læs afgørelsen om Cheminova A/S

Cheminova A/S
Postboks 9
7620 Lemvig
Aarhus
J.nr. MST-1270-02173
Ref. Anjro/antkr
Den 27. februar 2017
Sendes pr mail til:
CVR nr. 12760043
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til forsøgsproduktion af Permethrin mikrokapselformuleringer i Forsøgsafdelingen
Miljøstyrelsen har modtaget Cheminovas ansøgning af 27. januar 2017 om forsøgsproduktion af Permethrin mikrokapselformuleringer i Forsøgsafdelingen.
Der er anmodet om tilladelse til forsøgskørsel i 2 år til en produktion på 2-4 tons.
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget forurening eller til
ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke
nødvendig.
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver
tilladelse efter en anden lovgivning.
Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt omfatter tilladelse til forsøgsproduktionen frem
til 1. marts 2019 samt tilladelse til ibrugtagning af nye stoffer i Forsøgsafdelingen iht.
vilkår Bas 3.3 i virksomhedens miljøgodkendelse (totalgodkendelsen).
Oplysninger i sagen
Nye stoffer
Det ansøgte indebærer brug af 2 nye stoffer i Forsøgsafdelingen til anvendelse i formuleringerne. Det ene af stofferne er aktivstoffet Permethrin og det andet er et uklassicificeret hjælpestof. Stofferne kan ikke substitueres, da formuleringen er en eksisterende
registreret salgsvare, der fremover forventes at skulle fremstilles på Rønland.
VVM
Cheminova vurderer, at det ansøgte er omfattet af gældende kommuneplantillæg med
VVM-redegørelse af 9. februar 2010 for Cheminova.
Risiko
Cheminova har undersøgt behovet for en systematisk sikkerhedsanalyse i henhold til
virksomhedens integrerede ledelsessystem. Vurderingen viser, at en sådan analyse
ikke er påkrævet, da der ikke indgår ny kemi, kemi uden for normale rammer eller er en
teoretisk mulighed for større uheld. Dette begrundes i, at de nye formuleringer er tilsvarende andre produkter på fabrikken.
Det konkludereres derfor, at den ansøgte aktivitet ikke medfører risiko for et større
uheld.
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse.
Miljøstyrelsen Aarhus • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • [email protected] • www.mst.dk
Miljømæssige aspekter
Af ansøgningen fremgår yderligere at:
o Emissioner til luft ledes til det centrale luftforbrændingsanlæg via damppladsskrubberen
o Der fremkommer ikke processpildevand
o Der dannes ikke affald, bortset fra tømt emballage
o Spildstrømme og spildevand fra rengøring, opsamles og behandles som kemikalieaffald.
Miljøstyrelsen vurdering
Detaljerede beskrivelser af de i produktionen indgående stoffer og processer er Miljøstyrelsen bekendt, men oplysningerne er fortrolige af konkurrencemæssige årsager.
Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og ikke
vil ændre på risikoforholdene på Forsøgs-anlægget.
Det ansøgte er omfattet af den gældende VVM.
Det ansøgte indebærer brug af to nye kemikalier på Forsøgs-anlægget. Det ene af disse, Permethrin, er klassificeret skadeligt for vandmiljøet, men kan ikke substitueres, da
de ønskede formuleringer dermed ikke vil kunne fremstilles. Det andet stof er et uklassificeret hjælpestof. Da stofferne samtidig ikke giver anledning til væsentlig ændring af
risikoforholdene, accepterer Miljøstyrelsen anvendelsen af de nye stoffer.
Klagevejledning og offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet
kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger
med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over
den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen
ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgø2
relse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 2017.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler
en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer
dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller
ophæve afgørelsen.
Orientering om klage
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen,
orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over
afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.
Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6
måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.
Med venlig hilsen
Anne-Louise Rønlev
Civilingeniør
[email protected]
Dir. tlf.: 72 54 43 75
Kopi til:
Lemvig Kommune
Sundhedsstyrelsen
Tilsyn og Rådgivning Nord
Styrelsen for Patientsikkerhed,
Nordvestjyllands Brandvæsen
Beredskabsstyrelsen
Midt- og Vestjyllands Politi
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd
[email protected];
[email protected];
[email protected]
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected];
[email protected]; [email protected];
[email protected];
3