Hent som PDF - Danmarks Statistik

Arbejdsløsheden
januar 2017
Arbejde, løn og indkomst
3. marts 2017
Nr. 89
Rettet 7. marts 2017 kl. 14.10
Der er desværre konstateret fejl i figuren og tabellen for AKU-ledige.
Ledighedsprocenten for januar 2017 var angivet til 6,4 pct. og skulle have været 6,3
pct. Tallene er rettet og markeret med rødt.
Bruttoledigheden stiger lidt
I januar steg bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner fra 113.600 til 114.000,
svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det bemærkes dog, at ledigheden for december
2016 med dagens offentliggørelse er blevet nedjusteret fra 114.600 til 113.600. Det
bør ligeledes fortsat bemærkes, at den stigende bruttoledighed hænger nøje sammen med, at flere og flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som
jobparate. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.
Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret
220
Tusinde
200
AKU-ledige
180
160
140
120
Bruttoledige
100
Nettoledige
80
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2015
2016
2017
Kurven for AKU-ledige er ændret i forhold til oprindelig version.
Markant stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere
I andet halvår af 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på
integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, med mindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. Siden
oktober har der således været en samlet stigning i det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse på 6.100 personer.
AKU-ledigheden ligger på 184.000
I januar var der 184.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,2 pct. af
arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger
mindst tre måneder tilbage.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22564
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Forskellen på AKU- og bruttoledighed
Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens
AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er
baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år
været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes
forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a.
(modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU
er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på
samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.
Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden
Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra
sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter er nedgangen i bruttoledigheden
brudt – i høj grad som følge af ovennævnte stigning i antallet af integrationsydelses-modtagere, der visiteres som jobparate.
AKU-ledigheden har historisk set været mere svingende. I modsætning til bruttoledigheden steg AKU-ledigheden fra foråret 2016 frem til september og er faldet
siden da. På årsbasis kan AKU-ledigheden opdeles på undergrupper, og fra 2015 til
2016 viste denne opdeling, at udviklingen i antal AKU-ledige, der samtidig er
bruttoledige, fulgte udviklingen i bruttoledigheden. Den forskellige udvikling i den
samlede AKU-ledighed og i bruttoledigheden skyldtes en betydelig stigning i antallet af AKU-ledige, der samtidig er studerende. Se Nyt fra Danmarks Statistik
2017:74. Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende opdeling på baggrund af månedstallene i AKU.
Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige
Sæsonkorrigerede tal
Ledigheds-pct.2
Ledige
2016
Okt.
Nov.
2017
Dec.
Jan.
Okt.
Nov.
Ledigheds-pct.2
Ledige
2016
1.000 personer
Bruttoledige
Ikke-sæsonkorrigerede tal1
2017
2016
2017
2016
2017
Dec.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
pct.
1.000 personer
pct.
111,7
112,8
113,6
114,0
4,1
4,2
4,2
4,2
126,4
124,1
4,7
4,6
Nettoledige
Dagpengemodtagere
Kontanthjælpsmodtagere
90,9
69,1
21,8
90,9
69,0
21,9
90,7
68,5
22,2
89,5
67,3
22,2
3,4
•
•
3,4
•
•
3,4
•
•
3,3
•
•
108,2
82,2
26,1
102,0
78,5
23,5
4,0
•
•
3,8
•
•
Aktiverede
Dagpengemodtagere
Kontanthjælpsmodtagere
20,9
11,1
9,8
21,9
11,0
10,9
22,9
10,8
12,1
24,5
10,8
13,6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18,2
9,5
8,7
22,1
9,1
13,0
•
•
•
•
•
•
Mænd
Kvinder
54,9
56,8
55,7
57,1
56,2
57,4
56,7
57,3
3,9
4,4
4,0
4,4
4,0
4,4
4,1
4,4
63,7
62,7
63,3
60,8
4,6
4,8
4,5
4,7
16-24 år
25-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-64 år
9,9
20,2
29,6
23,2
22,3
6,5
10,1
20,6
30,0
23,3
22,2
6,5
10,3
21,0
30,4
23,3
22,1
6,5
10,6
21,2
30,5
22,9
22,2
6,6
2,6
7,7
5,3
3,4
3,6
3,5
2,7
7,9
5,4
3,4
3,5
3,5
2,7
8,0
5,5
3,4
3,5
3,5
2,8
8,1
5,5
3,4
3,5
3,5
10,8
19,0
32,6
28,7
28,2
7,3
11,1
21,8
32,8
25,8
25,3
7,3
2,8
7,2
5,8
4,2
4,5
3,9
2,9
8,3
5,9
3,8
4,0
3,9
20,2
11,0
6,8
0,7
4,1
11,4
11,2
11,8
15,9
6,3
12,4
197,0
20,2
10,9
7,0
0,7
4,1
11,7
11,3
12,0
16,0
6,5
12,4
•
20,2
11,0
7,1
0,8
4,1
11,7
11,3
12,3
16,0
6,6
12,4
•
20,2
11,0
7,2
0,8
4,1
11,7
11,3
12,4
16,1
6,6
12,6
184,0
5,0
4,3
3,2
4,3
3,5
4,4
5,1
3,6
3,8
3,2
4,6
6,5
5,0
4,3
3,3
4,4
3,5
4,5
5,2
3,6
3,9
3,3
4,6
•
5,0
4,3
3,4
4,6
3,5
4,5
5,2
3,7
3,9
3,3
4,6
•
5,0
4,3
3,4
4,7
3,5
4,5
5,2
3,7
3,9
3,3
4,7
6,2
20,7
12,1
7,3
1,1
4,4
13,3
12,5
14,7
17,5
7,7
14,9
185,0
20,4
11,5
7,7
1,0
4,4
13,0
12,5
14,2
17,3
7,6
14,4
189,0
5,1
4,7
3,5
6,9
3,8
5,1
5,7
4,4
4,2
3,9
5,5
6,2
5,1
4,5
3,6
6,3
3,7
5,0
5,7
4,3
4,2
3,8
5,4
6,3
Byen København
Københavns omegn
Nordsjælland
Bornholm
Østsjælland
Vest- og Sydsjælland
Fyn
Sydjylland
Østjylland
Vestjylland
Nordjylland
AKU-ledige
Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og
personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for
personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som
jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste
kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende siden juni 2016.
Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt.
notatet ’Databrud i AKU fra 2016’ på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.
1
De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for januar 2016 som
de endelige faktiske tal og for januar 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2
For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er
opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af
arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
Færre nettoledige
Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra december til januar faldt nettoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner til 89.500,
mens antallet af aktiverede ledige steg med 1.600 fuldtidspersoner til 24.500. Det
faktum, at aktiveringsgraden blandt de bruttoledige har været stigende siden september, hænger nøje sammen med stigningen i antallet af bruttoledige personer på
integrationsydelse, da disse har en langt højere aktiveringsgrad end landets øvrige
bruttoledige.
Lidt flere bruttoledige mænd
Fra december til januar steg bruttoledigheden for mænd med 500 fuldtidspersoner,
mens kvindernes bruttoledighed faldt med 100. Dette medfører en stigning på 0,1
procentpoint i mændenes ledighedsprocent og en uændret ledighedsprocent for
kvinderne. Herefter ligger mændenes ledighedsprocent på 4,1 pct. mod 4,4 pct. for
kvinderne.
Stigende ledighed for de yngre aldersgrupper
Fra december til januar steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de
16-24-årige samt for de 25-29-årige. De øvrige aldersgrupper havde uændrede
ledighedsprocenter fra december til januar. Med 2,8 pct. er det fortsat de 16-24årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige stadig har den
højeste ledighedsprocent – nu med 8,1 pct.
Stigende ledighed på Bornholm og i Nordjylland
Fra december til januar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm og i Nordjylland. I de øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra
december til januar. Hermed havde Vestjylland landets laveste ledighedsprocent
med 3,3 pct. I den anden ende af skalaen finder man Fyn med 5,2 pct.
Mere information: Se mere information i Statistikbanken om den registerbaserede ledighedsstatistik på
www.dst.dk/stattabel/203, om AKU-ledigheden på www.dst.dk/stattabel/1680 eller på www.statistikbanken.dk/04.
Se også emnesiderne www.dst.dk/registreretledighed og www.dst.dk/akuledighed. Det bemærkes, at der ikke
findes tal i statistikbanken for antallet af ledige personer på integrationsydelse. Derimod er det muligt at finde
antallet af integrationsydelsesmodtagere, der er visiteret som jobparate på www.jobindsats.dk.
Andre informationer om bl.a. dokumentation og begreber kan ses på www.dst.dk/aku-maaned.
Se også de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.
Kilder og metoder: Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen.
Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.
Næste offentliggørelse: Arbejdsløsheden februar 2017 udkommer 31. marts 2017.
Henvendelse: Mikkel Zimmermann (bruttoledighed), tlf. 39 17 30 43, [email protected]
Sofie Valentin Weiskopf (AKU-ledighed), tlf. 39 17 34 64, [email protected]