Research Danmark: Nu ser industrien også opsvinget

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
27. februar 2017
Research Danmark
Nu ser industrien også opsvinget

I februar steg industritilliden en smule igen. Oven på en stor stigning i december
ser dansk industri dermed lysere på udsigterne end længe.

Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien ser mere positivt end længe på økonomien,
og er derfor med til at trække markant op i industritilliden i forhold til tidligere.
Men humøret hos maskinindustrien er også forbedret på det seneste og bidrager
derfor også til bedringen i industritilliden.

Et sammenvejet indeks for konjunkturindikatorerne for industrien, serviceerhvervene og byggeriet ser også bedre ud end længe. Det lover godt for væksten
her i begyndelsen af 2017.
I februar steg industritilliden til -2 fra -3 i januar. Industritilliden er dermed på sit højeste
niveau siden maj 2014. Det er især produktionsforventningerne, der har taget et nøk opad
på det seneste.
Løftet i den danske industritillid hænger godt sammen med den fremgang, vi for tiden ser
på vores eksportmarkeder. Den økonomiske fremgang syd for grænsen afspejler sig da også
i de tyske industrivirksomheders forventninger (IFO), som sluttede sidste år af med en solid
stigning, mens de dog har taget et lille dyk igen i starten af 2017. Sammenligner man den
danske industritillid med de tyske IFO-forventninger, har der dog igennem længere tid
været stor divergens, idet IFO-forventningerne i lang tid har tilsagt, at den danske
industritillid burde ligge omkring 0. Med Tyskland som vores primære handelspartner er
den, trods alt, positive tendens i IFO-forventningerne godt for dansk industri, som leverer
masser af input til den tyske vareproduktion.
Det er dog ikke kun i Tyskland, det går fremad. Det gør det også på vores andre større
eksportmarkeder. Det viser de såkaldte PMI-indeks, som giver et indblik i den helt aktuelle
udvikling i den økonomiske aktivitet.
Det er muligt ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik at beregne konjunkturindikatorer på
tværs af de forskellige industribrancher, og det er derfor muligt at vurdere inden for hvilke
brancher, at skoen trykker. På det seneste har især føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
været med til at trække niveauet for den samlede industritillid markant op. Det skal blandt
andet ses på baggrund af voksende efterspørgsel fra lande uden for Europa, og vi har også
generelt set en stigning i fødevareeksporten i den sidste del af 2016. Desuden har en
stigende tendens i mælkepriserne på det seneste formentlig hjulpet humøret på vej. Lave
mælkepriser har ellers gjort tilværelsen vanskelig for mange danske landbrug, efter at
priserne tog et markant dyk oven på EU’s ophævelse af mælkekvoterne for knap to år siden.
Desuden har det russiske importforbud nu været med til at holde efterspørgslen af
europæiske fødevarer nede de seneste 2½ år.
Læs mere
 Research Danmark:
Ny overenskomst indikerer højere
lønstigninger
Dansk industritillid haler ind på den
tyske
Kilde: Danmarks Statistik og IFO
Solid fremgang på de danske
eksportmarkeder
Anm.: Indeks over 50 indikerer stigende
økonomisk aktivitet.
Kilde: Macrobond
Analytiker
Bjørn Tangaa Sillemann
+45 45 12 82 29
[email protected]
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Det er dog ikke kun i fødevareindustrien, at humøret er blevet bedre. Vi har også set en vis
fremgang i mere konjunkturafhængig industri som for eksempel maskinindustrien. Det
skyldes blandt andet en bedring af eksportordrebeholdningen, hvilket ikke mindst skal ses
i lyset af fremgangen i den tyske industri, som også har oplevet en positiv tendens i
produktionen hen mod slutningen af 2016. Tyskland aftager over 20 procent af den danske
maskineksport.
Selvom vi har set en klar stigning i industritilliden i det seneste par måneder, så er der stadig
rum for bedre humør i en række brancher. Det gælder ikke mindst de konjunkturfølsomme
og relativt beskæftigelsestunge erhverv metal- og plast-, gas- og betonindustrien og også
stadig maskinindustrien, som i lang tid har trukket den samlede industritillid ned. I takt med
at det europæiske opsving vinder momentum, vil det dog begynde at trække flere
investeringer med sig, og det vil også trække mere efterspørgsel efter danske industrivarer.
Der skulle således være rum for bedring af industriens humør i løbet af i år.
Især maskin- og fødevareindustrien er
blevet mere positive på det seneste
Kilde: Danmarks Statistik og IFO
Konjunkturindikatorer på tværs af industribrancher
Branche
Industri, total (faktisk)
Føde,- drikke- og tobaksvareindustri
Tekstil- og læderindustri
Træ- og papirindustri, trykkerier
Olieraffinaderier mv.
Kemisk industri
Medicinalindustri
Plast-, glas- og betonindustri
Metalindustri
Elektronikindustri
Fremst. af elektrisk udstyr
Maskinindustri
Transportmiddelindustri
Møbel og anden industri mv.
Industri, total (beregnet)
januar
Tillid
Bidrag
-4
-10
-1,7
7
0,1
-14
-0,9
-9
0,0
-2
-0,1
23
1,9
-5
-0,4
-15
-2,0
3
0,1
3
0,1
-7
-1,4
1
0,0
-4
-0,4
-4,7
februar
Tillid
Bidrag
-3
-11
-1,9
0
0,0
-20
-1,3
-61
-0,1
15
0,6
23
1,9
-3
-0,3
-12
-1,7
3
0,1
2
0,1
-6
-1,1
2
0,0
-3
-0,3
-3,9
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
Sammenvejer man konjunkturindikatorerne for industrien, serviceerhvervene og byggeriet
til et fælles indeks for den aktuelle situation i dansk erhvervsliv, får man også billedet af en
generel bedring af humøret i erhvervslivet. I februar faldt det samlede indeks ganske vist
en smule, men hvis man ser bort fra en enkelt observation i oktober 2015, ligger det på det
højeste niveau siden maj 2014. Tidligere har humøret i erhvervslivet været en udmærket
indikator for BNP-væksten. Den sammenhæng har været mindre god på det seneste, hvilket
ikke mindst skyldes den tekniske recession (to kvartaler i træk med negativ BNP-vækst) i
andet halvår 2015, som stadig er svær at forklare med, hvad vi ellers har af økonomiske
nøgletal for den periode. Under alle omstændigheder er en stigning i den sammenvejede
konjunkturindikator dog en god nyhed for dansk økonomi. Sammen med fremgangen, vi
ser på de danske eksportmarkeder for tiden og bedringen af forbrugernes humør, som vi
også har set i starten af året, lover det godt for fortsættelsen af opsvinget herhjemme i 2017.
2|
27. februar 2017
Konjunkturindikatorer lover godt for
starten af 2017
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Især føde-, drikke- og tobaksvareindustrien er blevet mindre pessimistisk
Anm.: Visse industribrancher er udeladt fra grafen af hensyn til grafens læsbarhed. De udvalgte industrier bidrager dog kun begrænset til det samlede niveau.
Kilde: Danmarks Statistik og Danske Bank
3|
27. februar 2017
www.danskeresearch.com
Research Danmark
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af
Finanstilsynet.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredittransaktioner.
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel
som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes
ved henvendelse til analysens forfattere.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen.
Første offentliggørelsesdato
Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge
kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer.
Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle
instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke
noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget
ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens
datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner
i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder
derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke
investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er
tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA.
Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark
og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver
forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial
Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås
ved henvendelse til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen,
som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
4|
27. februar 2017
www.danskeresearch.com