Ekstraordinær Generalforsamling

Daderdesværremanglerénpersontilattrædeindibestyrelsenindkaldeshermedtil
ekstraordinærgeneralforsamlingonsdagd.22.3.17kl.19.00iRytterstuen
Dagsorden:
1.Valgafetbestyrelsesmedlem
2.evt.
Vihåberatallemøderopogatvikanfindedeneneperson,derernødvendigforatrideklubben
kanforsætte.
Bestyrelsen.