Markedsnyt - Danske Bank

Investeringsanalyse — generelle markedsforhold
28. februar 2017
Markedsnyt
Market movers i dag


Donald Trumps tale til Kongressen i dag vil blive fulgt nøje i markedet, eftersom han
for et par uger siden lovede, at han ville annoncere ‘noget fænomenalt omkring skat’.
Hans tale kan potentielt få effekt på både rente-, valuta og råvaremarkedet.
I Sverige får vi også BNP-tal for 4. kvartal. Her venter vi en økonomisk vækst omkring
eller lidt over 2 % på årsbasis kalenderjusteret.
Udvalgte markedsnyheder
Der blev i nat blev offentliggjort tal for industriproduktionen i Japan. Industriproduktionen
faldt i januar med 0,8 % m/m, hvorimod konsensusforventningen var en stigning på 0,4 %
m/m. Dermed afsluttes fem måneder i træk med stigende produktion. Selvom man ikke bør
overfortolke tallene for en enkelt måned, så indikerer det, at der langsomt tegner sig et
billede af, at den globale industricyklus kan være ved at toppe.
USA’s præsident Donald Trump sagde i går, at han vil tale om budgettet i sin tale til
Kongressen senere i dag. Han har tidligere sagt, at han vil annoncere ‘noget fænomenalt
omkring skat’. Trump har i en række tweets desuden antydet, at han også vil komme ind
på de offentlige udgifter til infrastruktur. Hans tale kan dermed få effekt på tværs af
markederne. En mere omfattende meddelelse omkring finanspolitikken kan få reflationstemaet, som ellers er stilnet lidt af på det seneste, tilbage i markedet. Hvis finanspolitikken
omfatter udgifter til offentlig infrastruktur, vil det formentlig påvirke prisen på basismetaller. Endelig forventer vi, at det vil påvirke dollaren, hvis Trump kommer ind på
indførelsen af importafgifter. Stemningen i markederne vil sandsynligvis være afventende
op til talen i aften.
Der har været spekuleret i, om Skotland vil få lov at afholde endnu en folkeafstemning om
uafhængighed efter Storbritanniens udmeldelse af EU-medlemskabet. Premierminister
Theresa May var dog i går meget tydelig omkring, at der ikke vil blive tale om en ny
afstemning. Ikke desto mindre tyngede de fornyede forventninger om en ny
folkeafstemning pundet ned i går.
Udvalgte analyser fra Danske Bank

Research Danmark: Nu ser industrien
også opsvinget
Følg os på Twitter:
@Danske_Research
Lyt til vores nye podcast:
”Markedspladsen”
Lyt i SoundCloud
Lyt i iTunes
Læs mere i Danske Banks seneste
prognoser og publikationer
 Nordisk Økonomi
 Ny renteprognose
 FX Forecast Update
 Ugefokus
Iran har givet udtryk for nogen tilfredshed med OPEC’s samlede produktionsnedskæringer,
der er blev implementeret siden 1. januar. Desuden oplyste Iran, at det endnu er for tidligt
at tale om at forlænge aftalen til at omfatte produktionsnedskæringer i andet halvår. Iran
ser dermed ud til at slutte sig til den tilsyneladende konsensus inden for OPEC, om at man
tøver med at ville forlænge aftalen om nedskæringer i produktionen i yderligere seks
måneder.
Senioranalytiker
Jens Nærvig Pedersen
+45 4512 8061
[email protected]
IError! Bookmark not defined. t.
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Skandinavien
I Sverige får vi også BNP-tal for 4. kvartal. Her venter vi en økonomisk vækst omkring
eller lidt over 2 % på årsbasis kalenderjusteret (uden revision vil det sige lige over ½ % k/k
korrigeret for sæsonudsving og antal arbejdsdage). Samtidig offentliggøres producentprisindekset, handelsbalancen og detailsalget, alle for januar.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af Markedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.
Nøgletal og begivenheder
Tirsdag den 28. februar 2017
-
USD
Donald Trump taler for begge kamre i Kongressen
Periode
Danske Bank
Konsensus
-
GBP
Overhuset debatterer Artikel 50 lovforslag
0:50
JPY
Industriproduktion, foreløbig
m/m|å/å
jan
0.4%|4.4%
0.7%|3.2%
0:50
JPY
Detailhandel
m/m|å/å
jan
0.3%|1.0%
-1.6%|0.7%
1:01
GBP
GfK forbrugertillid
Indeks
feb
8:00
NOK
Kreditindikator (K2)
å/å
jan
8:45
FRF
Privatforbrug
m/m|å/å
jan
0.7%|1.7%
-0.8%|1.5%
8:45
FRF
HICP, foreløbig
m/m|å/å
feb
…|1.7%
0.4%|1.8%
-0.3%|1.6%
8:45
FRF
BNP, foreløbig
k/k|å/å
4. kvartal
0.4%|…
0.4%|1.1%
0.4%|1.1%
9:00
CHF
KOF ledende indikator
Indeks
feb
9:00
DKK
BNP, foreløbig
k/k|å/å
4. kvartal
9:00
DKK
Nationalbankens værdipapirstatistik
9:00
DKK
Udenlandske porteføljeinvesteringer
9:30
SEK
Detailsalg s.k.
9:30
SEK
9:30
-6.0
-6.0
-5.0
4.8%
102.0
101.7
0.4%
0.4%|…
0.4%|...
jan
jan
m/m|å/å
jan
1.0%|1.4%
1.4%|2.3%
-2.9%|0.6%
BNP
k/k|å/å
4. kvartal
0.6%|2.0%
0.8%|2.3%
0.5%|2.8%
SEK
PPI
m/m|å/å
jan
9:30
SEK
Lønninger (timelønnede/funktionærer)
å/å
dec
9:30
SEK
Handelsbalancen
mia. SEK
jan
10:00
NOK
Norges Banks daglige FX opkøb
mio.
mar
11:00
EUR
HICP - kerneinflation, foreløbig
å/å
feb
11:00
EUR
HICP inflation, foreløbig
å/å
feb
11:00
ITL
HICP, foreløbig
m/m|å/å
feb
14:00
HUF
Ungarns nationalbank rentebeslutning
14:30
USD
PCE kerneinflation
14:30
USD
Tidlig vare-handelsbalance
14:30
USD
15:45
%
2.1%|6.5%
2.2%
2.5
1
-1000
-1000
0.9%
0.9%
0.9%
1.9%
1.9%
1.8%
…|1.5%
-0.2%|1.3%
-1.7%|1.0%
0.90%
0.90%
0.90%
k/k ann.
4. kvartal
mia. USD
jan
-66.0
0.013
-64.4
BNP, andet estimat
k/k ann.
4. kvartal
2.1%
1.9%
USD
Chicago PMI
Indeks
feb
53.0
50.3
16:00
USD
Conference Board forbrugertillid
Indeks
feb
111.0
111.8
21:30
USD
Fed's Williams (ikke-stemmebr., neutral) taler
110.9
Kilde: Bloomberg, Danske Bank
2|
Seneste
28. februar 2017
www.danskeresearch.com
Markedsnyt
Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede
regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne
modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med direkte tilknytning til specifikke corporate finance- eller
kredit-transaktioner.
Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansforeningens etiske regler og den danske
Børsmæglerforeningens anbefalinger.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Markedsnyt er en daglig publikation, der beskriver dagens vigtigste nøgletal og begivenheder på de finansielle
markeder. Modeller og metoder er beskrevet i analysen, i det omfang de anvendes i publikationen.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse med relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Alle kursrelaterede data er beregnet på
baggrund af lukkekursen fra dagen før offentliggørelse.
Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse opdateres dagligt.
Offentliggørelse af analysen
Se forsiden af denne analyse for datoen for offentliggørelse.
Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet
uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis
vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller
sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og
retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed,
ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på
baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre
forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller
på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i
publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den
pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til
brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank
A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante
myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S
underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation
Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright ©
Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må
ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
3|
28. februar 2017
www.danskeresearch.com