledning at medvirke til, at jagten
og jægerne opfattes positivt i befolkningen.
Danmarks Sportsfiskerforbund
Jan Bo Hansen, Vor Frue Hovedgade 49, 4000 [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbunds formål er:
• Som hovedorganisation at repræsenterer forbundets foreninger og medlemmer.
• Sikre medlemmerne gode udfoldelsesmuligheder.
• At varetage medlemmernes interesser over for organisationer og myndigheder.
• At beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder.
• At arbejde for – og fastholde krav om rene have og indre danske farvande, samt bevarelse
og genopretning af yngle- og opvækstområder for fisk.
• At sikre en sund fiskebestand i fersk-, brak- og saltvand.
• om nødvendigt – at sikre, bevare og erhverve fiskerettigheder til forbundets foreninger og
medlemmer.
• At gøre sportsfiskeri til en spændende fritidsaktivitet.
• At oplyse om regler og holdninger i forbundet til sportsfiskeri.
• At udnytte vores lovsikrede rettigheder til gavn for dansk natur og medlemmernes
rekreative fiskeri.
Danmark Sportsfiskerforbund arbejder ud fra følgende værdisæt som vedtaget på Kongressen
2008:
Passion & fællesskab
- Vi er et forbund af foreninger, der fisker efter gode oplevelser
Benyt & beskyt
- Vi fisker med respekt for balance mellem at udnytte og beskytte naturens ressourcer
Fisk, vand & natur
- Vi arbejder for et rent vandmiljø med vilde fisk i en mangfoldig natur
Troværdig & saglighed
- Vi skal være seriøse og professionelle