6570/17 ADD 1 COR 1 lma/LMA/bh 1 DRI På side 2 i dokument ST

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 2. marts 2017
(OR. en)
6570/17
ADD 1 COR 1
Interinstitutionel sag:
2015/0307 (COD)
CODEC 245
FRONT 91
VISA 75
SIRIS 35
COMIX 144
I/A-PUNKTSNOTE
fra:
til:
Generalsekretariatet for Rådet
De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.:
Udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i
relevante databaser ved de ydre grænser
- Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt (LR + E)
= Erklæringer
På side 2 i dokument ST 6570/17 ADD 1 affattes fodnote 1 således:
"
Relevante statistikker: I 2015: 60 906 914 passagerer krydsede en ydre Schengengrænse,
hvoraf 48 792 665 var EU-borgere. Første halvår af 2016: 26 842 855 passagerer, hvoraf
21 385 972 var EU-borgere."
6570/17 ADD 1 COR 1
lma/LMA/bh
DRI
1
DA