Indkaldelse og dagsorden

Soderup Vandværk
INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 1830
i konfirmandstuen, Soderup Kirke, Soderup Kirkevej 10, 4340 Tølløse
Dagsordenen ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
På valg er:
Hanne Palle
Carsten Andersen
Brian Nielsen
Suppleant:
Kim Kølle Nielsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
På valg er:
Torben Maxsø
Lars Palle
Suppleant:
Vakant
8. Eventuelt
Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage
inden generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen