Solvensbehov 2016

Solvensbehov 2016
1
1.
Indledning
3
2.
Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag
3
3.
Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov
6
4.
Solvensmæssig overdækning
7
2
1. Indledning
Nærværende tillæg til selskabets oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici, der offentliggøres på www.majbank.dk, er udarbejdet i henhold til reglerne i CRR.
Tillægget til selskabets oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici udarbejdes i forbindelse med offentliggørelse af selskabets individuelle solvensbehov. Selskabets fulde oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici offentliggøres én gang årligt i forbindelse
med offentliggørelse af selskabets årsrapport.
Det vurderes, at de offentliggjorte oplysninger samt offentliggørelsesfrekvensen er hensigtsmæssig set i forhold til risikoeksponeringen. Oplysningerne i selskabets oplysningsforpligtelse om kapitalforhold og risici er ikke revideret.
2. Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag
Metode til vurdering, af hvorvidt selskabets kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter
Selskabets metode til vurdering af, hvorvidt den interne kapital er tilstrækkelig til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter (solvensbehovet) følger ICAAP (Internal Capital
Adequacy Assessment Process).
I ICAAP’en identificeres de risici, som selskabet er eksponeret overfor med henblik på at
vurdere risikoprofilen.
Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres, f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici der skal afdækkes
med kapital.
Solvensbehovet er selskabets egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, selskabet påtager sig. Selskabets bestyrelse har årligt drøftelser vedrørende fastsættelsen af
solvensbehovet for at sikre, at det er tilstrækkeligt til at understøtte nuværende og kommende aktiviteter. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra selskabets direktion.
Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer
samt vækstforventninger.
3
Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for selskabets
solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks der bør tages i betragtning ved
beregningen af solvensbehovet.
Selskabets bestyrelse og ledelse har valgt at anvende den såkaldte 8+ metode til opgørelse
af solvensbehovet. I 8+ metoden tages der udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de
risikovægtede eksponeringer. De normale risici antages at være dækket af 8 pct. kravet. Der
skal herudover tages stilling til, hvorvidt selskabet har risici derudover, og som nødvendiggør et tillæg til solvensbehovet, således at der kommer et tillæg til minimumskravet på 8 pct.
Hovedegenskaberne for modellen
Modellen tager udgangspunkt i minimumssolvenskravet på 8 pct. af den samlede risikoeksponering, der som udgangspunkt vurderes at dække et almindeligt pengeinstituts risici.
I tabellen nedenfor er den samlede solvensbehovsmodel skematiseret. På de fleste risikoområder er der i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt, og der dermed skal afsættes tillæg i
solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder.
Modellen består af henholdsvis en søjle I og en søjle II opgørelse og denne metodegennemgang indeholder den samlede solvensbehovsmodel for selskabet.
Modeloversigt
1) Søjle I-kravet (8 pct. af den samlede risikoeksponering)
+ 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening)
+ 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen)
+ 4) Kreditrisici, heraf
4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer
4b) Øvrige kreditrisici
4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer
4d) Koncentrationsrisiko på brancher
+ 5) Markedsrisici, heraf
5a) Renterisici
5b) Aktierisici
4
5c) Valutarisici
+ 6) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet)
+ 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici ud over søjle I)
+ 8) Gearing (kapital til dækning af risici som følge af hør gearing)
+ 9) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav
Total = tilstrækkeligt kapitalgrundlag (intern kapital/solvensbehov)
Søjle 1: Minimumskapitalkrav
Minimumskapitalkravet udgør 8 pct. af den samlede risikoeksponering der opgøres efter
reglerne i Europaparlamentets og Rådets forordning. Opgørelsen sker med baggrund i poster med kreditrisici, markedsrisici og operationelle risici.
Minimumskapitalen for etablering af pengeinstitutter lyder på 5 mio. euro, pt. svarende til
37,3 mio. kr., og kapitalgrundlaget må aldrig falde under den krævede startkapital på euro 5
mio. Den maksimale kurs, euro kan have over for danske kroner, er kurs 7,63 (centralkursen
+ 2,25 pct.), hvilket vil svare til et kapitalgrundlagskrav på 38,2 mio. kr.
Søjle 2: Samlede kapitalkrav
Det samlede kapitalkrav udgør, udover søjle I, en opgørelse af indtjeningsrisici, risici ved
udlånsvækst, kreditrisici, markedsrisici, likviditetsrisici, operationelle risici, gearingsrisici og
eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav.
Solvensbehovet opgøres som minimumskapitalkravet i forhold til den forventede maksimale
risikoeksponering. Den løbende opgørelse af solvensbehovet følger 8+ metoden, der ud fra
en række benchmarks kvantificerer de forventede tillæg til minimumskapitalkravet på 8 pct.
Som følge af, at Maj Bank fokuserer på investerings- og opsparingsprodukter og ikke foretager udlån/kreditter, er der en række forhold, der adskiller Maj Bank fra traditionelle udlånsbanker, og således vurderer Maj Bank, at det individuelle solvensbehov ikke nødvendigvis er
defineret af 8+ metoden.
Bestyrelsen fastsætter, at det individuelle minimumskapitalkrav opgøres som den højeste af
følgende principper:

Minimumskapitalen for etablering af pengeinstitutter lyder på 5 mio. euro, svarende
til 38,2 mio. kr. og kapitalgrundlaget må aldrig falde under den krævede startkapital
på 5 mio. euro, svarende til 38,2 mio. kr.
5

8+ metoden. Selskabets generelle risici er som følge af, at der ikke ydes udlån begrænset og udgøres primært af indtjenings-, markeds- og operationelle risici.
Det er den samlede vurdering, at selskabets minimumskapitalkrav defineres af lovens minimums krav for pengeinstitutter på 5 mio. euro.
3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov
Intern proces for opgørelsen af det tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehovet
Selskabets bestyrelse har som minimum årlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra selskabet direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt afviklingsforventninger. På baggrund af
drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af selskabets solvensbehov, som
skal være tilstrækkeligt til at dække selskabets risici.
Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året opgørelsesmetoden for selskabets solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet.
Solvens behov opdelt på ris ik oområder
Søjle I
Indtjeningsrisici
Operationelle risici
Markedsrisici
Tillæg som følge af lovbestemte krav
I alt
Tils træk k eligt
k apitalgrundlag
2.454 tkr.
10.467 tkr.
1.447 tkr.
7.306 tkr.
16.526 tkr.
38.200 tk r.
Solvens behov
8,0 %
34,1 %
4,7 %
23,8 %
53,9 %
124,5 %
Indtjeningsrisici/stress af indtjening
Da selskabet er i en opbygningsfase med den usikkerhed, en ny forretningsmodel indebærer, og forventeligt vil have negative resultater i opstartsperioden, er det vurderingen, at der
eksisterer budgetrisici. Kapitalgrundlaget til indtjeningsrisici er opgjort til 10.467 tkr.
Operationelle risici
Da selskabet er i en opbygningsfase, er der af forsigtighedsmæssige hensyn afsat et skønsmæssigt tillæg i søjle II på et tilsvarende beløb på 1.447 tkr. Til dækning af operationelle risici er der således i alt afsat kapital på 2.894 tkr., svarende til det dobbelte af det aktuelle
krav.
6
Markedsrisici
Markedsrisici kommer fra renterisici samt aktierisici og er samlet vurderet til at give et tillæg
på 7.306 tkr., baseret på maksimale rammeudnyttelser.
Tillæg som følge af lovbestemte krav
Der er foretaget et tillæg, således at minimumskapitalkravet overholdes.
4. Solvensmæssig overdækning
Overdæk ning/k apitalforhold
Den samlede risikoeksponering
Kapitalgrundlag
Internt opgjort tilstrækkeligt kapitalgrundlag
Kapitaloverdæk ning
Kapitalprocent
Solvensbehov
Solvens overdæk ning
30.677
74.032
38.200
35.832
241,3
124,5
116,8
tkr.
tkr.
tkr.
tk r.
%
%
%
Selskabet har som anført i tabellen ovenfor en solvensoverdækning på 116,8 pct. svarende
til 35,8 mio. kr.
Hele kapitalgrundlaget består af egenkapital, hvorfor der er stor afstand til grænseværdierne
for kapitalens sammensætning jf. CRD IV/CRR-reglerne.
Det er ledelsens vurdering, at kapitalgrundlaget er fuldt tilstrækkeligt til at dække selskabets
risici og understøtte nuværende og kommende aktiviteter.
7