Markedsnyt - Danske Bank

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
2. marts 2017
Markedsnyt
Market movers i dag


Inflationen i Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien peger på en stigning i den samlede
HICP-inflation for euroområdet i dag på 0,2pp, hvilket er lidt højere end vores og
konsensusforventningen om en stigning fra 1,8 % til 1,9 %. Vi opjusterer vores
prognose til 2,0 % å/å i lyset af tallene fra de enkelte lande, hvor drivkraften bag den
højere inflation synes at have været, at fødevareinflationen var højere end ventet. Vi ser
stadig en risiko for, tallet kan blive lavere end vores prognose, idet niveauet på 1,8 %
å/å i januar virker lavt, når man ser på de ikke-afrundede tal.
Kronekursen er i februar steget til det højeste niveau over for euroen, siden Lars Rohde
tiltrådte som nationalbankdirektør i 2013, så markedet vil derfor holde ekstra godt øje
med, om det har medført kronesalg i valutaintervention og dermed en stigning i
valutareserven, når tallene for februar offentliggøres i dag.
I Norge offentliggøres detailsalget for januar. Tallene har været ventet med spænding
efter det overraskende fald på 2,1 % i december. Vi forventer en stigning på 0,9 % m/m,
om end den overraskende lave inflation kan skyldes et lavere detailsalg.
Udvalgte markedsnyheder
Federal Reserve-medlemmet Brainard sagde i går, at “hvis fremgangen fortsætter, vil det
nok være passende snart at gøre pengepolitikken mindre lempelig, og forsat gå gradvis
frem”. Hun bidrog dermed yderligere forventningen om en snarlig amerikansk renteforhøjelse. Disse forventninger er blevet styrket af høgeagtige kommentarer fra andre Fedmedlemmer tidligere på ugen.
PCE-kerneinflationen var uændret på 1,7 % å/å i januar, som vi havde forventet. Den
samlede PCE-inflation steg til 1,9 % fra 1,6 %. Da PCE-kerneinflationen fortsat er under
målet på 2 %, og har ligget omkring samme niveau i noget tid, kan Fed tillade sig at bevare
tålmodigheden. Vi ser frem til at høre mere fra Fed-chef Janet Yellen, som taler i morgen.
Generelt har efterspørgslen efter mere risikobetonede aktivklasser været relativt høj i den
seneste periode med stigende forventninger til en snarlig amerikansk renteforhøjelse. For
eksempel steg amerikanske aktier næsten 1,5 % i går, og japanske aktier er steget omkring
1 % i dag. Råvarepriserne er også relativt højere. Den globale økonomi synes at fortsætte
fremgangen i et pænt tempo, hvilket understøtter udviklingen.
Udvalgte analyser fra Danske Bank

US - Limited new information about
Trumponomics in Trump's joint
address to Congress

China PMI - Robust Q1 but still signs
of a peak
Følg os på Twitter:
@Danske_Research
Lyt til vores nye podcast:
”Markedspladsen”
Lyt i SoundCloud
Lyt i iTunes
Læs mere i Danske Banks seneste
prognoser og publikationer
 Nordisk Økonomi
 Ny renteprognose
 FX Forecast Update
 Ugefokus
Dette blev understreget af det amerikanske ISM-indeks for fremstillingssektoren i februar,
som blev udsendt i går. Indekset steg til 57,7 i februar fra 56,0 i januar – vi nærmer os
topniveauerne fra sommeren 2014. Ikke desto mindre nedjusterede Atlanta Feds
’nowcasting’ BNP-model prognosen for BNP-væksten i amerikansk økonomi i 1. kvartal
til 1,8 % efter offentliggørelsen af de økonomiske data i USA i går.
EIA oplyste, at de amerikanske olielagre steg med 1,5 mio. tønder i sidste uge. Dermed er
lagerbygningen i USA steget igen efter en noget mindre stigning i sidste uge. Overordnet
set er verdens olielagre således faldet med omkring 40 mio. tønder, siden OPEC indgik
aftalen om produktionsnedskæringer, men reduktionen er stort set blevet opvejet af en
tilsvarende stigning i de amerikanske olelagre. Dermed er det indtil videre ikke lykkedes
OPEC at tvinge verdens olielagre markant ned.
Senioranalytiker
Jens Nærvig Pedersen
+45 4512 8061
[email protected]
IError! Bookmark not defined. t.
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Skandinavien
Herhjemme får vi tal for valutareserven. Kronekursen er i februar steget til det højeste
niveau overfor euroen, siden Lars Rohde tiltrådte som nationalbankdirektør. Markedet vil
derfor holde ekstra godt øje med, om det har medført kronesalg i valutaintervention og
dermed en stigning i valutareserven. Det er vores vurdering, at Nationalbankens foretrukne
instrument til at afværge et opadgående pres på kronen fortsat vil være valutaintervention.
I Norge offentliggøres detailsalget for januar. Tallene har været ventet med spænding efter
det overraskende fald på 2,1 % i december. Vi regner med, at faldet skete fordi, en større
del af julesalget finder steder i ugen omkring Black Friday i november, noget der ikke
fanges i sæsonjusteringen. Vi forventer derfor at se en stigning på 0,9 % m/m (konsensusforventning: +1,4 %) i detailsalget i januar, om end de overraskende lave inflationstal kan
være forårsaget af et lavere detailsalg. For resten af året ventes en gradvis stigning i
detailsalget, efterhånden som inflationen falder, og købekraften øges.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af Markedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.
Nøgletal og begivenheder
Torsdag den 2. marts 2017
7:45
CHF
BNP
8:00
NOK
Detailsalg, s.k.
9:00
ESP
BNP, endelig
Periode
k/k|å/å
Danske Bank
4. kvartal
Konsensus
Seneste
0.4%|1.3%
0.0%|1.3%
m/m
jan
1.1%
-2.1%
k/k|å/å
4. kvartal
0.7%|3.0%
0.7%|3.0%
9:30
SEK
Betalingsbalancen
mia. SEK
4. kvartal
10:30
GBP
PMI bygge og anlæg
Indeks
feb
52.0
56.7
52.2
11:00
EUR
PPI
m/m|å/å
jan
3.2%|0.4%
1.6%|0.7%
11:00
EUR
Arbejdsløshed
%
jan
9.6%
9.6%
14:30
USD
Nye modtagere af arb.løs.understøttelse
14:30
CAD
BNP
m/m|å/å
dec
0.3%|…
0.4%|1.6%
16:00
DKK
Valutareserve
mia. DKK
feb
458.0
457.8
9.5%
1000
244
Kilde: Bloomberg, Danske Bank
2|
2. marts 2017
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredit-transaktioner.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og den danske
Børsmæglerforeningens anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle
markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på
baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse opdateres dagligt.
Offentliggørelse af analysen
Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet
uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis
vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller
sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og
retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed,
ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på
baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre
forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller
på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i
publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til
brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank
A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante
myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S
underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright ©
Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må
ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
2. marts 2017
www.danskeresearch.com