Ansøgning om deltagelse i den tidsbegrænsede kystfiskerordning i

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Center for Kontrol
Fiskerikontrol
Nyropsgade 30
1780 København V
Ansøgning om deltagelse i den tidsbegrænsede
kystfiskerordning i 2017-2019 for FKA fartøjer med en
længde overalt på max. 17 meter
FARTØJSOPLYSNINGER
EJEROPLYSNINGER
Havnekendings nr:..............................................
Navn: .................................................................
Navn:....................................................................
Adresse:.............................................................
DNK nr.: ..............................................
Post nr. By: ........................................................
Længde overalt: .................................................
Telefonnr.:..........................................................
Jeg ønsker at tilmelde følgende kvoter til kystfiskerordningen (sæt kryds):
Torsk i Nordsøen (licensliste nr. 1183):
Torsk i Kattegat (licensliste nr. 1184):
Torsk i Skagerrak (licensliste nr. 1185):
Torsk i vestlige Østersø (licensliste 1186):
Torsk i østlige Østersø (licensliste 1187):
Tunge i Skagerrak og Kattegat samt Østersøen og Bælterne (licensliste nr. 1188):
Tunge i Nordsøen (EU-farvande) (licensliste nr. 1189):
Rødspætte i Kattegat (licensliste nr. 1191):
Rødspætte i Skagerrak (licensliste nr. 1192):
Rødspætte i Østersøen (licensliste nr. 1193):
I henhold til reglerne i §§ 61- 74 i bekendtgørelse nr. 212 af 1. marts 2017 om regulering af fiskeriet i
2014-2020, ansøger undertegnede om deltagelse i den tidsbegrænsede kystfiskerordning i perioden fra
den 17. marts 2017 til og med 31. december 2019.
DATO: ...../.... 2017
Den ansvarliges underskrift:
-------------------------------------------------------------------------Ansøgninger om deltagelse i kystfiskerordningen skal være Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i hænde
senest den 16. marts 2017. Sendes ansøgningen elektronisk, skal den sendes til [email protected]