Analyse af fremtidens vandforsyning Greve Landsby Vandværk

ANALYSE AF FREMTIDENS
VANDFORSYNING
Greve Landsby Vandværk
22-02-2017
www.niras.dk
INDHOLD
1
INTRODUKTION .................................................................................................... 3
1.1
2
GREVE LANDSBY VANDVÆRK................................................................................ 4
2.1
2.2
2.3
2.4
3
OVERVEJELSER ...................................................................................................... 15
OMKOSTNINGER .................................................................................................... 15
VANDPRISER ......................................................................................................... 16
ENHEDSVÆRDIER ................................................................................................... 17
KONKLUSION OG ANBEFALING ............................................................................18
5.1
ANBEFALING ......................................................................................................... 19
6
REFERENCER ........................................................................................................20
7
BILAG ...................................................................................................................21
7.1
7.2
7.3
www.niras.dk
BEVARELSE AF GREVE LANDSBY VANDVÆRK .................................................................. 7
FUSION MED GREVE VANDVÆRK A.M.B.A. .................................................................... 9
FUSION MED TUNE VANDVÆRK A.M.B.A. ................................................................... 12
SAMMENLIGNING ................................................................................................15
4.1
4.2
4.3
4.4
5
BESKRIVELSE AF ANLÆG OG PROCESSER ........................................................................ 4
NUVÆRENDE TILSTAND OG DRIFT ................................................................................ 4
OVERORDNET VÆRDISÆTNING AF GREVE LANDSBY VANDVÆRK ........................................ 5
FREMTIDIG SITUATION .............................................................................................. 6
ANALYSE AF FREMTIDIGE SCENARIER ................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
4
RAMMER FOR ANALYSEN ........................................................................................... 3
BILAG 1: DATA TIL PRIS- OG LEVETIDSKATALOG FOR GREVE LANDSBY .............................. 21
BILAG 2: AFSKRIVNINGER PÅ AKTIVER TIL OG MED 2015 ............................................... 22
BILAG 3: INVESTERINGER FRA OG MED 2010 TIL OG MED 2015 ..................................... 23
1
1
Introduktion
Opgavemængde og kompleksitet i forbindelse med at drive og videreudvikle vandforsyningen i Greve Landsby vil stige de kommende år. For at efterleve selskabets formålsparagraf,
om at ”forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt
deraf afledte forhold”, ønsker bestyrelsen af Greve Landsby Vandværk A.m.b.a. at undersøge
og beskrive fordele og ulemper, der er ved forskellige skitserede strategiske valgmuligheder
for vandforsyningen, herunder:
1.
Fremtiden for Greve Landsby Vandværk – skal anlæg moderniseres og fortsat have
egenproduktion og distribution eller skal der indgås samarbejde med Greve Vandværk eller Tune Vandværker?
2.
Fremtidig organisering af selskabet – hvordan kan selskabets organisation styrkes
med henblik på varetagelse af stigende mængde opgaver. Skal der etableres mere
formelle samarbejder eller egentlig sammenlægning med andelsselskaberne i Greve eller Tune?
Greve Landsby Vandværk har bedt NIRAS komme med oplæg til analyse og vurdering af de
ovenfor skitserede overvejelser.
1.1 Rammer for analysen
Den udførte analyse bygger på de efterfølgende data og rapporter/planer. Der refereres til
de enkelte data i forbindelse med brug af dem i analyse-beskrivelsen i de følgende afsnit, se
samlet oversigt over referencer i afsnit 5.

Tilstandsvurdering af Greve Landsby vandværk og kildeplads (udført af Øllgaard A/S,
2012) /1/

Rapport vedrørende inspektion af rentvandstank (Danwatec, 2015) /2/

DDS håndbog samt risikovurdering af Greve Landsby Vandværk (Øllgaard, revideret
04/2016) /3/

Interviews af følgende personer:

www.niras.dk

formand for Greve Landsby Vandværks bestyrelse: Kim Velgaard den 9/12-2016 /6/

formand for Greve Vandværks bestyrelse: Preben Foge Jørgensen den 3/01-2017 /7/

formand samt andet medlem fra Tune Vandværks bestyrelse: Michael Bruhn og Bjarne Frølund Nielsen den 3/01-2017 /8/
Takstblade, regnskaber, referater, vedtægter og regulativer tilgængelige på hjemmesiderne fra Greve Landsby Vandværk, Greve Vandværk samt Tune Vandværk pr. december
2016 og Januar 2017
3
2
2
Greve Landsby Vandværk
2.1 Beskrivelse af anlæg og processer
Greve Landsby Vandværk er bygget i 1936 og løbende renoveret og vedligeholdt. Til vandværket hører to boringer med dertilhørende råvandsledninger. Den ene boring er beliggende i vandværkets maskinrum, den anden boring er en underjordisk beton tørbrønd, beliggende ca. 200m sydøst for værket på landbrugsjord. Pumperne i boringerne er renoveret, så
der køres en jævn indvinding (5-6 m3/t pr. boring). Den naturlige grundvandskemi er generelt af god kvalitet. /3/.
Vandværkets behandlingsproces består i iltning ved frit fald i iltningsbakke efterfulgt af enkeltfiltrering i to sandfiltre /3/. Filterkapaciteten er 18 m3/t /12/. Filterskyllevand ledes direkte til Hederenden /3/.
Der eksisterer en rentvandsbeholder på 50 m3. Fra beholderen pumpes vandet til ledningsnettet vha. to pumper etableret i ca. 2007 med samlet ydelse på 20 m3/t. Vandbehandlingen
resulterer i en tilfredsstillende vandkvalitet ved afgang vandværk /3/.
Ledningsnettet er løbende renoveret, og der er siden 1968 fokuseret på vandlednings renovering, så hele strengen er skiftet ved reparation af brud. Ledningsnettet består i dag udelukkende af plast ledninger (PVC, PE mm.). Lækagen er ca. 7 % /3/.
Vandtabet i ledningsnettet stammer overvejende fra brud på jordledninger (5-10 brud om
året). I dag har 230 forbrugere vandmålere inde i huset, dvs. jordledningen ligger før vandmåleren. Derved bliver et eventuelt vandtab på jordledningen del af Greve Landsby Vandværks vandtab, selvom ansvaret for jordledningen er den enkelte forbrugers, og ikke Greve
Landsby Vandværks. På den baggrund er der påbegyndt etablering af målerbrønde i skel,
hvor vandmåleren flyttes ud. Dette er gennemført ved 79 forbrugere.
Der eksisterer en nødforbindelse til Greve Vandværk, der også benyttes ved lækagesøgning i
Greve Landsbys ledningsnet i forbindelse med opdeling i lækagezoner. Vandet i nødledningen skylles hver uge af hensyn til vandkvaliteten. Der købes på den baggrund 1000-2000 m3
pr. år via nødledning.
2.2 Nuværende tilstand og drift
Der er i 2011+2012 udført en tilstandsvurdering af vandværk og kildeplads af Øllgaard /1/.
Derudover er der i 2015 udført en inspektion af rentvandsbeholderen /2/. Overordnet set
blev der ved vurderingerne bemærket følgende forhold af betydning for den fremtidige drift:
www.niras.dk

Boring 2 DGU nr. 207.2246 anbefales hævet til en overjordisk station ligesom der
skal udføres regenerering af boringen for at optimere ydelsen, samt etableres ny
råvandsledning /1/

Den nuværende iltning og filtrering er ikke tidssvarende, og der er ikke mulighed
for renovering på optimal vis. Der skal derfor etableres nyt lukket trykfilter med tilhørende blæserindtag og mulighed for automatisk skylning af filtret i stedet for den
eksisterende manuelle skylning /1/
4

Der er ved inspektion af rentvandsbeholderen konstateret rørgennemføringer,
bundventiler og behov for betonreparationer, ligesom topmembran vurderes sårbar. Derudover eksisterer der stadig indmurede gamle trin inde i tanken /2/

Direkte udledning af filterskyllevand til Hederenden er uholdbar i længden /1/
fremadrettet anbefales etableret et skyllebassin.
Der er ved den daglige drift af vandværket bemærket slør i vandet (høj turbiditet) fra boringen på marken, formodentlig pga. længere opholdstid i råvandsledningen efter ændret
indvindingsstrategi. Det skal overvejes, om man skal sløjfe boringen. Der er tidligere udpumpet 90.000m3 fra én boring mod de 32.000m3 i dag fra to boringer.
Den daglige drift af vandværket har siden 1/1 2016 været udliciteret til Tune Vandværk.
2.3 Overordnet værdisætning af Greve Landsby Vandværk
For at kunne foretage en overordnet sammenligning mellem værdierne pr. andelshaver af
hhv. Greve Landsby, Tune og Greve Vandværker, er der foretaget en forsigtig værdisætning
af Greve Landsby Vandværk.
Til en værdisætning af Greve Landsby Vandværk er det nødvendigt at kende anlægsår af de
foretagne investeringer lige fra vandværket og ledningsnettets anlæggelse. For ledningsnettet og ventiler, er det desuden nødvendigt at kende dimension (og materiale for ledninger).
Disse data er kendte for ca. 40 % af ledningsnettet. Med udgangspunkt i den renoveringsstrategi, der er anvendt mellem 1970-2000, er data for de resterende ledninger antaget, jf.
bilag 1.
Fordelingen af ledninger anlagt i forskellige årsintervaller er herefter som vist på Figur 1.
Figur 1: Fordeling af ledningers anlægsår jf. forudsætninger nævnt i bilag 1.
Værdisætningen af Greve Landsby Vandværk tager udgangspunkt i Pris- og levetidskataloget
fra 2009. Der i kataloget indtastet investeringer fra før 2009. Værdisætningen er lavet på
baggrund af data, og bedst tilgængelige viden i Greve Landsby Vandværks bestyrelse. Udgangspunktet for værdisætningen er beskrevet i bilag 1.
www.niras.dk
5
Siden 2009 og til og med 2015 er der sket afskrivning af disse aktiver på 687.971 kr. i henhold til pris og levetidskataloget, se bilag 2.
De investeringer, der er foretaget fra og med 2010 og indtil udgangen af 2015, er beskrevet i
bilag 3. Der er for disse investeringer udregnet værdien pr. januar 2017, hvilket er 293.412
kr.
Omsætningsaktiver samt kortfristet gæld på figur 2 er i henhold til Greve Landsby Vandværks regnskab 2015.
Den overordnede balance pr. januar 2016 er dermed, som det ses af figur 2.
Figur 2: Overordnet balance
for Greve Landsby Vandværk
pr. 1/1 2016
Antallet af andelshavere ved Greve Landsby Vandværk er 281. En overordnet værdi af Greve
Landsby Vandværk pr. andelshaver er dermed pr. januar 2016 28.400 kr./andelshaver. Det
skal bemærkes, at denne værdi er baseret på de ovenfor beskrevne data.
De ovenfor foretagne beregninger er ikke gennemset af revisor, og er et forsigtigt bud på
Greve Landsby Vandværks værdi.
2.4 Fremtidig situation
Øllgaard har efter udarbejdelse af DDS planen for vandværket forslået tre scenarier for den
fremtidige drikkevandsforsyning i Greve Landsby, som der er arbejdet videre med i denne
analyse /3/:
1.
Modernisering af vandværk – herunder indvindings- og distributionsanlæg
2.
Nedlæggelse af vandværket og sammenlægning med Greve Vandværk a.m.b.a.
3.
Nedlæggelse af vandværket og sammenlægning med Tune Vandværk a.m.b.a.
Scenarierne beskrives og analyseres i afsnit 3.
www.niras.dk
6
3
3
Analyse af fremtidige scenarier
3.1 Bevarelse af Greve Landsby Vandværk
I dette scenarie er der fortsat indvinding, behandling og distribution af drikkevand fra Greve
Landsby Vandværk.
For at se på et fremtids scenarie for Greve Landsby Vandværk, er det nødvendigt at definere
de målsætninger, der skal leves op til i det fremtidige scenarie med forsyning fra Greve
Landsby Vandværk. Dette er gjort nedenfor:
Målsætninger
Sikre tidssvarende produktions- og udpumpningsanlæg af høj teknisk og hygiejnisk standard
samt levetid på minimum 25år
Fokus på forsyningssikkerhed med 100% nødforsyning i tilfælde af svigt af forsyning fra
vandværket
Sikre de bedste forhold for drift og vedligehold herunder arbejdsmiljøforhold
Sikre overholdelse af gældende hygiejnekrav, myndighedskrav og vandkvalitetskrav
Vandtabet på ledningsnettet holdes under 7%
Mulighed for overvågning og lokalisering af lækager
Sikre plads til kendte (forventede) mega-trends indenfor vandforsyning (blødgøring og UV)
De produktionsteknologier, der anbefales i dag ved produktion af drikkevand, baserer sig på
lukkede systemer som resultat af et øget fokus på drikkevandskvalitet og sikkerhed. Det
nuværende vandværks behandlingslinje er fra 1936 og bygget på åbent iltningsspor og filtrering. Som påpeget i tilstandsvurderingen anbefales der etableret ny iltning og filtrering /1/.
Dette er ikke på en hensigtsmæssig måde muligt i den eksisterende bygning.
Rentvandsbeholdere anbefales i dag udført som rustfri tanke, der er placeret over terræn, så
de er visuelt inspicer-bare, hvorved forureningsrisiciene reduceres. Den nuværende rentvandsbeholder er nedgravet, og der er ved tilstandsvurderingen konstateret forskellige
renoveringsbehov /1/.
Det er på det nuværende vandværk ikke muligt at etablere reelle hygiejne-zoner, eftersom
man ved indgang på vandværket kommer direkte ind i filter-rummet.
I forhold til arbejdsmiljøet er det nuværende vandværk udfordret pga. pladsmangel, der gør,
at et midlertidigt gulv skal delvist fjernes for at kunne filterskylle, ligesom rengøring besværliggøres af at iltning og filtre er placeret meget tæt. Det er pladsmæssigt ikke muligt at indføre teknologier som blødgøring eller UV på det nuværende vandværk.
Skyllevandet skal fremadrettet håndteres ved udledning til kloak.
På baggrund af de ovenfor anførte argumenter vurderes det, at der skal bygges et nyt
vandværk inkl. rentvandstank for at kunne leve op til de opstillede målsætninger.
www.niras.dk
7
Boringen på marken anbefales hævet over terræn som påpeget i tilstandsvurderingen /1/,
for at være tidsvarende. Af hensyn til forsyningssikkerheden anbefales der stadig bibeholdt
to boringer til vandværket.
For at øge og sikre muligeden for et fortsat lavt vandtab, etableres der målerbrønde i skel
ved de resterende 204 forbrugere, så lækager på jordledninger fremadrettet ikke indregnes
som vandtab ved Greve Landsby Vandværk.
Fjernaflæste forbrugsmålere anbefales for tidssvarende vandværker i dag, eftersom muligheden for løbende at følge vandforbruget gør lækage-lokalisering lettere. Derudover øger
det serviceniveauet for forbrugerne, eftersom vandforbruget aflæses automatisk, og kan
følges digitalt, ligesom der kan gives alarmer ved afvigelser i normalforbrug.
3.1.1 Fordele og ulemper
Der er i scenariet med fortsættelse af Greve Landsby Vandværk nogle fordele og ulemper.
Disse er ridset op nedenfor.
Fordele
 Vedtægterne beholdes som i dag
 Beslutningskompetencen beholdes i Greve Landsby
 Vandindvinding og behandling fortsættes lokalt
Ulemper
 Økonomien relateret til at bygge nyt vandværk, hæve boringen på marken over terræn
samt etablere målerbrønde og fjernaflæste vandmålere. jf. afsnit 3.1.3, hvilket vil øge
vandprisen for Greve Landsby Vandværk i forhold til den nuværende pris.
 Den daglige administration og drift af vandværket herunder opfyldelse af myndighedskrav påhviler bestyrelsen - primært formanden. Arbejdsomfanget til dette er stigende eftersom myndigheds- og dokumentationskravene er stigende. Derudover kommer tidsforbrug til administration og beslutningstagen i relation til den daglige drift af vandværket.
 Den daglige drift er siden 1/1-2016 udliciteret til Tune Vandværk, under den forudsætning, at der arbejdes på at fastlægge fremtiden for Greve Landsby Vandværk. Den nuværende driftsaftale er dermed tidsbegrænset, til nærværende undersøgelse foreligger.
Herefter skal en anden driftsaftale indgås. (Der er dog sandsynligvis mulighed for, at der
kan indgås driftsaftale med Greve Vandværk omkring administration og drift af Greve
Landsby Vandværk uden overtagelse af værket /7/. Greve Vandværk har eksisterende
vagt-ordning og mandskabsmæssigt overskud til dette i den nuværende situation).
 Udgiften til den daglige administration af vandværket dækker 36 % af de årlige udgifter
jf. regnskabet 2015.
3.1.2 Omkostningsoverslag
Vurderingen af omkostningerne til gennemførelse af dette scenarie bygger på tilbud indhentet af Greve Landsby Vandværk samt overslagsmæssige beregninger.
Omkostninger til gennemførelse af scenariet ses af de øverste rækker i tabel 2. Sidste række
i tabellen beskriver, om der er omkostninger, der skal afholdes direkte af andelshaverne i
forbindelse med scenariet. Overblik over omkostninger til de to øvrige scenarier er opgjort
på tilsvarende måde i tabel 3 og tabel 4.
Der gøres opmærksom på, at der efter gennemførelse af de nedenfor listede projekter, ikke
tages hånd om alle ulemperne nævnt i forrige afsnit.
www.niras.dk
8
Tabel 1: Omkostninger ved
scenariet fordelt på omkostningstyper
Omkostningstype
Beskrivelse
Overslagspriser (kr.)
Scenarie-omkostning
Ombygning af brønd til overjordisk råvandsstation
DGU nr. 207.2246 samt regenerering af boring
DGU nr. 207.2246 /4/ /5/
Scenarie-omkostning
Etablering af nyt vandværk inkl. rentvandsbeholder med lukkede systemer (inkl. Nedrivning af
eksisterende vandværk)
Scenarie-omkostning
Udledning af skyllevand til kloak (5,8 m pr. uge)
3
pris 27,5 kr. pr. m i vandafledningsbidrag (2017)
Scenarie-omkostning
Etablering af målerbrønde i skel (204 stk.) á 7.500
kr./stk.
Scenarie-omkostning
Udskiftning af 281 vandmålere til fjernaflæste
digitale målere (ekskl. Montering)
3
Sum omkostninger
*135.000
**2.700.000
***(årligt) 8.300
1.530.000
****197.000
4.563.000
Andelshaver-omkostning
0
* Gennemsnit af de to indhentede tilbud /4/ og /5/
** På baggrund af erfaringstal for udgifter til bygning af danske vandværker estimeres en overslagspris at ligge mellem 2-3 mio. kr. Nedrivning af det eksisterende vandværk forventes at
kunne gøres for 200.000 kr.
3
*** Der er estimeret et skyllevandsvolumen på 5,8 m pr. skylning på baggrund af et filter areal
2
på 7m og en hastighed på 5m/t samt en skylletid på 10 min.
**** Det antages at prisen for en fjernaflæst vandmåler koster 700 kr. og en almindelig måler
koster 150 kr. Priserne er oplyst af den indkøbsansvarlige ved FORS A/S den 09/02/2017. De
oplyste priser er ekskl. Montering af målere samt indkøb af software.
Finansiering
Figur 2 viser en beholdning af aktiver på 2,3 mio. kr. for Greve Landsby Vandværk. Hvis dette
trækkes fra scenarieomkostningerne i tabel 1, er der 2.259.000 kr. tilbage, som forventes
finansieret via et kommunekredit lån. For at beregne effekten af scenariet for vandprisen er
der antaget følgende:





Kommunekredit lån med en løbetid på 40 år med en rente på 3 %
Levetiden af et nyt vandværk er sat til 40 år
Der foretages en gennemsnitlig årlig reinvestering så værdien efter levetidens ophør er
sikret
Den solgte vandmængde der er regnet med er 33.000m3/år
Årlige driftsomkostninger før og efter scenariet antages uændrede
På denne baggrund beregnes en gennemsnitlig årlig reinvestering på 56.500 kr., der svarer
til den samlede investering fordelt på antallet af leveår. I praksis vil reinvesteringen dog i de
første år være meget lav, og derefter stige gennem levetiden. Den årlige ydelse for optagelse
af Kommune kredit lånet vil være 97.700 kr. pr. år i de 40 år.
3.2 Fusion med Greve Vandværk a.m.b.a.
I dette scenarie sammenlægges Greve Landsby Vandværk med Greve Vandværk.
Greve Vandværks to vandværker er fra hhv. 1965 og 1969 med løbende ombygninger i 1985
og 2003. På det ene vandværk benyttes åbne filtre og på det andet lukkede trykfiltre. På
begge værker er der nedgravede rentvandsbeholdere i beton, hvor en del er renoverede i de
seneste 15 år. Der eksisterer fuld nødforsyning til Greve Vandværks vandværker ved levering
af vand fra HOFOR/12/.
www.niras.dk
9
I relation til en sammenlægning/fusion er der nogle forhold, der skal gøres opmærksom på.
Informationerne i dette afsnit bygger på et interview af formanden for bestyrelsen for Greve
Vandværk /7/, samt vedtægter, regulativ, takster og regnskab 2015 for Greve Vandværk.
Ved gennemgang af vedtægterne for Greve Vandværk samt interview af formanden er det
præciseret, at der er ét forhold, der vil ændres væsentligt for andelshaverne fra Greve
Landsby Vandværk ved en fusion. Greve Landsby Vandværks andelshavere vil ved en fusion
komme ind i Greve Vandværk som forbrugere. Der eksisterer i dag i Greve Vandværk ca.
10.000 forbrugere, og heraf er der 1.000 andelshavere.
Jævnfør vedtægterne for Greve Vandværk er det kun andelshaverne, der har stemmeret på
generalforsamlingen. Andelshavere har desuden et lidt mindre fast bidrag (350 kr. årligt) end
forbrugerne (400 kr. årligt) /7/, /9/. Kravene for at blive andelshaver i Greve Vandværk er:
”som andelshaver, i selskabet kan optages grundejere inden for værkets forsyningsområde,
hvis ejendommen er tilsluttet vandværket og som har betalt anlægsbidrag, i henhold til gældende regulativ. Enhver grundejer, der opfylder nævnte betingelser, kan blive andelshaver i
selskabet, når der til bestyrelsen indgives begæring herom og indbetales et andelsindskud,
således som dette til enhver tid måtte være fastsat af generalforsamlingen”/9/.
Andelsindskuddet er 1.000 kr. som engangsbeløb /7/.
I forbindelse med interview af formanden blev en sandsynlig proces ved en fusion skitseret.
Der er desuden hentet inspiration i Danske Vandværkers guide ved samarbejde og sammenlægning af vandværker /13/. De skitserede procespunkter ses af bilag 4.
Skitserede procespunkter ved en fusion














www.niras.dk
Selskabsmæssig vurdering af Greve Vandværks interesse i en fusion
o Opgørelse af værdi pr. andelshaver af vandværkerne (hvis værdien af
Greve Landsby Vandværk er højere end Greve Vandværk pr. andelshaver
er højere, kan der opnås reduktion i det faste bidrag)
o Undersøge beskatningsmæssige konsekvenser i relation til fusion mellem
vandværk underlagt vandsektorlov og vandværk udenfor vandsektorlov
o Optimal investering af likvide midler undersøges i relation til de skattemæssige forhold, samt for at sikre at de 2,3. mio. investeres i Greve
Landsbys ledningsnet
Drift af vandværket i en overgangsperiode (minimum 1år men op til 2år)
Greve Landsby Vandværks likvid beholdning investeres i etablering af målerbrønde
i skel med fjernaflæste vandmålere
Forhandling omkring betingelserne for overtagelse (på baggrund af kendskab til
standen af vandværk, ledningsnet mm.) mellem Greve og Greve Landsby Vandværker
Kommunens accept af en eventuel fusion skal indhentes /13/
Overtagelsesbetingelserne forelægges Greve Landsby Vandværks generalforsamling (hvor der skal opnås kvalificeret flertal (2/3))
Herefter accept fra Greve Vandværks generalforsamling
Bestyrelsen for Greve Landsby Vandværk overfører ejerskabet af grunde, bygninger
og andet af værdi, der er tinglyst, til Greve Vandværk /13/
Ændring af oplysningerne hos Erhvervsstyrelsen, så vandværket lukkes /13/
Greve Landsby Vandværk nedlægges på en generalforsamling
Etablering af trykforøgerstation på ledningen fra Greve Vandværk
Etablering af nødforsyningsledning fra enten Greve eller Tune Vandværk
Greve Landsby Vandværk lukkes og rømmes og grunden sælges
Boring på marken forbindes til råvandsledningsnet for Greve Vandværk eller sløjfes
10
3.2.1 Fordele og ulemper
Der er i scenariet med fusion med Greve Vandværk nogle fordele og ulemper. Disse er ridset
op nedenfor.
Fordele
 Der eksisterer allerede i dag en ledningsforbindelse til Greve Vandværk
 Greve Landsbys ledningsnet er digitaliseret, hvilket er et krav ved fusion med Greve
Vandværk
 Høj forsyningssikkerhed på vand fra Greve Vandværk, eftersom der er 100% nødforsyning fra HOFOR
Ulemper
 Vandbehandlingsprocessen på det ene af Greve Vandværks vandværker er i åbne vandbaner og en del af rentvandsbeholderne er ældre nedgravede betonbeholdere, hvilket
ikke længere er det, der anbefales ved sikring af et tidssvarende anlæg
 Greve Landsbys andelshavere kommer ind i Greve Vandværk som forbrugere, og der skal
betales nyt andelsindskud (1.000 kr.), for at blive andelshaver igen
 Greve Landsbys andelshavere kommer ind i Greve Vandværk som forbrugere, hvorved
de ikke har stemmeret ved generalforsamlinger (før de er blevet andelshavere igen)
 Der er behov for at etablere en trykforøger til almindelig drift for at sikre tilstrækkeligt
forsyningstryk i Greve Landsbys forsyningsområde
 Der er behov for at etablere en nødforsyning (enten ledning til Tune Vandværk eller en
ekstra ledning til Greve Vandværk)
 Vandprisen bliver underlagt prisloft ved fusion
3.2.2 Omkostningsoverslag
Vurderingen af omkostningerne til gennemførelse af dette scenarie bygger overslagsmæssige beregninger.
Der gøres opmærksom på, at der efter gennemførelse af de nedenfor listede projekter, ikke
tages hånd om alle ulemperne nævnt i forrige afsnit.
www.niras.dk
11
Tabel 2: Omkostninger ved
scenariet fordelt på omkostningstyper
Omkostningstype
Beskrivelse
Overslagspriser (kr.)
Scenarie-omkostning
Etablering af trykforøgerstation
Scenarie-omkostning
Etablering af nødforsyningsforbindelse
til Greve Vandværk eller Tune Vandværk
*350.000
Scenarie-omkostning
Etablering af målerbrønde i skel (204
stk.) á 7.500 kr./stk.
1.530.000
Scenarie-omkostning
Udskiftning af 281 vandmålere til fjernaflæste digitale målere
**197.000
300.000
Sum omkostninger
2.378.000
Scenarie-indtægt
Vandværksgrund (værdi på 50.000 kr.
anslået af Danbolig Greve pga. matrik2
lens størrelse på ca. 250 m ). Hvis
grunden kan sælges til nabomatrikel nr.
9 muligvis op til 250.000 kr./6/.
Andelshaver-omkostning
Indbetaling af andelsindskud /7/
50.000 (250.000)
1.000 (pr. andelshaver)
* Prisen er baseret på tilbud med styret underboring af ledning til Tune Vandværk
** Det antages at prisen for en fjernaflæst vandmåler koster 700 kr. og en alm. måler koster 150
kr. Priserne er oplyst af den indkøbsansvarlige ved FORS A/S den 09/02/2017. De oplyste priser er
ekskl. Montering af målere samt indkøb af software.
Finansiering
Figur 2 viser en beholdning af aktiver på 2,3 mio. kr. for Greve Landsby Vandværk. Derved er
der omkostninger for 75.000 kr. tilbage, som forventes at kunne dækkes af salget af vandværksgrunden. Øvrige indtægter fra salg af grunden vil kunne investeres i ledningsrenoveringer. Der forventes på denne baggrund ingen eller minimale omkostninger, der ikke kan
dækkes af den likvide beholdning.
3.3 Fusion med Tune Vandværk a.m.b.a.
I dette scenarie sammenlægges Greve Landsby Vandværk med Tune Vandværk.
Tune Vandværk er fra 1899 men fuldt ombygget i 2014 baseret på lukkede systemer for
iltning og filtrering. Desuden er råvandsindvinding, vandbehandling, rentvandsbeholder og
distributionssystemer udført i to separate og uafhængige linjer ligesom udpumpningen er
forsynet med UV anlæg. Rentvandsbeholderne er udført i beton, men har i 2014 undergået
en totalrenovering med nye membraner efter nutidens standarder. Forsyningssikkerheden
vurderes som meget høj på vandværket.
I relation til en sammenlægning/fusion er der nogle forhold, der skal gøres opmærksom på.
Informationerne i dette afsnit bygger på et interview af bestyrelsesformanden samt et bestyrelsesmedlem for Tune Vandværk /8/, samt vedtægter, regulativ, takster og regnskab
2015 for Tune Vandværk.
Ved gennemgang af vedtægterne er der ikke fundet nogen forhold, der vil ændres væsentligt for andelshaverne fra Greve Landsby Vandværk ved en fusion med Tune Vandværk.
Andelshaverne vil komme ind på lige vilkår med andelshavere fra Tune.
I forbindelse med interviewet blev en sandsynlig proces ved en fusion skitseret. Der er desuden hentet inspiration i Danske Vandværkers guide ved samarbejde og sammenlægning af
vandværker /13/:
www.niras.dk
12
Skitserede procespunkter ved en fusion













Selskabsmæssig vurdering af Tune Vandværks interesse i en fusion
 Opgørelse af værdi pr. andelshaver af vandværkerne
 Identifikation af fordele for både for Greve Landsby og for Tune Vandværk
 Undersøge beskatningsmæssige konsekvenser i relation til fusion mellem vandværk
underlagt vandsektorlov og vandværk udenfor vandsektorlov
 Optimal investering af likvide midler undersøges i relation til de skattemæssige forhold, samt for at sikre at de 2,3. mio. investeres i Greve Landsbys ledningsnet
Driftsaftale på vandværket fortsætter (½-1 år) med mål om en selskabsfusion
Greve Landsby Vandværks likvid beholdning investeres i etablering af målerbrønde i skel
med fjernaflæste vandmålere
Forhandling omkring betingelserne for overtagelse (på baggrund af kendskab til standen
af vandværk, ledningsnet mm.) mellem Tune og Greve Landsby Vandværker
Kommunens accept af en eventuel fusion skal indhentes /12/
Overtagelsesbetingelserne forelægges Greve Landsby Vandværks generalforsamling
(hvor der skal opnås kvalificeret flertal (2/3))
Herefter accept fra Tune Vandværks generalforsamling
Bestyrelsen for Greve Landsby Vandværk overfører ejerskabet af grunde, bygninger og
andet af værdi, der er tinglyst, til Tune Vandværk
Ændring af virksomhedsoplysningerne hos Erhvervsstyrelsen, så vandværket lukkes
Greve Landsby Vandværk nedlægges på en generalforsamling
Etablering af en ledningsforbindelse mellem Tune og Greve Landsby (styret underboring)
Greve Landsby Vandværk lukkes og rømmes og grunden sælges
Boring på marken sælges eller sløjfes
3.3.1 Fordele og ulemper
Der er i scenariet med fusion med Tune Vandværk nogle fordele og ulemper. Disse er ridset
op nedenfor.
Fordele
 Andelshavere vil komme ind på lige vilkår uden yderligere indskud
 Mulighed for eventuel salg af vandværksstationen på marken til Greve Vandværk (Greve
Vandværk har råvandsledninger for enden af Grevetoften).
 Nødforsyning er tilgængelig, der eksisterer nødforbindelsesledning til Greve Vandværk
 Ved koblingspunktet til Tune er ledningsdimensionen ø110mm ved Greve Landsby ( i
ringforbindelse) og ø90mm i Tune Vandværk ledningsnet (300m styret underboring).
 Ved forsyning af Greve Landsby fra Tune Vandværk vil forsyningstrykket være rigeligt, da
trykkoten ved Tune Vandværk er højere.
 Tune vandværk er nyt og tidssvarende med UV samt ultralyds-kalkknuser (der er investeret 17 mio. kr. de senere år på nye råvandsledninger og renovering af Tune Vandværk)
 Høj forsyningssikkerhed, eftersom Tune Vandværk er delt i to separate linjer fra boring til
udpumpning. Derudover eksisterer der ekstra kapacitet i forhold til det nuværende
vandbehov.
 Mulighed for at der ved stemmelighed evt. kan være mulighed for, at en beboer fra
Greve Landsby kan få stemmeret (skrives ind som passus i vedtægterne). I en overgangsperiode vil der være mulighed for, at der sidder én ekstra fra Greve Landsby med i bestyrelsen.
Ulemper
 Der skal etableres en forbindelsesledning til Tune Vandværks ledningsnet
 Der skal muligvis etableres en trykreguleringsventil ved forsyningspunktet fra Tune
Vandværk
 Vandprisen bliver underlagt prisloft ved fusion
www.niras.dk
13
3.3.2 Omkostningsoverslag
Vurderingen af omkostningerne til gennemførelse af dette scenarie bygger på erfaringsmæssige nøgletal fra NIRAS samt tilbud indhentet af Greve Landsby Vandværk.
Der gøres opmærksom på, at der efter gennemførelse af de nedenfor listede projekter, ikke
tages hånd om alle ulemperne nævnt i forrige afsnit.
Tabel 3: Omkostninger ved
scenariet fordelt på omkostningstyper
Omkostningstype
Beskrivelse
Scenarie-omkostning
Etablering af forbindelsesledning og evt.
trykreguleringsventil
*329.200
Scenarie-omkostning
Etablering af målerbrønde i skel (204 stk.) á
7.500 kr./stk.
1.530.000
Scenarie-omkostning
Udskiftning af 281 vandmålere til fjernaflæste digitale målere (ekskl. Montering)
***198.000
Sum omkostninger
2.057.200
Scenarie-indtægt
Vandværksgrund (værdi på 50.000 kr. anslået af Danbolig Greve pga. matriklens
2
størrelse på ca. 250 m ). Hvis grunden kan
sælges til nabomatrikel nr. 9 muligvis op til
250.000 kr./6/.
Scenarie-indtægt
Salg af boring på marken til Greve Vandværk
Andelshaver-omkostning
Overslagspriser (kr.)
50.000 (250.000)
**25.000
0
* Etablering af forbindelsesledning (som styret underboring) samt montering af trykreguleringsventil mellem Greve Landsby Vandværks ledningsnet og Tune Vandværks ledningsnet /6/.
**Prisen er sat, så der forventes, at den kan sælges for det beløb, det vil koste at sløjfe den
*** Det antages at prisen for en fjernaflæst vandmåler koster 700 kr. og en alm måler koster 150
kr. Priserne er oplyst af den indkøbsansvarlige ved FORS A/S den 09/02/2017. De oplyste priser er
ekskl. Montering af målere samt indkøb af software.
Finansiering
Figur 2 viser en beholdning af aktiver på 2,3 mio. kr. for Greve Landsby Vandværk. Derved er
der en likvid beholdning på 245.000 kr. tilbage efter gennemførelse af scenariet. Hertil
kommer indtægter fra salg af vandværksgrunden samt boringen på marken, hvilke vil kunne
investeres i ledningsrenoveringer. Der forventes på denne baggrund at alle omkostninger,
kan dækkes af den likvide beholdning.
www.niras.dk
14
4
4
Sammenligning
4.1 Overvejelser
Der er i denne sammenligning af scenarier ridset forskellene op mellem de tre scenarier, og
fokuseret på de overvejelser, der skal gøres, for at vurdere, hvilket scenarie, der fremadrettet er det mest fordelagtige.
De vigtige overvejelser i relation til scenariet med bevarelse af Greve Landsby Vandværk er:



Vurdering af muligheden for fremadrettet at sikre tilstrækkelig frivillige ressourcer blandt
de 281 andelshavere til at drive vandværket
Vurdering af om stigningen i vandprisen for at gennemføre scenariet kan accepteres
Vurdering af om der skal findes en vandværksdriftspasser dedikeret til Greve Landsby
Vandværk, eller om driften skal udliciteres til evt. Greve Vandværk
De vigtige overvejelser i relation til scenariet med fusion med Greve Vandværk er:



Vurdering af betingelserne omkring andelshavernes optagelse i Greve Vandværk som
forbrugere
Afdække skattetekniske forhold der kan ramme Greve Landsbys andelshavere ved en
fusion
Afdække den mest hensigtsmæssige strategi for investering af den likvide beholdning for
at sikre værdien af Greve Landsby Vandværk bedst
De vigtige overvejelser i relation til scenariet med fusion med Tune Vandværk er:



Afdække Greve Vandværks interesse i at købe råvandsstationen på marken og en evt.
pris
Afdække skattetekniske forhold der kan ramme Greve Landsbys andelshavere ved en
fusion
Afdække den mest hensigtsmæssige strategi for investering af den likvide beholdning for
at sikre værdien af Greve Landsby Vandværk bedst
4.2 Omkostninger
De tre scenarier bygger alle tre på, etablering af målerbrønde i skel, for de forbrugere, hvor
der i dag ikke eksisterer målerbrønde. I samme omgang opsættes fjernaflæste målere i målerbrøndene. Det vurderes at disse investeringer kan dækkes af den likvide beholdning Greve Landsby Vandværk har til rådighed.
Derudover er de forskellige omkostninger summeret og beskrevet i Tabel 4.
www.niras.dk
15
Tabel 4: Sammenligning af
omkostninger for de tre scenarier
Scenarie
Scenarieomkosting
Bevarelse af Greve
Landsby Vandværk
56.500 kr.*+97.800 kr.*+8.300 kr. =
Fusion med
75.000 kr. i alt efter modregning af likvid
beholdning
Greve Vandværk
Andelshaver omkostning***
0 kr.
Årlig omkostning på 162.500 kr.
1.000 kr.
Herudover forventet indtægt ml. 50.000
kr. og 250.000 kr.**
Fusion med
Likvid beholdning på 245.000 kr.**
Tune Vandværk
Herudover forventet indtægt ml. 75.000
kr. og 275.000 kr.**
0 kr.
* Årligt i 40 år
** Likvid beholdninger efter salg og gennemførelse af scenarier, kan investeres i ledningsrenoveringer
*** Ikke indregnet ændring i vandprisen (se tabel 5)
Der er derved en forskel på scenarieomkostningerne mellem scenariet med fusion med hhv.
Greve Vandværk og Tune Vandværk på 320.000 kr. (uden salg af boringen).
4.3 Vandpriser
Vandprisen for Greve Landsbys andelshavere har været uændret i en årrække. Vandprisen
vil dog stige, hvis vandværket bevares pga. de nye investeringer, reinvestering samt afledning af skyllevand. Dette udgør jf. afsnit 3.1.2 årligt 162.500 kr. Der afregnes årligt ca.
33.000m3 vand, hvorfor vandprisen ved gennemførelse af scenariet vil være minimum 5 kr.
højere de næste 40år end vandprisen i 2016.
I tabel 5 er vandpriser for forskellige år i Greve Landsby, Greve og Tune sammenlignet på
baggrund af et gennemsnitligt årligt forbrug på 106 m3/årligt pr. husstand.
Ved Greve Vandværk afhænger det faste bidrag af, om man er forbruger eller andelshaver,
hvorfor der er nævnt to priser.
Tabel 5: Oversigt over samlet
3
pris for 106m vand med 2016
og forventede 2017 priser i de
tre scenarier
Scenarie
Fast bidrag
Vandpris
Årstal
800
7,25
2016
1.569
800
12,25
Efter investeringer
*2.100
(andelshaver)
350
9,55
2016
1.362
(forbruger)
450
9,55
2016
1.412
(andelshaver)
350
8,83
2017
1.286
(forbruger)
450
8,83
2017
*1.336
Fusion med Tune Vandværk
495
14,8
2016
2.132
495
**10
2017
1.623
Greve Landsby Vandværk
Pris for 106 m
3
Fusion med Greve Vandværk
* Derudover kommer omkostninger til blødgøring af vandet, hvis dette efter en årrække ønskes
** Prisen er oplyst af Greve Landsby Vandværk, og ikke bekræftet af Tune Vandværk
De vandpriser, der er markeret med fed skrift i højre kolonne er dem, der kan antages at
være de mest retvisende som den gældende vandpris for Greve Landsby Vandværks andelshavere, ved valg af ét af de tre scenarier.
www.niras.dk
16
4.4 Enhedsværdier
Værdien af Greve Landsby Vandværk er i afsnit 2.3 pr. 1/1-2016 forsigtigt opgjort til 28.400
kr./andelshaver. Ved en eventuel fusion vil enhedsværdien pr. andelshaver være udgangspunkt for de vilkår fusionen kan foretages under.
Enhedsværdien af Greve Vandværk pr. mulig andelshaver pr. 1/1-2016 er ifølge Greve Vandværk 29.200 kr./mulig andelshaver og 19.700 kr./forbruger /7/. Der er medtaget værdi af de
ca. 1.000 andelsbeviser på hvert 1.000 kr. /7/.
Enhedsværdien af Tune Vandværk er opgjort på baggrund af regnskabet for 2015 og efter
oplysning om at der pr. 1/1-2016 var 1930 andelshavere og 250 forbrugere i boligkomplekser, der ikke har mulighed for at være andelshavere
Enhedsværdien for Tune Vandværk er på den baggrund opgjort til 29.400 kr./andelshaver og
26.000 kr./forbruger.
www.niras.dk
17
5
5
Konklusion og anbefaling
Opgavemængde og kompleksitet i forbindelse med at drive og videreudvikle vandforsyningen i Greve Landsby vil stige de kommende år. Ved en bevarelse af Greve Landsby Vandværk
er det centralt at sikre nye frivillige kræfter til videreførelse af vandværket.
Ved en bevarelse af Greve Landsby Vandværk skal der bygges et nyt vandværk og rentvandstank, ligesom der etableres målerbrønde i skel med fjernaflæste forbrugsmålere. Derudover
skal boringen på marken hæves til en overjordisk råvands-station. Med disse investeringer
kan der leves op til de opstillede målsætninger, for en vandforsyning baseret på tidssvarende og høj teknisk og hygiejnisk standard med en levetid på minimum 25 år.
Ved en bevarelse af Greve Landsby Vandværk vil de nuværende likvide midler investeres,
ligesom det er nødvendigt at optage et lån. Vandprisen forventes på den baggrund at stige
med minimum 5 kr. pr. m3 vand. Dermed vil den årlige vandpris for et gennemsnitligt årsforbrug på 106 m3 efter gennemførelse af det skitserede scenarie være minimum 2.100 kr.
Der skal ved bevarelse af Greve Landsby Vandværk findes en permanent løsning for den
daglige drift af vandværket.
Ved en fusion med Greve Vandværk nedlægges Greve Landsby Vandværk og vandforsyningen til området vil ske fra Greve Vandværks to vandværker. Vandbehandlingen på det ene af
disse værker er i en åben vandbane (iltning og filtrering). Derudover er rentvandsbeholderne
nedgravede betonbeholdere, hvoraf ikke alle er renoverede de senere år. Vandbehandlingsprincipperne og opbevaring af rentvand minder dermed om det, der eksisterer på det nuværende Greve Landsby Vandværk, hvilket ikke er de teknologier, der i dag anbefales for et
tidssvarende vandværk baseret på høj teknologi. På den baggrund kan der formentlig forventes en stigning i vandprisen for Greve Vandværk indenfor de kommende år på som følge
af renovering af vandværkerne.
Den årlige vandpris for et gennemsnitligt årsforbrug på 106 m3 forventes i 2017 ved Greve
Vandværk at være 1.336 kr. for en forbruger.
Ved gennemførelse af scenariet med fusion med Greve Vandværk vil forsyningen af vand ske
gennem den eksisterende forbindelsesledning til Greve Vandværk. For at sikre tilstrækkeligt
forsyningstryk i en permanent situation, skal der etableres en trykforøger på denne ledning.
Derudover skal der etableres en nødforsyningsledning. Scenariet indeholder desuden opsætning af målerbrønde i skel med fjernaflæste målere, hvilket er et krav ved fusion med
Greve Vandværk.
De estimerede omkostninger til ovenstående kan udover 75.000 kr. dækkes af den likvide
beholdning. Dertil kommer indtægten ved et eventuelt salg af vandværksgrunden Lillegade
11.
Ved en fusion med Tune Vandværk nedlægges Greve Landsby Vandværk og vandforsyningen
til området vil ske via en ny ledning fra Tune Vandværk. Tune Vandværk er fuldt ombygget i
2014 og vandet til Greve Landsbys forbrugere vil i dette scenarie forsynes fra et vandværk,
der efterlever de nyeste anbefalede standarder indenfor vandforsyningsbehandling og opbevaring. Derudover eksisterer der UV-behandling og en blødgøringsteknologi på vandvær-
www.niras.dk
18
ket. På baggrund af dette forventes vandprisen for Tune Vandværk ikke at stige markant de
kommende år.
Den årlige vandpris for et gennemsnitligt årsforbrug på 106m3 forventes i 2017 ved Tune
Vandværk at være 1.555 kr. for en forbruger.
Ved gennemførelse af scenariet med fusion med Tune Vandværk skal der etableres en ny
forbindelsesledning til Greve Landsby Vandværks ledningsnet. Det er muligvis nødvendigt at
opsætte en trykreguleringsventil på ledningen, eftersom forsyningstrykket fra Tune Vandværk er noget højere end ved Greve Landsby. Scenariet indeholder desuden opsætning af
målerbrønde i skel med fjernaflæste målere, hvilket er et krav ved fusion med Tune Vandværk.
De estimerede omkostninger til ovenstående kan dækkes af den likvide beholdning, med et
overskud på 245.000 kr. Dertil kommer indtægten ved et eventuelt salg af vandværksgrunden Lillegade 11 samt boringen på marken.
Driften af Greve Landsby Vandværk har været varetaget af Tune Vandværk siden 1/1-2016.
5.1 Anbefaling
På baggrund af den gennemførte analyse anbefales det, at bestyrelsen for Greve Landsby
Vandværk arbejder videre mod en fusion med Tune Vandværk.
Begrundelsen for anbefalingen er at der ved dette valg sikres:
www.niras.dk

Indfrielse af de opstillede målsætninger om at sikre vand til Greve Landsby Vandværks
andelshavere baseret på tidssvarende produktions- og udpumpningsanlæg af høj teknisk
og hygiejnisk standard samt fokus på forsyningssikkerhed

Robusthed på vandprisen de kommende år

Investering af 245.000-270.000 kr. i ledningsrenovering udover opsætning af målerbrønde i skel og fjernaflæste forbrugsmålere

Bevarelse af de nuværende rettigheder for andelshaverne
19
6
6
Referencer
/1/ Tilstandsvurdering af Greve Landsby vandværk og kildeplads ”Forarbejde til 5-årsplan for
vedligeholdelse og forbedring” (udført af Øllgaard A/S, 2011 og revideret i 2012)
/2/ Afslutningsrapport nr. 2015-852 for inspektion af Greve Landsby Vandværks udendørs
rentvandstank (Danwatec, marts 2015)
/3/ DDS håndbog samt risikovurdering af Greve Landsby Vandværk (Øllgaard, revideret
04/2016)
/4/ Tilbud på ombygning af brønd til overjordisk råvandsstation for DGU nr. 207.2246 samt
evt. oparbejdning (Hasbo, august 2016)
/5/ Renovering og bestykning af råvandsstation, samt etablering af ny råvandsledning (SHT
Vand og miljø, september 2016)
/6/ Interview af formand for Greve Landsby Vandværks bestyrelse: Kim Velgaard den 9/122016
/7/ Interview af formand for Greve Vandværks bestyrelse: Preben Foge Jørgensen på Greve
Vandværk den 3. januar 2017
/8/ Interview af formand og andet medlem af Tune Vandværks bestyrelse: Michael Bruhn og
Bjarne Frølund Nielsen på Tune Vandværk den 3. januar 2017
/9/ Vedtægter for Greve Vandværk a.m.b.a., Maj 2011
/10/ Vedtægter for Tune Vandværk a.m.b.a., Juni 2015
/11/ Vedtægter for Greve Landsby Vandværk a.m.b.a., 2004
/12/ Vandforsyningsplan 2010-2021, Status og forudsætningsdel, Greve Kommune
/13/ Samarbejde og sammenlægning – Guide til lettere vandværksdrift, Danske Vandværker
Takstblade, regnskaber, referater, regulativer tilgængelige på hjemmesiderne fra Greve
Landsby Vandværk, Greve Vandværk samt Tune Vandværk pr. december 2016 og Januar
2017
www.niras.dk
20
7
7
Bilag
7.1 Bilag 1: Data til Pris- og Levetidskatalog for Greve Landsby
Tabel 6: Data benyttet til en
overordnet værdisætning pr.
2009 med pris og levetidskataloget
Anlæg
Antal/længde
Anlægsår
Boringer
61m/62m dybe
1936 / 1968
Råvandsstation
1 stk
1968
Råvandsledninger by
200m
1968
3
1936
Beluftningsanlæg,
18 m /t
Beluftningsanlæg, levetidsforlængelse
I kategorien >Ø110 og <=Ø250
2009
Vurderet levetidsforlængelse på
10år
/12/
Filteranlæg, åbne filtre,
enkelt filtrering, konstruktioner
18 m3/t
1936
Rentvands beholder insitu
støbt
50 m3/t
1936
Udpumpningsanlæg, rentvandspumper
20 m3/t
2008
Etageareal vandbehandlingsbygning
60 m2
1936
Sikring, mindre avanceret
(hegn, pote), Mek/El
1 stk.
2002
Hovedledninger
5,0 km uden dimension, materiale og
anlægsår
1970-1979
(1,6 km)
1980-1989
(1,5 km)
1990-1999
(1,5 km)
www.niras.dk
Bemærkning
Størrelse estimeret
Det er kendt, men ikke registreret,
at der er anlagt 400m ledning i
1968 /6/.
Anlægsåret for de øvrige ledninger
uden anlægsår er fastsat, eftersom renovering af ledningsnettet
har fundet sted jævnt gennem
årene 1970-2000 ifølge den tidligere driftsansvarlige/6/. Dimensionerne af ledningerne er vurderet
at være ml. 50-110 mm beliggende i by.
Hovedledninger
3,5 km med dimension, materiale og
anlægsår
Antaget at være beliggende i by.
Stikledninger
1,2 km
Ikke værdisat
Målerbrønde
79 stk.
Ikke værdisat
Hovedventiler
37 stk.
Stikledningsventiler
281 stk.
Aldersfordelingen af ventiler er
antaget at følge alderen af ledningerne
Afregningsmålere mekaniske
281 stk.
Opsætnings-år sat til 2012 eftersom de skal skiftes hvert 6. år
(næste gang i 2018)
21
7.2 Bilag 2: Afskrivninger på aktiver til og med 2015
Figur 3: Afskrivninger af
anlægsaktiver fra 2009 til
2015 fra pris og levetidskatalog
www.niras.dk
22
7.3 Bilag 3: Investeringer fra og med 2010 til og med 2015
Figur 4: Investeringer fra og
med 2010 til og med 2015
www.niras.dk
23
NIRAS
KONTAKT
NIRAS A/S
Ahlgade 3M
4300 Holbæk
T: +45 4810 4200