VVM-anmeldelse fra ansøger

Hjørring Kommune
Teamplan og Teamerhverv
tmpla[email protected] / [email protected]
MiljøRådgivningen
Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev
Tlf. 9624 2424
www.landbonord.dk
Brønderslev, den 1. marts 2017
VVM-anmeldelse, BB-Biogas, Ålstrupvej 68, 9760 Vrå
Hermed anmeldes udvidelse af biomasseindtaget på biogasanlægget BB-Biogas (udvidet gårdanlæg), i
henhold til BEK nr. 1440 af 23/11-2016, §2, stk. 1 med henblik på udarbejdelse af VVM-redegørelse på
vegne af ansøger BB-Biogas repræsenteret ved Daniel Overgaard Pedersen.
VVM-redegørelsen skal danne grundlag for udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse til udvidelse af biomasseindtaget for BB-Biogas.
Baggrund
Hjørring Kommune har med landzonetilladelse af 24/8-2016 og miljøgodkendelse af 30/8-2016 meddelt
godkendelse til opførelse af et gårdbiogasanlægget BB-Biogas på Ålstrupvej 68, 9760 Vrå. Miljøgodkendelsen omfatter pt. tilladelse til behandling af op til 36.000 t biomasse til fremstilling af biogas, som efter
opgradering afsættes via naturgasnettet.
Biogasanlægget (under den nuværende godkendelse) er under opførelse i tæt tilknytning til det øvrige
landbrugs hidtidige produktionsbygninger.
Biogasanlægget er placeret i et område, der af Hjørring Kommune er udpeget til egnet til placering af
store husdyrbrug. at indpasse store anlæg i landskabet jf. Hjørring Kommunes arkitekturguide. Områdeudpegningen er bl.a. sket med begrundelse i god infrastruktur i nærområdet og let adgang til hovedfærdselsårer samt et landskab, der er egnet til indplaceringen af store bygningssæt uden uacceptable gener
for omkringboende.
Biogasanlægget ligger i den nordligste udkant af indvindingsoplandet til Vejby-Smidstrup
Vandværk. Anlægget ligger delvist i det grundvandsdannende opland. Dette team behandles særligt i
VVM-redegørelsen.
Biogasanlægget er placeret udenfor områder, der i kommuneplanen er udpeget som ”særligt bevaringsværdigt landskab” og udenfor ”større uforstyrrede landskaber”.
Der er i den nuværende miljøgodkendelse stillet vilkår om etablering af et voldanlæg på den østlige,
nordlige og vestlige side af biogasanlægget. Mod syd afskærmes anlægget af eksisterende bygninger på
ejendommen, Volden beplantes for at sløre indsigten til anlægget.
Anmeldelsen sker med baggrund i VVM-bekendtgørelsens §2, stk. 1. Virkningerne på miljøet skal vurderes for projekter omfattende biogasanlæg jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11b: ”Anlæg til bortskaffelse af affald”, og omfatter gennemførelse af VVM for etablering af biogasanlægget, når anlægget
øger behandlingen af biomasse til mere end 36.000 t årligt.
Biogasanlægget placeres på matr.nr. 2a, Ålstrup Gårde, Sejlstrup. Vejadgang til biogasanlægget sker via
den eksisterende indkørsel til ejendommen. Vejadgangen forstærkes og asfalteres.
Biogasanlægget ønskes udvidet til en behandlingskapacitet på 225.000 t årligt (fra 36.000 t nu). Der er
primært tale om en ændret biomassesammensætning, hvor bl.a. indtaget af husdyrgødning forøges. Med
mere tilførslen af mere let-omsætteligt materiale til anlægget kan indtaget øges uden af forøge de fysiske
rammer på anlægget. Der er således tale om en udvidelse af behandlingskapaciteten på et eksisterende
anlæg (under opførelse) – uden at der skal bygges yderligere tank- eller anden behandlingskapacitet til
anlægget.
Udvidelsen af indtaget medfører et øget antal transporter til biogasanlægget. Dette tema behandles i
VVM-redegørelsen.
Figur 1: Placering af biogasanlægget BB-Biogas
Biogasanlæggets karakteristika
Biogasanlægget BB-Biogas skal behandle op til 225.000 t biomasse årligt. Biomassen vil hovedsageligt
bestå af halm, husdyrgødning, anden tør biomasse (bl.a. energiafgrøder), andre restprodukter fra landbrugsarealer og glycerin.
Anlægget forventes med den tilførte mængde at producere ca. 8-15 mio. m3 metan om året, som skal
opgraderes til naturgaskvalitet i et opgraderingsanlæg placeret ved biogasanlægget. Procesvarmen til anlægget produceres på en gaskedel på 2,6 MW indfyret effekt.
Biogasanlægget opbygning består af 6 reaktorer på hver 10.800 m3, en indleverings- og udleveringstank
på hver 3.000 m3, et antal lagertanke og lagerfaciliteter til frisk biomasse (husdyrgødning, energiafgrøder
og tilsvarende).
Desuden vil der blive etableret bygninger til halm og anden fast biomasse, blanderum samt teknik- og
mandskabsfaciliteter.
Gasoplaget på biogasanlægget overstiger ikke Risikobekendtgørelsen grænse på 10 t biogas.
Den højeste bygningskonstruktion på biogasanlægget (ekskl. skorstene) vil være de primære reaktorer
med en højde på ca. 13 m.
Den forventede placering af biogasanlæggets bygningselementer fremgår af anlægstegning medsendt
som bilag 1.
Potentielle miljøpåvirkninger
Side 2
I forbindelse med udvidelse af biogasanlægget er det især relevant at undersøge anlæggets påvirkning
på naturområder, grundvandsområder, den visuelle/landskabelige påvirkning, trafikale forhold og den
potentielle påvirkning af naboer.
Mulige konsekvenser af disse potentielle påvirkninger skal klarlægges i miljørapporten.
Indenfor det udlagte område er der ingen arealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.
Området ligger udenfor Natura 2000 områder. Det nærmeste Natura 2000 område er Rubjerg Knude og
Lønstrup Klint, der ligger ca. 7,5 km nordvest for anlægget.
I VVM-redegørelsen vil anlæggets virkninger blive vurderet indenfor følgende forhold jf. VVM-bekendtgørelsen:
-
Mennesker, fauna og flora,
Jordbund, vand, luft, klima og landskab,
Materielle goder og kulturarv, og
Samspillet mellem disse faktorer
VVM-redegørelsen vil indeholde oplysninger jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 4 samt øvrige relevante forhold der måtte fremkomme i for-offentlighedsfasen og en beskrivelse af 0-alternativet.
Med venlig hilsen
LandboNord
Allan K. Olesen
Chefkonsulent Planter | Miljø
E: [email protected]
M: 2929 4714
Side 3