Læs mere - Mindopener

3 HALVE DAGE
FORLØB
RELATIONSKOMPETENCE OG
KLASSERUMSLEDELSE
GENNEM KAM®-METODEN
U D V I K L D I N S E LV L E D E L S E , D I N E R E L AT I O N S K O M P E T E N C E R O G
D I N R E L AT I O N E L L E K L A S S E R U M S L E D E L S E
Ved brug af KAM®-metoden bliver du den relationelle klasserumsleder, du gerne vil være. Den der ved sin blotte tilstedeværelse og
adfærd, stimulerer elever til at have opmærksomheden på læringsprocesserne som aktive, motiverede medspillere i klasserummet.
Den relationelle klasserumsledelse indbefatter tre niveauer af
ledelseskompetencer.
1 . S E LV L E D E L S E .
Selvledelse forudsætter selvindsigt. Indsigt i dine egne tanker,
følelser og adfærd. Og viljen til først og fremmest at balancere
dig selv, når udfordrende situationer opstår.
2 . R E L AT I O N S KO M P E T E N C E .
En balanceret selvledelse er en nødvendig forudsætning for at
opbygge befordrende og rammesættende relationer til de
enkelte elever.
3 . D E N R E L AT I O N E L L E K L A S S E R U M S L E D E L S E .
Med udgangspunkt i gode, sunde relationer mellem lærer-elev,
kan du bevare overblikket over klassefællesskabet som helhed.
Du kan dermed optimere elevernes læringsfællesskab og gribe
regulerende ind, hvor behov er.
For den virker gennem hjernefysiologiske mekanismer i tråd med
nyeste landvindinger indenfor neurovidenskab. Den er tillige
dokumenteret empirisk i lærerpraksis.
KAM®-metoden indebærer elementer af Kognition (refleksion og
bevidstgørelse), Analyse (refleksion og prioritering) samt
Mindfulness (at bibringe ro, nærvær og objektivitet).
Du bliver vejledt til at reflektere over dine konkrete udfordringer
i klasserummet i tre trin:
Nedbryd kompleksiteten i
delelementer
- og prioritér
Find nye
løsningsmuligheder
- og prioritér
Find konkrete
handlingsmuligheder
- og prioritér
Du vil forundres over at erfare effekten af KAM®-processerne i
dit klasserum. Dine nyvundne handlekompetencer vil opløse selv
komplekse udfordringer i klasserummet.
Metoden er i sandhed en ‘MindOpener’.
FORLØB
Der er mulighed for forløb over tre til otte gange á 3 timer.
Med KAM®-metoden føres du igennem vejledningsprocesser, der
stimulerer dine kompetencer på alle tre niveauer på samme tid.
KAM®-metoden indebærer del-processer til refleksion, aflæring
og genlæring af motiverende ledelsesmæssig adfærd.
PRIS FOR TRE GANGE
Prisen er 2480 kr. pr. person eksklusiv moms, inklusiv
forplejning og materialer. Forhør om specialpriser ved
arrangement på din skole.
KAM®-metoden afføder altid positive resultater.
Den kan ikke andet.
MINDOPENER
+45 2225 5551
[email protected]
W W W. M I N D O P E N E R . D K