Den 28. februar 2017 Afgørelse om miljøvurderings- og VVM

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Att: Niels V. Haar Sørensen
Den 28. februar 2017
Afgørelse om miljøvurderings- og VVM-pligt for biogas nord for Vig
Odsherred Kommune har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg og
en ny lokalplan for etablering af et biogasanlæg nord for Vig.
Odsherred Kommune har d. 27. februar indsendt en anmeldelse af anlægget efter VVM-reglerne.
Afgørelse om VVM-pligt
Odsherred Kommune har op baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens1 bilag 1, punkt 10:

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller
kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF
afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.
Da det ansøgte anlæg omfatter et anlæg med en kapacitet på over 100
tons biomasse om dagen med tilknyttet anlæg til opgradering af biomassen
skal et sådant anlæg efter praksis betragtes som et anlæg omfattet af bilag
1, punkt 10. der er derfor VVM-pligt for projektet.
Nærværende afgørelse er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.
VVM-pligten indebærer, at etableringen af biogasanlægget ikke kan realiseres uden forudgående udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. planlovens
§ 11 g og VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1 samt at der efter en vurdering
af redegørelsen og bidragene fra den offentlige høring meddeles VVMtilladelse til projektet, jf. VVM-bekendtgørelsens § 2, stk. 8, pkt. 2.
Afgørelse om miljøvurderingspligt
Ifølge miljøvurderingsloven2, skal planer og programmer, som tilvejebringes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse miljøvurderes, hvis de fastlægger rammerne
Plan, Byg og Erhverv
Ref.: HDJ
Sag: 306-2016-36044
Dok.: 306-2017-52845
Vedr. CPR/CVR:
Kontakt
Plan, Byg og Erhverv
Direkte: 59666777
Mobil: 61132304
Post
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66
[email protected]
www.odsherred.dk
CVR: 29188459
Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00
BEK nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
2
LBK nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer
1
for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3, jf. § 3, stk. 1
nr. 1.
Biogasanlæggets plangrundlag, dvs. kommuneplantillæg og lokalplan, vurderes at fastlægge
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af Bilag 3 nr. 10):

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling
(som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100
tons/dag.
Efter miljøvurderingslovens § 4 afgøres det derfor, at planen er omfattet af § 3 stk. 1 og at der
skal laves en miljørapport til vurdering af planens indvirkning på miljøet.
Offentliggørelse
VVM-anmeldelsen og afgørelsen om miljøvurderings- og VVM-pligt offentliggøres på Odsherred
Kommunes hjemmeside www.odsherred.dk.
Offentliggørelsen finder sted samtidig med udsendelse af ’indkaldelse af idéer og forslag’ til
brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold (scoping), jf. VVM-bekendtgørelsens § 4
stk. 1.
Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan påklages til planklagenævnet efter reglerne i planlovens §§ 58, 59
og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald.
Afgørelsen om miljøvurderingspligt efter miljøvurderingsloven kan påklages til planklagenævnet
efter regler i planloven, jf. miljøvurderingslovens § 16 stk. 1.
Klagefrist for afgørelsen er 4 uger fra offentliggørelsen. Tilladelsen er offentliggjort tirsdag den
28. februar 2017.
Evt. klage behandles af Planklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn). Der skal
klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk (det tidligere
Natur- og Miljøklagenævns hjemmeside, nu Planklagenævnet under Miljø- og Fødevareklagenævnet). Klageportalen findes også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900
kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Venlig hilsen
Helle David Jensen
Klimakoordinator
Afgørelse om miljøvurderings- og VVM-pligt for biogas nord for Vig
2/2