Referat Styregruppemøde 22/2

LANDSBYEN
DE
7 SOGNE
Sammen er vi bedre
Mors d. 23. februar 2016
Styregruppen.
Referat af møde i styregruppen
Onsdag d. 22. februar 2017 kl 17 i Mødestedet.
Hele styregruppen var til stede.
Endvidere deltog: Helle Thorning Bertelsen og Poul Filtenborg fra Morsø Kommune
samt Inger Nielsen vedr.pkt 3
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af møde d. 18. januar 2016.
Referat: Godkendt
2. Status på strategisk tilpasning.
Beløbet til Strategisk Tilpasning er nu frigivet fra statens side, så projekter kan
iværksættes .Det har dog været nødvendigt at foretage visse tilretninger i samspil
med ministeriet.
Den oprindeligt indsendte tidsplan og budget medsendes.
Styregruppens medlemmer bedes hver især overveje alternativer til den oprindelige
plan.
Helle Thorning Bertelsen deltager under dette punkt.
Referat: Helle orienterede om og uddelte den reviderede plan, der på visse
områder er blevet mere ”åben” for endelige valg af indsatser, medens opgaver
omkring bygningsfornyelse er blevet ”strammet op” og henført til allerede gældende
regler, så der ikke er meget ”forsøg” i den del af projektet.
Helle og Poul gennemgik rammerne for de enkelte indsatser.
Der afholdes møde i Tæbring d. 23. februar til planlægning af indsatsen der.
Poul Filtenborg modtager gerne opmærksomhedspunkter/-steder fra styregruppen
og beboerforeninger og det aftales, at prioritering af indsatser med
byfornyelsesmidler sker i samarbejde med styregruppen.
Anvendelse af midler til renovering af refugiet i Tæbring vil nok kræve en lidt
udspekuleret tolkning af rammerne for anvendelse af midler.
Arbejdet med bytorv m.v. omkring Redsted Købmand afventer at forretningen rent
faktisk videreføres.
Poul orienterer endvidere om styrket indsat omkring ejendomme med oplagring af
bygningsaffald, skrot m.v., hvortil han også gerne modtager ”hints”
Under punktet drøftedes endvidere et spørgsmål om pasning af offentlige arealer
(småparker, bytorve m.v.) i form af en evt. aftale, at arealerne passes på frivillig
basis, hvis der stilles fornøden ”maskinkraft” til rådighed. Chresten laver en oversigt
over, hvilke arealer og steder, der kunne være tale om.
LANDSBYEN
DE
7 SOGNE
Sammen er vi bedre
3. Kirkevandringer i Landsbyen de 7 Sogne v/ Inger Nielsen
Styregruppen tilsluttede sig sidste år med begejstring et forslag fra Inger om art
arrangere kirkevandringer mellem kirkerne i Landsbyen de 7 Sogne. Projektet blev
ikke gennemført da planlægningen ikke blev gennemført i god nok tid.
18.jan:” Inger var ikke til stede. Bestyrelsen er stærkt interesseret i, at det gode
initiativ gennemføres. Inger inviteres til næste møde og beboerforeningerne bedes
til samme møde komme med navne, der kan medvirke i arrangementet. Kan evt.
findes/aftales på mødet om tilrettelæggelse af ”konfirmandturen” d. 8. februar”
Inger Nielsen deltager i dette punkt..
Referat: Inger vil gerne tilrettelægge vandringerne fra Kirke til Kirke med en etape
pr. gang. Hun forudsætter, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter
for områderne til at planlægge det konkrete arrangement på stederne.
Alle er velkomne til at deltage i tilrettelæggelsen, men der skal mindst udpeges to
fra hvert af beboerforeningernes område.
Der er udpeget:
TORF: Anne Hansesgaard og Kirstine Haunstruo
Redsted: Anne Wisti
Karby: Ellen Weisberg og Inger Nielsen
Øvrige navne meddeles til Poul Erik senest d. 1.marts 2017 gerne med
mailadresser på personerne.
Inger orienterede endvidere om færgeløb/-motionstur (8-tals løb/tur)d. 17. juni
2017 kl 11 – 14 med afgang fra færgelejet. Overskuddet går til færgen
4. Status på Kærstien og vandplatformen.
Det endelige forslag til udformning af projekterne er p.t. til høring hos de direkte
involverede interessenter og projektet sendes derefter i indbudt licitation.
Referat: Høringen afsluttes i marts måned. Der er åbenbart misforståelser vedr.
åforløbet, som søges afklaret ved besigtigelsestur d. 23. februar.
Herefter udbydes projekterne i indbudt licitation.
5. Status på kirkeprojektet:
Efter den seneste udvikling, har det været nødvendigt, at foretage mindre
ændringer i forslagene til særlige profiler for kirkerne. Oversigt medsendes.
Referat: Arbejdsgruppens endelige forslag til særlige profiler for kirkerne er nu
udsendt til høring i menighedsrådene. .Menighedsrådene er endvidere opfordret til
at finde medlemmer til de arbejdsgruppe, som, skal detaljere forslagene vedr. de
enkelte kirker. Styregruppen og beboerforeningerne opfordres til at skubbe på, for
at menighedsrådene får behandlet høringen snart.
6. Arbejdsplan: strategier og aktiviteter i 2017.
Styregruppen vedtog sidste år følgende arbejdsplan:
Redsted:
 Sognegården
LANDSBYEN
DE
7 SOGNE
Sammen er vi bedre


Flytning af torvemiljø til området omkring købmandsbutikken
Forbedring af købmandsbutikken mindst med cafemiljø i et nyt indgangsparti
og gerne med en egentlig udvidelse af butiksarealet..
Hvidbjerg:
 Byfornyelsesprojektet (i alt 2,2 mio. kr.) og forhåbentlig kommunalt
finansieret fjernelse af vejbump, og erstatning med anden form for chikane.
 Strategisk Tilpasnings projekterne
 Action Park ved børnehaven og SKF
Karby:
 Istandsættelse af Karby Kirke
 Stedet Tæller-projekterne
 Næssund færgeleje
 Skiltning ”til stranden” på passende steder på Ørndrupvej evt. Næssundvej.
 Restaurering af gadekær
TORF (specielt Tæbring)
 Vil gerne omfattes af et byfornyelsesprojekt
 Fartdæmpning gennem landsbyen
 Fjernelse af kantsten og skabelse af mere naturlige og letpasselige vejsider
 Byparkprojektet
 Badeponton
 Afklaring omkring forsamlingshusets fremtid
 Afklaring omkring Refugiets fremtid
Sagen forelægges til evaluering af den vedtagne arbejdsplan og udarbejdelse af
ny arbejdsplan til årsmødet 2017.
Referat: Det aftales, at Poul Erik laver forslag til revideret arbejdsplan til
behandling på næste møde i styregruppen
7. Årsmøde 2017
I vedtægten står:
”Styregruppen afholder hvert år inden udgangen af marts måned et årsmøde i form
af et offentligt borgermøde for beboerne i institutionens geografiske virkeområde.
Årsmødet skal mindst indeholde følgende dagsordenpunkter:
 Beretning om det forgangne års aktiviteter
 Regnskab for årets virksomhed
 Drøftelse af mødets ønsker om fremtidige aktiviteter
 Styregruppens arbejdsplan for det kommende år.”

Der ønskes en drøftelse af årsmødets gennemførsel i 2017 og elementer til
beretning og arbejdsplan jfr. ovst pkt 6,
Referat: Poul Erik udarbejder forslag til beretning fra styregruppen til behandling på
næste møde, hvor der tillige træffes beslutning om årsmødet
LANDSBYEN
DE
7 SOGNE
Sammen er vi bedre
8. Turistguide.
Nedsættelse af arbejdsgruppe jfr. aftale på sidste møde, med opgave, at beskrive
seværdighederne.
18. jan.:” Topper har haft en mindre hjerneblødning og har derfor været sat i stå.
Ansøgning til Thisted Forsikring afslået, men der er fornemmet velvilje fra
kommunens side til at støtte projektet. Der foreslås Conny Sørensen og Bodil
Sørensen til at redigere beskrivelserne af de enkelte seværdigheder.
Sagen udsættes til kommende møde.”
Bodil Sørensen og Conny Sørensen har begge indvilget i at forestå
redaktionsarbejdet med beskrivelse af oplevelsespunkterne.
Referat: Der arbejdes videre med planlægning. Midler skal findes ved
fondansøgninger og støtte fra kommunen.
9. Status i Redsted.
Sognegården, købmand m borgercafe og bytorv.
Referat: Der er fortsat to emner til overtagelse af købmandsbutikken og aftale
forventes indgået i den nærmeste tid
Niels Pedersen fra kommunen er blevet tovholder på projektet og der afholde møde i
den nærmeste fremtid. Der foreligger to scenarier for nedrivning/ombygning. Der vil
skulle søges fondsmidler til færdiggørelse af planerne. Hvis købmanden ikke
videreføres, vil penge fra Strategisk Tilpasning evt. kunne medgå til Sognegården ud
over det allerede afsatte.
10. Status i Tæbring.
Bypark og strandprojekt.
Referat: Der er modtaget afslag fra LAG til støtte til bytorvet. Der er møde d. 23.
februar for at revidere strategien – spec i relation til Strategisk Tilpasning.
Overvejelserne om strandprojektet må færdiggøres førende, der kan tages
yderligere skridt.
Der iværksættes indsamling i området for at skaffe penge til de sidste tiltag, men
tillige for at afprøve projektets bæredygtighed/opbakning i lokalområdet.
Der meldes i øvrigt om allerede stigende deltagelse i aktiviteter i Tæbring bypark
med deltagelse af andre fra TORF’s område.
11. Slogan for Landsbyen de 7 Sogne
Referat: Under stor, men hjertelig tumult besluttede styregruppen af sloganet for
Landsbyen de 7 Sogne skal være::” Sammen er vi bedre” for det er jo det vi er.
12. Budget 2017 for styregruppen.
Tilbagemelding fra beboerforeningerne om tilskud på 2.000 kr pr forening.
Referat: Der mangler tilsagn og betaling fra Hvidbjerg og Karby
13. Det økonomiske grundlag for samlingssteder (nyt punkt)
Referat: Karby Kuber har rejst spørgsmål om det økonomiske grundlag for Karby
Kubes virksomhed som medborgerhus. Der peges herunder på forskellen i at
LANDSBYEN
DE
7 SOGNE
Sammen er vi bedre
medborgerhusene i Sejerslev og Ø. Assels finansieres af kommunen, medens
øvrige selv må stå for driften. Samme diskussion gælder også i Redsted for den del
af den kommende sognegård, der er medborgerhus.
Det aftales at vi ikke rejser denne debat lige nu, da der forventes omlægninger i
spec. Ø. Assels og Sejerslev.
For Karby Kuber gælder, at lokalerne ikke betragtes som kommunale lokaler, da det
er foreningen, der har den økonomiske drift og ansvar.
Tilskud til husleje kan efter folkeoplysningsloven gives til foreninger med deltagere
under 25 år – og dem er der desværre ikke mange af.
14. Masterplan – Næssund færgehavn (nyt punkt)
Referat: Morsø Kommune har afsat 250.000 kr til etablering af offentligt toilet og
depotrum ved Næssundfærgen. Poul Erik har deltaget i møde med kommunen og
Henrik Olsen fra foreningen Næssundfærgens venner, for at se, om der kunne laves
en sammenhængende planlægning og benyttelse af de kommunale midler som
”egenfinansiering” til fondsansøgninger. Havnen er jo en del af de opgaver, som er
prioriteret i den oprindelige strategiplan, men har ikke været prioriteret fordi Karby
ønskede Karby Kuber realiseret forinden nye opgaver. Det sidste gælder stadig.
På baggrund af mødet har Poul Erik udarbejdet medsendte præambel
(rammebeskrivelse) for udarbejdelse af en masterplan for færgehavnen.
Poul Erik og Chresten vil indgå i det fortsatte samarbejde om en masterplan og
indhente styregruppens og det øvrige baglands tilslutning, når planen er færdiggjort.
15. Øvrige orienteringer, eventuelt og fastsættelse af næste møde.
Referat:
 Påmindelse om ”Mit kæreste eje” d. 24.april i Redsted Sognegård. Tilmelding
til Chresten – forudsætter, at man medbringer emner til vurdering.
 Sydvestmors Kulturhus er ved at indsamle midler til genopsætning af
træskulptur ved færgelejet (udført af samme kunstner, som har lavet den
tidligere figur) Har modtaget halvdelen af beløbet fra Morsø Fonden. Der
peges på muligheden for at ansøge Den velgørende Fond og
Landdistriktspuljen. Placering af den nye skulptur skal afpasses med
ovennævnte masterplan for havneområdet.
Næste møde: Onsdag d. 19. april 2017 kl. 17 i Mødestedet.
Referat.
Poul Erik