Dagsorden - Sermersooq.gl

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
2015no
Dato: 07. marts. 2017
Forside
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked
og Erhverv
Ekstraordinært møde
Dagsorden
Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 10.00
Medlemmer
Charlotte Ludvigsen (IA)
Storm Ludvigsen (IA)
Malene Lynge (IA)
Peter Davidsen (S)
Ane Egede Mathæussen (S)
Afbud
Indkaldt
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 2
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................................. 3
2. Meddelelser ..................................................................................................................... 4
02A fra formanden ............................................................................................................... 4
02B fra forvaltningen ............................................................................................................ 4
3. Orienteringer .................................................................................................................... 5
4. Beslutninger ..................................................................................................................... 6
04A Oprettelse af et opsøgende gadeteam ..................................................................... 6
5. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen...................................................... 9
6. Lukkede punkter ............................................................................................................ 10
7. Eventuelt ........................................................................................................................ 10
8. Godkendelse af referat .................................................................................................. 10
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
1. Godkendelse af dagsorden
Side | 3
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
2. Meddelelser
02A fra formanden
02B fra forvaltningen
Side | 4
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
3. Orienteringer
Ingen.
Side | 5
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 6
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
4. Beslutninger
04A Oprettelse af et opsøgende gadeteam
Til beslutning
J.nr.: 31.15
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe H. Nielsen / GRNI
Sagsresumé
I forsøget på at imødekomme gruppen af særligt socialt udsatte borgere ønsker Kommuneqarfik
Sermersooq at oprette et opsøgende gadeteam, der skal skabe kontakt til de borgere, der ikke selv
opsøger hjælpen. Kommuneqarfik Sermersooqs opsøgende gadeteam skal være bindeled mellem
borgeren og relevante offentlige myndigheder og etablerede tilbud. Det opsøgende team skal
hjælpe borgeren med at etablere og bevare kontakt til offentlige myndigheder, læge, familie med
videre, samt være med til at yde en akut indsats ved behov.
Indstilling
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Udvalget for Velfærd,
Arbejdsmarked og Erhverv:
- At Udvalget godkender oprettelsen af gadeteamet
- At den årlige udgift til lønninger på anslåede 600.000 kr. forventes at indgå i
budgetomplacering i førstkommende TB (Tillægsbevilling)
Sagsfremstilling
Gadeteamets fremgangsmåde
Opsøgende arbejde kan beskrives som uopfordret kontakt til socialt udsatte mennesker, som
andre skønner, har behov for en pædagogisk kontakt/indsats. Det opsøgende gadeteam skal være
til stede som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid til borgerne.
Gadeteamet skal lave opsøgende arbejde, der hvor borgerne befinder sig. Det kan både være på
gaden, på opholdsstedet eller lignende. Gadeteamet kan både tage kontakt til borgere baseret på
egne observationer eller reagere, hvis de har modtaget en bekymret henvendelse fra andre
borgere eller myndigheder.
Gadeteamet skal ikke lave konkret sagsbehandling, men de skal hjælpe med at skabe kontakt til
de relevante systemer og myndigheder ved en målrettet, pædagogisk og helhedsorienteret
indsats.
Gadeteamets arbejde består af flere elementer:

Omsorgsarbejde
Gadeteamet skal være en støtte og yde omsorg for de mest sårbare borgere for at fremme
livsmod og livskvalitet.

Oplysning og vejledning
Gadeteamet skal hjælpe de mest udsatte med råd og vejledning eksempelvis i forhold til
offentlige ydelser, hjælpemidler eller behandlingsmuligheder.
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 7
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv

Kontakt- og netværksskabende
Gadeteamet skal hjælpe borgeren til at etablere kontakt til sagsbehandler, læge,
væresteder eller anden relevant instans for at sikre borgeren den nødvendige hjælp.
Gadeteamet kan endvidere hjælpe borgeren til at etablere kontakt til familie eller frivillige
organisationer ud fra egne ønsker og behov.
Gadeteamets målgruppe
Gadeteamets målgruppe er den dårligst stillede gruppe af socialt udsatte borgere, der har brug for
omsorg, støtte og opmærksomhed. Dette er en gruppe af borgere, der af varierende årsager ikke
benytter sig af Kommuneqarfik Sermersooqs eksisterende tilbud. Aldersmæssigt er målgruppen
+18 år. Målgruppen er ofte kendetegnet ved følgende faktorer:








Hjemløshed eller udfordringer ved at bo selv
Begrænset eller intet socialt netværk
Massivt og langvarigt misbrug
Sociale, psykiske eller fysiske problemer
Økonomiske problemer
Begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
Komplekse barrierer, der gør det vanskeligt at ændre livssituationen
Vanskeligheder ved at opretholde kontakten til myndighederne
Medarbejdere i gadeteamet
Forvaltningen anbefaler, at der ansættes to socialarbejdere til at varetage arbejdsopgaverne i det
opsøgende gadeteam. Socialarbejderne kan med fordel have en pædagogisk, social eller
sundhedsfaglig uddannelse eller erfaringer fra lignende jobs. Gadeteamets medarbejdere skal
være med til at formidle kontakten mellem de socialt udsatte borgere og myndighederne samt
sundhedsvæsenet. Ydermere anbefales det, at socialarbejderne ansættes på en fast månedsløn
fremfor timelønning. En ordning, hvor socialarbejderne er fastansat, vil øge muligheden for at
tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed skabe mere stabilitet i arbejdet. Stabilitet i det
opsøgende gadeteam er altafgørende, når socialarbejdernes opgave blandt andet er at opbygge
en tillidsfuld relation til de socialt udsatte borgere.
Gadeteamets snitflader
Den indsats, som det opsøgende gadeteam skal lave, er omfattende og mangesidet.
Hjælpen kan bestå i alt fra at etablere kontakt til læge, motivere til rusmiddelbehandling eller sørge
for beklædning eller mad.
For at arbejdet skal blive succesfult, er det nødvendigt, at gadeteamet har et godt samarbejde
både med offentlige myndigheder og NGO’er, da hjælpen, der skal leveres, vil foregå i et
samarbejde med disse. Gadeteamet vil således indgå i et tæt samarbejde med frivillige sociale
organisationer og NGO’er på socialområdet for at sikre, at borgeren får den bedst mulige
tværfaglige hjælp.
Løsningsforslag
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv foreslår, at kommunen ansætter to
socialmedarbejdere til et opsøgende gadeteam. Gadeteamet vil supplere de mange indsatser som
kommunen allerede har iværksat i forhold til hjemløseproblematikken med udvidelse af
herbergskapacitet på 12 pladser i 2014, overtagelse af 4 skæve boliger i 2015, understøttelse af
oprettelse af Kofoeds Skole, samarbejde med NGO’er, opsøgende rådgivning, køb af
containerboliger og indvielse af nyt Herberg.
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 8
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Driftsomkostninger
Den årlige lønudgift til de to medarbejdere vurderes til at være 600.000 kr., som vil afholdes inde
for forvaltningens budget.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.
Det videre forløb
Forvaltningen vil efter en forsøgsperiode evaluere på etableringen af gadeteamet og på effekten af
indsatsen.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler ovenstående sag og bemærker at midlerne findes inden for eget
budget via omplaceringer ved førstkommende TB (Tillægsbevilling).
Bilag
Ingen.
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
5. Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Ingen.
Side | 9
Dato: 07. marts. 2017
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
6. Lukkede punkter
Ingen.
7. Eventuelt
8. Godkendelse af referat
Side | 10