Markedsfokus på USA

Økonomiske tendenser
Markedsfokus på USA
April 2017
DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på
di.dk > policy og analyser > markedsfokus
Markedsfokus på USA bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.
Tabel 1: Amerikanske nøgletal
USA
Danmark
319,1
5,6
51
55
BNP (mia. US$)
18.567
306
BNP pr. indbygger (US$)
58.200
54.500
BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret, US$)
Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business1
54.502
46
45.054
25
Handel over grænsen - rangering i Doing Business1
16
7
99,2
-
30,9
24,2
19,6
20,6
-4,12
104,6
-0,8
44,8
78,6
59,5
2,6
0,9
-2,2
6,7
4,7
6,2
42,4
33,7
Markedsforhold
Befolkning, mio.
Forsørgerbyrden
2
Udenlandske investeringer og handel
Danske investeringer (beholdn.3 i mia.kr.)
Udenlandske investeringer (beholdn. i pct. af BNP)
Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP.
4
4
Økonomiske forhold
Offentligt budgetoverskud (% af BNP)
Offentlig bruttogæld, pct. af BNP1
Offentlig nettogæld, pct. af BNP1
Inflation (%, forbrugerpriser).
5
Betalingsbalancen (% af BNP)
Ledighed (% af arbejdsstyrken).
6
7
Andel af arbejdstyrken med videregående uddannelse , pct.
1: 2014, 2: Forsørgerbyrden er summen af de 0-14 årige og de over 65 årige delt med antallet af 15-64 årige,
2014-tal 3: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 2015, 4: 2016-tal, 5:
Sidste observation januar 2017, 6: Sidste observation december 2016, 7: 2011-tal
Økonomiske tendenser
Tabel 2: Økonomiske udsigter for USA
2013
2014
2015
2016
BNP
Privat forbrug
Erhvervsinvesteringer
(Realvækst)
(Realvækst)
(Realvækst)
2,2
2,4
3,0
Historiske tal
2,4
2,7
6,2
2,6
3,2
2,1
1,6
2,7
-0,5
Industriproduktion
Inflation
Arbejdsløshed
(Realvækst)
(Procent)
(Procent)
2,9
1,5
7,4
3,7
1,6
6,2
0,3
0,1
5,3
-0,9
1,3
4,9
2017
Konsensusskøn
2,2
2,4
2,7
2,6
3,2
4,0
1,5
2,5
0,0
Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 28 aktuelle prognoser for amerikansk økonomi
Figur 1: Udvikling i vækstskøn for USA
Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2017-2018
Pct.
2.6
Pct.
2.6
2.4
2.4
2.2
2.2
2.0
2.0
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Tidspunkt for vækstskøn
2016
2017
BNP-vækst i 2016
BNP-vækst i 2017
BNP-vækst i 2018
Anm: 2017-observationen for BNP-væksten i 2016, er den realiserede årsvækst.
Sidste obs. mar. 2017
2018
1.4
2,3
2,3
0,0
Økonomiske tendenser
Figur 2: Eksport og import i USA
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
180
2000 = 100
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Import
80
Eksport
Kilde: Macrobond, sidste obs. 1.kvt. 2017
Figur 3: Forbrug og investeringer i USA
Sæsonkorrigeret mængdeindeks
2000 = 100
150
2000 = 100
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Offentligt forbrug
Privat forbrug
Kilde: Macrobond, sidste obs. 4.kvt. 2016
Anm: Det offentlige forbrug inkluderer offentlige investeringer
Investeringer
90
Økonomiske tendenser
Figur 4: Industriproduktionen i USA
Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns.
2005=100
110
2005=100
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
85
Kilde: Macrobond, sidste obs. feb. 2017
Figur 5: Ledigheden i USA
Sæsonkorrigeret
Pct.
13
Pct.
13
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
04
05
06
07
08
09
Kilde: Macrobond, sidste obs. jan. 2017
10
11
12
13
14
15
16
17
6
Økonomiske tendenser
Figur 6: Forbruger- og erhvervstillid i USA
Sæsonkorrigeret indikator
1985 = 100
160
Normal = 50
64
140
60
120
56
100
52
80
48
60
44
40
40
20
36
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Forbrugertillid (venstre)
32
Erhvervstillid (højre)
Kilde: Macrobond, sidste obs. mar. 2017
Figur 7: Udviklingen i den amerikanske valutakurs
DKK pr. 100 U.S. Dollars
900
DKK pr. 100 U.S. Dollars
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
DKK pr. 100 U.S. Dollars
Kilde: Danmarks Nationalbank, sidste obs. mar. 2017
400
Økonomiske tendenser
Figur 8: Vareeksport til USA
Sum over seneste 12 måneder
Indeks, 2000=100
300
Indeks, 2000=100
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
EU (15)
Danmark
Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro.
Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. nov. 2016
Figur 9: Dansk eksport og import til USA
Sum over seneste 12 måneder
Mia. kr.
60
Mia. kr.
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
05
06
07
Eksport
08
09
10
11
Import
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jan. 2017
12
13
14
15
16
17
0
Økonomiske tendenser
Tabel 3: Dansk vareeksport til USA
Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr.
Seneste
Eksportbrancher
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Råstofudvinding
Fremstillingsindustri
- Nærings- og nydelsesindustri
- Tekstil, beklædning og læderindustri
- Træ-, papir- og grafisk industri
- Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri
-- heraf: Medicinalindustri
- Sten-, ler- og glasindustri
- Metalvareindustri
- Maskinindustri
- Elektronikindustri
- Transportmiddelindustri
- Møbelindustri og anden industri
Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport
Samlet vareeksport
2013
118
404
26.898
2.575
250
134
9.089
6.311
164
765
4.685
6.355
956
1.925
10.910
38.329
2014
223
0
28.048
2.385
280
159
8.501
5.827
208
886
5.708
6.863
1.141
1.917
12.990
41.261
2015
150
1
34.316
2.588
362
174
10.045
7.092
230
1.185
8.008
7.769
1.471
2.485
18.272
52.737
12 mdr.
123
1
31.363
2.637
346
224
8.498
5.778
227
1.070
7.219
7.740
1.024
2.377
20.455
51.940
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2015 - november2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4: Top 10 over danske eksportvarer til USA
Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr.
Nr. Eksportvarer
2015
1 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner
5.572
2 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør)
1.732
3 Vinddrevne elektriske generatorer
1.018
4 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase939
og aspergillus alka
5 Nåle, katetre, kanyler og lignende, til medicinsk brug (undtagen sprøjter, injektionsnåle af metal samt suturnåle)
711
6 Tandhjulsudvekslinger (undtagen med cylindriske, koniske eller cylinderkoniske tandhjul samt snekkegear
579 og gearkasser
7 Flyvemaskiner og andre luftfartøjer, med motorfremdrift, med egenvægt > 15.000 kg (undtagen helikoptere
566 og luftskibe)
8 Kam og stykker deraf, af tamsvin, frosset
541
9 Dele til flyvemaskiner eller helikoptere, i.a.n.
501
10 Dele og tilbehør til høreapparater, i.a.n.
493
Ti største i alt
12.652
Samlet vareeksport
52.737
Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten
Økonomiske tendenser
Tabel 5: Dansk og europæisk vareeksport til USA
Vareeksport fordelt på produkter
Danmark, mio. kr.
Seneste
2015
12 mdr.
23.479
24.603
5.103
5.132
3.758
3.356
3.276
3.415
3.172
2.439
3.066
2.769
1.729
1.719
1.439
964
1.356
1.368
1.291
1.259
1.254
1.284
1.061
1.119
691
709
659
633
631
426
391
372
380
373
52.737
51.940
Eksportvarer
Farmaceutiske produkter
Måle- og præcisionsinstrumenter
Mekaniske apparater
Maskiner til industrielt brug mv.
Elektriske motorer, generatorer mv.
Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske
Animalske og vegetabilske produkter
Transportmidler
Træ- og papirvarer samt møbler mv.
Metalvarer mv.
Tilberedte fødevarer
Kommunikations- og informationselektronik
Plast- og gummiprodukter
IT hardware
Øvrige produkter
Tekstil og beklædning
Mineralske produkter
Samlet vareeksport
EU-15, mia.kr.
Seneste
2015
12 mdr.
353,0
339,4
186,2
191,3
274,6
251,9
167,5
162,1
102,7
102,5
269,4
255,1
39,8
42,8
533,7
503,8
57,4
59,6
184,4
168,5
99,3
106,0
62,0
78,1
70,5
69,7
17,9
18,1
66,2
63,1
70,5
70,4
80,2
69,6
2.635,4
2.552,0
Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2015 - november2016.
Indeholder ikke diskretioneret handel.
Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til USA
Seneste
Mio. kr.
Samlet varehandel (inkl. diskretioner)
2013
2014
41.281
42.316
2015 12 måneder
54.086
52.373
Note: Seneste 12 måneder er summen af perioden ??? 2015 - dec. 2016. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5
Kilde: Danmarks Statistik
Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret
på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO,
OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske
med DI anført som kilde.
DI • 1787 København V
Tlf. 3377 3377 • Fax 3377 3300 • [email protected] • www.di.dk