Læs kirkebladet

Kalenderen
7.
15.
20.
21.
27.
marts:
marts:
marts:
marts:
marts:
Tirsdagsfamilien: kl. 18.00 i Menighedshuset.
Filmaften i Menighedshuset kl. 19.00.
Pensionistforeningen kl. 14.00: Banko.
Tirsdagsfamilien: kl. 18.00 i Menighedshuset.
Pensionistforeningen kl. 14.00: Tøj demo.
4.
10.
18.
23.
april:
april:
april:
april:
Tirsdagsfamilien: kl. 18.00 i Menighedshuset.
Pensionistforeningen kl. 14.00: Banko.
Tirsdagsfamilien: kl. 18.00 i Menighedshuset – afslutning.
Pensionistforeningen: Tur til »Friland«.
11. maj:
27. maj:
Kirkevandring - start ved Skelund Kirke kl. 18.30
Als-Øster Hurup kirkekor synger på Øster Hurup Havn:
»Musik på Havnen«
5. juni:
29. juni:
Friluftsgudstjeneste på Visborggård kl. 14.00.
Grill-aften i haven ved Menighedshuset kl. 18.00.
Als og Øster Hurup
Kirkeblad
Menigh
e
fremtid dshusets
?
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder i de 2 sogne: ALS: Tirsdagene den 14/3, 11/4, 9/5, 6/6, 1/8,
12/9, 10/10 og 7/11 – hver gang kl. 19.00 i Menighedshuset. • ØSTER HURUP:
Tirsdagene den 21/3, 18/4, 16/5 og 20/6-17 – hver gang kl. 19.00 i Multihuset.
Teglgården
Arrangementer på Teglgården foregår altid kl. 10.15. • GUDSTJENESTERNE afholdes i Den Gamle Spisestue, mens HISTORIE og FÆLLESSANG foregår på
afdelingerne.
Overvejelserne – se side 3
Marts - April - Maj 2017
Har Martin Luther
og reformationen
nogen betydning
for os i dag?
Både ja og nej!
7. marts: Gudstjeneste – IBH
21. marts: Historie og fællessang – JNL
For meget af det Luther kæmpede for
for 500 år siden, er blevet en selvfølge
i dag:
4. april:
18. april:
Gudstjeneste – JNL
Historie og fællessang – MTH
• Når vi i kirken prædiker en nådig
Gud, at vi ikke skal gøre gode gerninger for at blive frelst
2. maj:
16. maj:
Gudstjeneste – MTH
Historie og fællessang – IBH
6. juni:
20. juni:
16
Gudstjeneste – JNL
Historie og fællessang – MTH
• Ikke kan skyde genvej til himlen ved
at betale penge
• Når vi kan læse i Biblen på vores
modersmål
Læs mere side 4
Politisk opmærksomhed
om kirkerne i Als og Øster Hurup!
I januar sendte menighedsrådenes formænd et indlæg til Hadsund Folkeblad
om, at der faktisk er rigtig mange, der benytter kirkerne (se artiklen på kirkens
hjemmeside!). – Indlægget har skabt opmærksomhed, for dagen efter tikkede
nedenværende mail ind:
TAK for det dejlige indlæg i Hadsund
Folkeblad, som jeg læste i dag. Det gør
mig glad og fortrøstningsfuld på folkekirkens vegne! Flere af
den slags historier,
tak!
Med venlig hilsen
Mette Bock
Kulturminister og
kirkeminister
Adresseliste
Als Kirke
Øster Hurup Kirke
Graver: Jette Kragelund Petersen
Kirkevej 41, Als
9560 Hadsund
Tlf. 9858 9530 • Mobil 2945 8225
Mail: [email protected]
Fridag mandag
Graver: Torben Overgaard
Solbjergvej 31, Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf. 9858 7880 • Mobil 5125 0551
Mail: [email protected]
Fridag mandag
Menighedsrådsformand:
Jens Laurids Pedersen
Teglvænget 70, Als
9560 Hadsund
Tlf. 3020 2583
Menighedsrådsformand:
Inger-Lis Jepsen
Møllevænget 39, Øster Hurup
9560 Hadsund
Tlf. 2757 8796
Kirkeværge: Martin Mike Bertelsen
Tlf. 2056 6220
Kirkeværge: Niels Jørgen Jensen
Tlf. 6170 1046
www.alskirke.dk
www.osterhurupkirke.dk
SOGNEPRÆSTER:
Iben Brejner Højgaard
Præstegaardsvej 7, Als, 9560 Hadsund
Tlf.: 9858 1011 • Mobil: 3030 3785
Mail: [email protected] • Fridag mandag.
Judith Legarth
Præstegaardsvej 7, Als, 9560 Hadsund
Mobil: 3030 3983. Mail: [email protected]
I ferier og på fridage passes embedet af Mette Tved Hansen
Mobil: 2020 3788 • Mail: [email protected]
Præstesekretær: Anne-Mette Andersen, Menighedshuset:
Præstegaardsvej 7, Als, 9560 Hadsund • Træffes bedst efter aftale
Tlf.: 9858 1088 • Mobil: 2940 1088 • Mail: [email protected]
Organist:
Troels Kold • Tlf.: 3069 7918 • Mail: [email protected]
Kirkesanger:
Lene Kold • Tlf.: 2175 8569 • Mail: [email protected]
Kirkebladet udgives fire gange årligt af Als og Øster Hurup Menighedsråd.
Redaktion: Kirkebladsudvalget, sognepræsten samt præstesekretæren.
Indlæg til næste kirkeblad sendes til Anne-Mette senest den 1. maj 2017.
Oplag: 1.600 stk. • Tryk: Hobro Lyntryk, Tlf.: 9852 4646.
2
Nyt fra Menighedsrådene
Forestillingen om, at ingen mennesker
går i kirke, passer ikke!!
basis har benyttet menighedshuset. Hvis
alle aktiviteter medgår, vil tallet nok nærme sig 3.500.
Det har været en udbredt opfattelse, at der
ikke er ret mange, der benytter kirken.
Optællingerne i Als og Øster Hurup kirke
viser det modsatte: Der er rigtig mange,
som benytter kirkerne!
I Als sogn bor 1.467 indbyggere og i
Øster Hurup bor der 946 indbyggere. I
december måned besøgte 1.153 Als kirke,
mens tallet var 522 i Ø Hurup. Det svarer
til, at ca. 70% af beboerne har været i kirke i løbet af december måned.
Dette beskrev vi i et indlæg i Hadsund Folkeblad, for vi synes, det er vigtigt, at alle
bliver klar over, at det forholder sig anderledes end den gængse opfattelse.
Vi kan konstatere, at benyttelsen af menighedshuset er presset. Det viser sig f.eks.
ved,
Menighedshuset er blevet for lille!
Det viser sig endvidere, at der også er et
stærkt øget behov for at anvende menighedshuset. Hvor det efter det oplyste for 10
år siden var optaget 1-2 gange om ugen, er
det nu sådan, at menighedshusets forsamlingslokale er optaget i store dele af ugen.
Samtidig oplever vi, at der på de enkelte hold er mange flere deltagere end tidligere. Hvor der for 10 år siden var ca. 20
deltagere til tirsdagsfamilien, oplever vi i
dag, at der normalt samles 40-45 personer
til tirsdagsfamilie. Vi oplever en tilsvarende stor stigning i deltagelsen i koret, hvor
der nu også er ca. 40 medlemmer i stedet
for 20, som var gældende for 10 år siden.
• at der mangler et mindre mødelokale,
som kan anvendes, når forsamlingslokalet er i brug – og det er det stort set hele
tiden.
En optælling har vist, at der i 2016 er
mindst 3.200 personer, der på frivillig
Vi vil senere informere om de fortsatte
overvejelser og beslutninger.
• at borgerne skal op ad en stejl trappe for
at komme på kirkekontoret.
• at køkkenet med det øgede antal til møderne er blevet for lille.
Det er egentlig et positivt problem, vi står
i, men vi er nødt til at forholde os til situationen. Derfor er menighedsrådene i Als
og Øster Hurup inde i overvejelserne om
at foretage en om- og tilbygning til menighedshuset.
3
Luther – kætterdømt for Guds tilgivelse
Året er 1517. Martin er klar til at stå frem.
Han har været i det dybeste sjælemørke og
i den største angst for sin frelse. Han har
kæmpet. Kæmpet for at opfylde klosterlivets strenge krav, for sin sjæls frelse. Blot
for at rystes over, at afstanden til Gud bare
virkede større, jo mere han kæmpede.
Martin havde kun set den strenge, dømmende, retfærdige Gud. Nu var hans øjne
blevet åbnet, og han vidste, at Gud ikke
ville skræmme og skubbe mennesker væk,
men ville drage det ind til sig i fællesskab.
pas, ville det underminere deres magt og
indtjening.
Martin er nu klar til at stå frem. Modnet
gennem flere års studier af Bibelen, gennem samtaler og undervisning og gennem
sin egen kamp.
Frelsen blev givet kvit og frit til det fejlende menneske – uden gerninger og aflad blot af troen alene. Gud var nådens Gud.
Den 31. oktober 1517 stiller Martin sig foran døren ind til slotskirken. Det er skik og
brug at slå teser op til diskussion. Martin
har forfattet 95 teser om aflad og bod.
Dem hænger han op,
og der går ikke lang
tid, før de er oversat til
tysk og spredt til det
meste af landet med
stort røre til følge.
Kirken tilbageviser
Martin – og indleder
en kætterproces mod
ham og udsender en
bandtrusselsbulle. Den
brænder Martin foran
bymuren, og han og
hans tilhængere bandlyses og erklæres fredløse, og enhver er forpligtet til at pågribe
dem og udlevere dem til myndighederne,
så de kan blive henrettet.
Kirken og folkereligiøsiteten havde udviklet systemer som fastholdt folk i frygt –
frygt for skærsilden, et smertefuldt pinested, hvor alle havnede, men ingen kunne
sige hvor længe – blot at tiden kunne forkortes gennem bod og aflad, hvor man
bl.a. betalte penge til kirken. Kirken og
magthaverne tjente styrtende på menneskers frygt, og hvis Martins ord vandt ind-
Det næste års tid er Martin i sikkerhed på
fæstningen i Wartburg, og han bruger tiden
til at oversætter Det Nye Testamente til
tysk og skriver en prædikensamling. Den
forbudte bevægelse udbredes stædigt, og i
løbet af få år vendes kirkerne i store områder. I 1536 også den danske kirke. Martin
Luthers 95 teser bliver dermed startskuddet til den protestantiske Reformation.
4
Billedkoncert
Gensyn med Dorthe Zielke i Als Kirke
- med musik og billedfortælling, denne gang om reformationen.
Det er tæt på præcis to år siden, trompetisten Dorthe Zielke sammen med sin mand,
organisten Søren Johannsen besøgte Als Kirke i forbindelse med fejringen af Carl
Nielsens 150 år. Mange husker med glæde den spændende billed- og filmfortælling, de
viste på storskærm, mens de spillede musik af vores store danske komponist.
Nu vender de tilbage til Als Kirke - onsdag den 8. marts kl. 19.30 vil parret vise en billedfortælling om reformationen, som jo i år fejres for de 500 år, der er gået, siden Luther
startede opgøret med den katolske pavestol i Rom.
Den visuelle fortælling på storskærmen når rundt om både mennesket Martin Luther,
reformatoren Martin Luther - og selve reformationen og dens betydning.
Denne gang er det ikke hovedpersonen, der har skrevet musikken - men parret spiller
musik fra de 500 år, der er gået, siden
reformationen satte ind. Vi får således
hørt noget af den kolossale udvikling,
den vesteuropæiske musik har gennemgået gennem årene.
At reformationshistorien akkompagneres af levende musik er meget
apropos, eftersom Luther
er citeret for at sige:
»Næst efter Gud
er musikken det,
der mest fortjener
at fejres.«
Der er selvfølgelig
gratis adgang
til koncerten, der
vil vare ca. en time.
Kirkebil kan benyttes.
5
Kirkeaktiviteter for børn
Børn, voksne, unge og gamle er til enhver tid velkomne ved alle gudstjenester og arrangementer i Als og Øster Hurup kirker!
Vi bestræber os på at have et bredt udvalg af forskellige gudstjenesteformer - også
gudstjenester der er særligt målrettet børn. For de mindste har vi »Krible, kravle, krumspring« – en helt enkelt form, hvor genkendelighed er nøgleordet. Vi synger salmer og
sange, lærer rim og remser, blæser sæbebobler, spiser rosiner og slapper af under den
store faldskærm. Områdets dagplejemødre deltager med dagplejebørn i alderen 0-3 år,
men alle er velkomne, så hvis du har tid og mulighed, så kig forbi med dit barn, plejebarn eller barnebarn og få jer en hyggelig stund i kirken.
For de lidt større børn er der børnegudstjeneste den første onsdag i måneden – skiftevis mellem Als, Øster Hurup
og Skelund Kirke.
Sammen med det frække tøjdyr, Snapper kommer vi
omkring temaer, følelser og spændende historier fra
Bibelen. Vi synger nye og gamle salmer og nyder samværet i de smukke kirkerum. Efter gudstjenesten er der fællesspisning med børnevenlig aftensmad til alle, og vi slutter af, så alle kan nå hjem til
bade- og sengetid.
Én gang om året inviterer vi til dåbsjubilæum (1. halvår i Als Kirke og andet halvår i
Øster Hurup Kirke). Alle børn, der er døbt i kirken eller bosat i sognet, inviteres særskilt
til gudstjenesterne sammen med deres forældre, faddere og øvrige familie. Ved gudstjenesten overrækkes en lille gave – en hilsen fra Menighedsrådet og en hjælp til forældrene, til at tale med deres børn om tro og kristendom.
Derudover har vi et godt samarbejde med Havbakkeskolen med tilbud til indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen – og vi tager til enhver tid gerne imod besøg og
arrangerer rundvisning og særlige temadage i kirke og menighedshus for interesserede.
Ordningen med minikonfirmander – et frivilligt tilbud til alle elever i 3. klasse, er godt
indarbejdet i sognene. Næsten alle elever på hver årgang deltager i minikonfirmandundervisning, som afsluttes med minikonfirmation op til jul.
I Als er der tradition for samarbejde med byens Husmoderforeningen ved Fastelavn
og jul, hvor vi starter med familiegudstjeneste, hvorefter der er henholdsvis fastelavnsfest og juletræsfest – dejlige arrangementer som samler store og små fra hele området.
Nedenfor er samlet datoer for de næstkommende måneders arrangementer særligt for
børn – men husk, at I altid er velkomne i kirken!
Kirkelige handlinger
Døbte
4. december:
Storm Joachim Bager Mortensen, Øster Hurup Kirke
Søn af: Rikke Bager Mortensen og Robin Bager Mortensen
15. januar:
Johan Martinus Kvist, Als Kirke
Søn af: Maja Oline Jensen og Kasper Skovbo Kvist
29. januar:
Viola Bersang Bertelsen, Als Kirke
Datter af: Maria Bersang Thomsen og Martin Mike Bertelsen
29. januar:
Kamille Lili Rodal Søgaard, Als Kirke
Datter af: Maja Rodal Søgaard og Kenneth Rodal Søgaard
Vielser og velsignelser:
19. december: Anja Sand Bager og Jan Sand Bager, Als Kirke
Bisatte og Begravede:
16. november:
24. november:
9. december:
9. december:
26. december:
1 januar:
14. januar:
21. januar
23. januar:
29. januar:
3. februar:
6. februar:
7. februar:
John Arnfalk, Als
Edel Frank Larsen, Als
Magda Erika Mortensen, Øster Hurup
Frode Andersen, Øster Hurup
Børge Larsen, Øster Hurup
Rita Andersen, Als
Dorte Damm, Als
Annalise Søgaard, Øster Hurup
Elin Sofie Knudsen, Als
Bent Hansen, Als
Finn Pedersen Zaar, Als
Peter Asker Pedersen, Als
Kresten Ibsen, Als
Når livet gør ondt
70 120 110
- en mulighed
for anonym
samtale: TLF.
Hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00.
Krible, kravle, krumspring og Børnegudstjeneste: Se gudstjenestelisten.
6
7
Gudstjenestelisten
1. marts
5. marts
8. marts
10. marts
12. marts
19. marts
26. marts
MARTS
Børnegudstjeneste om kærlighed og had
Skelund kirke kl. 17.15 (MTH)
1. søndag i fasten
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (JNL)
Skelund Kirke kl. 11.00 (JNL)
Koncert
Als Kirke kl. 19.30
Krible, Kravle, Krumspring
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (IBH)
2. søndag i fasten
Visborg Kirke kl. 9.30 (IBH)
Als Kirke kl. 11.00 (IBH)
3. søndag i fasten
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (MTH)
Skelund Kirke kl. 11.00 (MTH)
Midfaste – Musikgudstjeneste
Als Kirke kl. 9.30 (IBH)
Øster Hurup Kirke kl. 11.00 (IBH)
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april
2. maj
2. april
4. april
5. april
7. april
9. april
13. april
8
APRIL
Mariæ bebudelses dag
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (IBH) – konfirmanderne
Als Kirke kl. 11.00 (JNL)
Visborg Kirke kl. 9.30 (JNL)
International gudstjeneste
Visborg Kirke kl. 18.00 (MTH)
Børnegudstjeneste om sorg, savn og håb
Øster Hurup Kirke kl. 17.15 (IBH)
Krible, Kravle, Krumspring
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (IBH)
Palmesøndag
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (IBH)
Als Kirke kl. 11.00 (IBH)
Visborg Kirke kl. 11.00 (MTH) – Hør godt!
Skærtorsdag
Als Kirke kl. 9.30 (MTH)
Skelund Kirke kl. 11.00 (MTH)
Kirkebilen kan gratis benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger!
Ring 9857 5710
3. maj
4. maj
6. maj
7. maj
11. maj
14. maj
21. maj
Langfredag – Liturgisk gudstjeneste
Øster Hurup Kirke kl. 11.00 (IBH)
Skelund Kirke kl. 9.30 (IBH)
Påskedag
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (IBH) – Musikgudstjeneste
Als Kirke kl. 11.00 (IBH) – Musikgudstjeneste
2. påskedag
Als Kirke kl. 9.30 (MTH)
Visborg Kirke kl. 11.00 (MTH)
1. søndag efter påske
Øster Hurup Kirke kl. 11.00 (IBH)
Skelund Kirke kl. 9.30 (IBH)
2. søndag efter påske
Als Kirke kl. 11.00 (MTH)
Visborg Kirke kl. 9.30 (MTH)
MAJ
Forårskoncert
Øster Hurup Kirke kl. 19.30
Børnegudstjeneste om fællesskab og ensomhed
Skelund Kirke kl. 17.15 (JNL)
Forårskoncert
Als Kirke kl. 19.30
Konfirmation
Als Kirke kl. 10.00 (IBH)
Konfirmation
Øster Hurup Kirke kl. 10.00 (IBH)
Skelund Kirke kl. 10.00 (MTH)
Kirkevandring
– fra Skelund Kirke kl. 18.30 – se side 13
4. søndag efter påske
Øster Hurup Kirke kl. 11.00 (IBH)
Skelund Kirke kl. 9.30 (IBH)
5. søndag efter påske
Als Kirke kl. 9.30 (MTH)
Visborg Kirke kl. 11.00 (MTH)
Kirkebilen kan gratis benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger!
Ring 9857 5710
9
25. maj
28. maj
4. juni
5. juni
7. juni
Filmaften
Kristi himmelfartsdag
Øster Hurup Kirke kl. 9.30 (JNL)
Skelund Kirke kl. 11.00 (JNL)
6. søndag efter påske
Als Kirke kl. 11.00 (MTH)
Visborg Kirke kl. 9.30 (MTH)
Siden oktober har der en gang om måneden været filmaften i Menighedshuset i
Als. Hver gang er der mødt ca. 25 personer
op, så man må sige, at arrangementet har
været en stor succes.
Det er Iben, der har taget dette initiativ,
og det er også Iben der har udvalgt filmene. Gode film der fortæller om skæbner,
som alle kan komme ud for og må forholde sig til og sjove film, der giver et godt
grin. Under filmen spises der popcorn og
chips, der skylles ned med vand, øl eller
JUNI
Pinsedag
Als Kirke kl. 9.30 (IBH)
Øster Hurup Kirke kl. 11.00 (IBH)
Skelund Kirke kl. 9.30 (MTH)
Visborg Kirke kl. 11.00 (MTH)
2. pinsedag
Visborggård kl. 14.00 – friluftsgudstjeneste
Børnegudstjeneste om tro og tvivl
Als Kirke kl. 17.15 (IBH) – dåbsjubilæum
Musik i kirken - i påsken
Kirkevenner på vej i kirke
Kirkevennerne giver enlige, ældre eller
gangbesværede mulighed for at deltage
i sognets gudstjenester.
Har du – eller kender du én, som kunne have
glæde af en kirkeven, kan man rette henvendelse til sognepræst Iben Brejner Højgaard på tlf.
9858 1011 – eller til kirkevennernes koordinator:
Kaja Jeppesen på tlf. 3011 0563.
Har du lyst til at være frivillig kirkeven og give
en hånd med, er du også velkommen til at kontakte os!
10
vin. – Drikkevarer på egen regning; alt
andet er gratis!
Efter filmen er der kaffe og kage. Man
sidder i mindre grupper og snakker om filmen ud fra spørgsmål, der er udarbejdet på
forhånd, eller man snakker bare om løst og
fast. Det er en rigtig underholdende, lærerig og eftertænksom aften, som meget gerne må fortsætte fremover. Der er plads til
flere i Menighedshuset, så kom og deltag i
foreløbig sidste filmaften onsdag d. 15.
marts kl. 19.00 og få en god oplevelse.
Frivillige
kirkevenner søges!
Kirkebilen kan gratis benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger!
Ring 9857 5710
I påsken bliver der gjort noget ekstra ud af
to af helligdagene i kirkerne: både Lang fredag og Påskedag afvikles højmesserne
anderledes og med mere
musik end normalt.
Langfredag, den 14.
april, bliver hele højmessen afviklet som
liturgisk gudstjeneste
med tekstlæsninger ved
sognepræst Iben Brejner
Højgaard, vekslende med
Musikalske indslag ved
kirkesanger Lene Kold og
organist Troels Kold. Parallelt med tekstlæsningerne og musikken vises der
på storskærm billeder af kunstværker, der
illustrerer teksterne og de forskellige stader i Kristi lidelseshistorie - om den lange
vej, via dolorosa, til Golgata og Hans grusomme korsfæstelse og død.
Det er i Øster Hurup Kirke kl. 11.00 –
Langfredag er der ikke højmesse i Als
Kirke, men de morgenduelige kan opleve
den i Skelund Kirke kl. 9.30, hvor samme
hold står for afviklingen.
Påskedag, den 16. april, er der
musikgudstjeneste – denne gang
uden billeder, men med det
såkaldte musikgudstjenestekammerkor. Det lange ord dækker
over de 6-8 sangere fra AlsØster Hurup Kirkekor, der synger flerstemmige versioner af
den danske salmeskat som led i
de musikgudstjenester, der ligger den sidste søndag i vintermånederne, og hvor den øvrige liturgi er reduceret - og altså også påskedag.
Det er i Øster Hurup Kirke kl. 9.30 og i
Als Kirke kl. 11.00. – Efter alle gudstjenesterne er der selvfølgelig kirkekaffe og
småkager bagefter.
11
Konfirmander
Kirkeovernatning og konfirmation
23 friske unge mennesker har gennem de
seneste måneder deltaget i konfirmationsforberedelse med henblik på konfirmation
her i foråret. Vi har haft nogle hyggelige
timer sammen hver tirsdag eftermiddag,
hvor der er blevet arbejdet med kirke og
kristendom på forskellige måder.
Som afslutning på et dejligt forløb, holder
vi konfirmandweekend med overnatning i
Øster Hurup Kirke. Det bliver ikke ren
afslapning – der skal også arbejdes, og vi
inviterer hermed alle til at deltage i det
arrangement, vi får stablet på benene til
søndag morgen den 2. april kl. 9.30. For de
morgenfriske er der kaffe/the, juice og
rundstykker allerede kl. 9.00.
Efter denne weekend er der ikke længe til
konfirmationerne. Påsken kommer, og
derefter er der mere eller mindre kun afslutning og generalprøver inden den store
festweekend, hvor vi fejrer konfirmation!
Hermed følger navnelister for årets konfirmander:
11
22
Konfirmation i Als Kirke
lørdag den 6. maj kl. 10.00:
Anne Bonde Andersen
Jeppe Dalsgaard Andersen
Marie Nordstrøm Brøndsted
Filippa Nielsen Hjartbro
Josephine Anneli Høgh
Rasmus Ibsen
Victor Aasted Johansen
Christopher Frank Larsen
Simon Mikkelsen
Julie Mortensen
Daniel Fuglsang Månsson
Malthe Bagger Pedersen
Jens Michael Bjerregaard Petersen
Mads Juncher Poulsen
Alberte Groes Sloth
Konfirmation i Øster Hurup Kirke
søndag den 7. maj kl. 10.00:
Freja Bendixen
Mikkel Schou Christiansen
Laura Falkenstrøm Hansen
Frederik Nygaard Jensen
Maia Kristensen
Emilia Harritz Nielsen
Mikkel Jul Nielsen
Monica Holt Petersen
Friluftsgudstjeneste
i parken ved Visborggård
Mandag d. 5. juni kl.14.00, 2. pinsedag, er der igen i år friluftsgudstjeneste i parken ved
Visborggård. – Det er sjette år, vi kan fejre 2. pinsedag i de smukke rammer. I skrivende stund er der endnu ingen forlydender om, hvad der kommer til at ske med
Visborggård, og derfor kan vi heller ikke vide, om det bliver den sidste friluftsgudstjeneste i den gamle renæssancepark. Sæt derfor allerede kryds i kalenderen nu. Der vil
være mere om gudstjenesten i næste nummer af kirkebladet.
Vandring og varme hveder
Torsdag d. 11. maj – aftenen før St. Bededag – er der kirkevandring mellem Skelund og Visborg Kirker.
Det vil være muligt at parkere ved
Visborg Kirke og blive fragtet til Skelund
Kirke i bus (afgang kl.18.20). I Skelund
vil vi begynde i kirken kl. 18.30 med en
nadverandagt, hvorefter vi vil begive os på
vej.
Vandreturen går ad en nyanlagt sti fra
Skelund Kirke ned til Korup Å. Her vil
FDF i samarbejde med menighedsrådet
bygge en midlertidig, primitiv bro, så
vi kan komme over
åen. Derefter går vi
over et engstykke
(her kan vandtæt
fodtøj være en fordel) inden vi når
Visborgskoven.
Ad skovvejen vil
vi gå mellem ny udsprungne træer
og anemonedækket
skovbund et langt
stykke vej, inden vi
forlader skoven ad en grusvej nord for
Visborg gård. Vi passerer Visborggård og
går op til kirken efter at have gået 6 km. på
knap halvanden time.
Her vil vi der være en kort andagt med
lystænding. Til slut serveres der varme
hveder i kirkehuset.
Turen er arrangeret af de fire menighedsråd i Als, Øster Hurup, Skelund og
Visborg samt af Ågruppen, Skelund og
Veddum landsbyforeninger og Visborg
Lands bylaug.
13
Korets forårskoncerter
Korets forårskoncerter i begge kirker –
2. og 4. maj kl. 19.30
I år er det 200 år siden, Niels W. Gade blev
født. Og selv om hans fejring drukner lidt
i reformation og Luther, så vil vi her i sognene hylde den komponist, der er synonym med den danske romantik, med storladen symfonisk musik og underskøn
nationalromantik sat i musik.
Niels W. Gade fik sit store gennembrud
som blot 24-årig med den symfoniske
ouverture »Efterklange af Ossian«. To år
senere skrev han sin første symfoni, hvor
hovedtemaet er motivet fra hans sang »På
Sjølunds fagre Sletter«, og allerede da var
hans navn slået fast som en af samtidens
store, ikke blot i Danmark, men i lige så
høj grad i Tyskland.
Symfonien blev uropført af ingen ringere end selveste Mendelssohn, komponist
og kapelmester i det berømte Ge wandt –
hausorkester i Leipzig. Gade måtte dog
rejse hjem til Danmark p.g.a. krigen mellem Danmark og Preussen 1848-50, og siden da var han den totalt dominerende personlighed i det danske musikliv - på godt
og ondt - til sin død i 1890.
Som sin samtidige, den lidt ældre digter
Adam Oehlenschläger, skabte Gade sine
bedste og mest inspirerede værker i ungdomsårene. Og til dem hører den dramatiske kantate »Elverskud« fra 1854. Med
dette værk for solister, kor og orkester,
med tekst af komponisten selv over den
gamle folkevise »Hr. Oluf han rider så
vide om land«, skabte Gade en fortryllende stemning af den unge mands rastløshed
og splittelse mellem bruden og elverpigen,
han tegnede et stemningsbillede af den
danske skov ved nattetide i månens skær,
og han fortalte en højdramatisk historie
om underverdenens lokkende spænding og
brutale farlighed.
Als-Øster Hurup Kirkekor opførte værket i 2012 - men hvad er mere indlysende
end at tage det op igen i jubilæumsåret?
Værket bliver bedre og bedre med årene og det samme kan siges om koret, der vokser i kvalitet (og størrelse) fra år til år.
Vi opfører, lige som sidst, værket med
solister fra korets egne rækker samt Lili
Olesen ved klaveret.
Kirkebil kan benyttes.
Tirsdagsfamilien
Tirsdagsfamilien er en gruppe mennesker, som
mødes hver anden tirsdag kl. 18.00 (i lige uger)
til hyggeligt samvær med fællesspisning og kaffe samt sang, med Troels Kold ved klaveret. –
Pris: 30,00 kr. – Tilmelding til Alice Bertelsen,
tlf. 2947 0946. Vi slutter ca. kl. 21.00.
OK-klubben
15. marts: Klarup duoen fortæller
om John Mogensens liv og synger hans sange.
10. maj:
Udflugt ud i det blå, annonce i Folkebladet.
Mødested: Havbakkeskolen i Als. • Tidspunkt: kl. 14.30. • Kaffe og brød: 30,00 kr.
Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen mødes hver onsdag
i Menighedshuset kl. 10.00-17.00,
hvor du kan komme og være med så
kort eller lang tid, du ønsker.
Kig ind og kom med sytøj, strikketøj,
hækletøj eller blot snakketøj.
Der er hjælp til selvhjælp med
en række aktiviteter.
Pensionistforeningen
20. marts kl.14.00: Banko
27. marts kl.14.00: Tøj demo
10. april kl.14.00: Banko
23. april
Tur til »Friland«
14
15