Generalforsamling

Billund, den 26. feb. 172017
Generalforsamling
Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig til generalforsamling i Jysk Landbrug
Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19. 15
hos SAGRO, Majsmarken 1, 7190 Billund
Vi håber, du har lyst til at møde op og give din mening til kende, herved får du også mulighed for
at udøve indflydelse på, hvem der fremover skal være i den folkevalgte ledelse af foreningen.
Husk også den hyggelige fælles middag kl. 18.30. forud for generalforsamlingen. Vil du spise
med, skal tilmelding ske senest fredag den 10. marts kl. 12 på tlf. 76 60 21 00.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valg af ordstyrer og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016
Forhandling om beretning og regnskab samt afstemning om regnskabets godkendelse
Behandling af indkomne forslag – se vedlagte
Valg af bestyrelses- og faggruppemedlemmer samt revisor
Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er:
 Bjarne Larsen
 Søren Søndergaard
 Tage Schmidt
 H.C. Gæmelke
 Peter Kragsig
 Hans Peder Nielsen (modtager ikke genvalg)
 Erling Christensen
I år forslår bestyrelsen ændringer til foreningens vedtægter. Baggrunden er ændringer som følge af
fusionen, hvor brugergrupper nu hedder faggrupper og der ændres på valgene til disse. Desuden
foreslår bestyrelsen, at denne reduceres fra 11 til 9 personer. Forslag til nye vedtægter samt
informationsbrev om vedtægtsændringerne er vedlagt.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Larsen
Formand
Årsrapporten udleveres på generalforsamlingen
og kan efter den 28. februar ses på
www.sagro.dk
Jysk Landbrug
Majsmarken 1 ● 7190 Billund ● Tlf. 76 60 21 00 ● Fax 76 60 23 01
UÆNDRET KONTINGENT 2017
Sådan anvender vi kontingentet:
Det gennemsnitlige kontingent er 2858 pr. aktivt medlem. Fra budgetterne til år 2016 har vi beregnet, hvad
kontingentet anvendes til. Beregningen er vist i tabel nedenfor.
EMNE
Kr. pr. aktivt medlem
Landbrug & Fødevarer
- Landbrugspolitisk indflydelse via Axelborg
- LandbrugsAvisen (1 abonnement 1.180 kr.)
- Rabatter på bl.a. brændstof, energi, skadedyrsbekæmpelse og
2021
ferieophold.
- Mulighed for god gruppelivs- og gruppepensionsordning samt
sundhedsforsikring.
Foreningsarbejde i Jysk Landbrug
- Fagligt og uvildigt beredskab
- Foreningssekretariat, landboretsarbejde, kommunikation m.m.
- Lokalt medlemsarbejde, lokalpolitisk holdningsbearbejdning
1235
- Kommunenetværk, deltagelse i Grønne Råd og udvalg
- Medlemskab af Danske Vandløb
- De faglige brugergrupper i SAGRO
- Akuttelefonen (vedr. kriseramte medlemmer)
- Grobund, hjemmeside og Facebook
Åbent Landbrug
33
LandboUngdom
42
I alt
3331
Rest, ekskl. renter og overskud fra SAGRO
-854
Beregning af kontingentet for aktive medlemmer sker ud fra den landbrugsmæssige omsætning.
Bedriftsmedlemskab inkl. LandbrugsAvisen:
Omsætning under 160.000 kr.
1.650 kr.
Fra 160.000 - 500.000 kr.
2.450 kr.
Fra 500.000 - 2.500.000 kr.
3.450 kr.
Fra 2.500.000 - 5.000.000 kr.
4.450 kr.
> 5.000.000
4.950 kr.
Medejer eller driftsleder
1.450 kr.
Ægtefælle m/stemmeret
1.125 kr.
.
Interessemedlemskab inkl. LandbrugsAvisen
1.125 kr.
Interessemedlemskab uden LandbrugsAvisen
400 kr.
Ægtefælle/samlever u/stemmeret
375 kr.
Andre erhverv m/blad (LandbrugsAvisen)
1.450 kr.
Ekstra eksemplarer af LandbrugsAvisen
900 kr.
Nyetablerede har gratis medlemskab i ét år (4 kvartaler) uanset indmeldelsestidspunktet.
Jysk Landbrug
Majsmarken 1 ● 7190 Billund ● Tlf. 76 60 21 00 ● Fax 76 60 23 01