Job - Randers Kommune

Job- og personprofil for stillingen som afdelingsleder
til udførerområdet i Børn og Familie –
Randers Kommune
1
1. Indledning
Vi søger en ny afdelingsleder til udførerområdet i Børn og Familie, da vores leder på området har
fået nyt job.
Børn og Familie i Randers Kommune har i løbet af de sidste par år gennemgået store forandringer
særligt på myndighedsområdet. Vi arbejder med en genopretningsplan for hele området, hvilket
betyder, at vi løser tre store udfordringer på samme tid; arbejdsmiljø, socialfaglig kvalitet og
økonomi. Det stiller store krav til vores udførende led, der skal kunne levere fleksible og
omkostningseffektive indsatser af en høj kvalitet.
Samtidig har Byrådet besluttet en Udviklingsstrategi for området, der med afsæt i KL’s udspil ”De
udsatte børn – fremtiden er deres” sætter mål og retning for området i de næste 3-4 år.
Derudover er vi i gang med en omlægning fra en klassisk BUM model til en dialogbaseret
bestillerplan med fast budget og en større integration mellem myndighed og leverandør. Vi søger
derfor en afdelingsleder, som vil medvirke til at sikre helhed og sammenhæng på tværs og vil
indgå aktivt i den samlede ledergruppe i Børn og Familie.
2. Randers Kommune
Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, dygtige, ambitiøse og
ordentlige. Sådan lyder starten på vores grundfortælling her i kommunen med et areal på ca. 800
kvadratkilometer. Vi er godt 96.000 borgere i Randers Kommune og 8.500 medarbejdere i selve
kommunen.
I Randers Kommune arbejdes der efter byrådets Vision 2021, der har fem målsætninger:





Randers er kendt som en dynamisk og ambitiøs kommune
Randers Kommune er en tiltrækkende bosætningskommune både i byer og landsbyer
Randers By er byen til vandet med attraktive muligheder for oplevelser og nye miljøer
Randers Kommune er attraktiv for virksomheder og iværksættere
Randers Kommune er i det kommunale førerfelt
2.3. Vores værdier
’Vi er lidt anderledes - ja lidt Randerledes’. I Randers er vi mere optagede af at stimulere og afprøve
ideer end af, hvad andre tænker om os, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den
kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra idé til handling.
Randers Kommune er en værdibaseret organisation. Det fælles DNA bygger på fire værdier, som
kendetegner Randers:




Rummelig: Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers Kommune giver plads til
dig
Virkelysten: Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers Kommune
Solid: Vi hviler i os selv og tror på hvem, vi er. Vi lader os ikke slå ud
Anderledes: Vi tør gå egne veje
2
De overordnede mål i Randers Kommunes styringsmodel, ’Randersmodellen’, er:




Effektiv service med høj kvalitet til borgerne
Mere udvikling
Bedre muligheder for Byrådet til at styre kommunen
Råderum til de kommunale ledere og medarbejdere
’Randersmodellen’ hviler på to søjler: Aftalestyring og økonomisk decentralisering. Den økonomiske
decentralisering giver lederne udstrakt frihed til at bestemme, hvordan budgettet skal anvendes. Et
andet vigtigt redskab er de toårige aftaler mellem de decentrale enheder, kaldet aftaleenheder, og
byrådet, som fastsætter mål og rammer for de enkelte aftaleenheder.
2.4. De overordnede ledelsesrammer
Til at understøtte ledelsesopgaven har Randers Kommune et fælles ledelsesgrundlag, med følgende
syv pejlemærker:







Du sætter borgeren i centrum
Du yder bedst mulig service inden for de politisk givne rammer
Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere
Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse
Du formidler vores fælles værdier og sætter retning
Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere
Du sikrer handling
3. Børn og Familie
Børn og Familie består af fem selvstændige afdelinger, der foruden myndighedsområdet og de to
udførerområder på helholdsvis børne- og ungeområdet udgøres af Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning og Randers Krisecenter. Området har således ansvaret for både de indgribende
indsatser i forhold til børn med særlige behov, men løser også en meget vigtig opgave i forhold til
den tidlige og forebyggende indsats i tæt samarbejde med almenområdet.
De fem afdelingsledere udgør sammen med chefen Børn og Families ledergruppe, som sammen
har ansvaret for at drive og udvikle Familieområdet i Randers kommune.
Se organisationsdiagram nedenfor:
3
Chef for Børn og
Familie
Ann Hermansen
Familieafdelingen
Mette Koudal
Børn og familie
udførerområdet
Unge og familie
udførerområdet
konst. Hanne
Willemoes
Lene Gorm
Jørgensen
PPR
konst. Maria Virhøj
Madsen
Krisecenteret
konst. Pia Nielsen
3.1. Udførerområdet
Udførerområdet i Børn og Familie er kendt for at levere en høj kvalitet i ydelserne og består af en
gruppe medarbejdere, der rummer høj faglighed og stor professionalisme. Afdelingen har en god
trivsel, og som leder for området, er det vigtigt, at du tager afsæt i de eksisterende værdier, mål og
udviklingsstrategien for området. Samarbejde og dialog er centralt – både i forhold til medarbejdere
og øvrige samarbejdspartnere.
Der er aktuelt 64 medarbejdere på området med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, så
som pædagoger, psykologer, sosu-assistenter og administrativt personale. Afdelingen er placeret
på to forskellige adresser. Vores døgninstitution for familier ligger på Infanterivej sammen med
vores familieplejeenhed. Vores lokaler på Gl. Stationsvej huser flygtningeindsats, familiestøtte,
psykologer og familiekonsulenter.
Der er tre teamledere, der refererer til afdelingslederen. De varetager den daglige og faglige
ledelse af medarbejderne i de fem enheder.
Se organisationsdiagram nedenfor:
Børn og Familie
udførerområdet
Flygtninge og
frivillige
Familiestøtten
Døgnfamilier og
familiepleje
Familiekonsulenter
Psykologer
Hovedopgaven i afdelingen er at levere meningsfulde indsatser, og opgaveløsningen foregår i tæt
samarbejde med familieafdelingen, der visiterer familierne til udførerområdet. Målene for
indsatsen laves i samarbejde mellem familierne, familieafdelingen og udførerområdet.
4
4. Afdelingslederens ansvar og opgaver
Det betyder konkret, at afdelingslederen:







Er leder for ledere og sammen med sin ledergruppe i Børn og Familie har ansvaret for at sikre
såvel udvikling som stabil drift af området
Indgår som en del af en større organisatorisk sammenhæng med forventning om at tænke
strategisk og langsigtet
Er ansvarlig for sit områdes samlede budget, herunder planlægning og tilrettelæggelse af
ressourceanvendelsen i tæt dialog med myndighedsområdet
Skal være i stand til at skabe sammenhæng mellem økonomi, øvrige ressourcer og kvalitet
Er ansvarlig for udvikling af området med henblik på at skabe et miljø, hvor der både er høj
faglighed og god trivsel for medarbejderne
Er overordnet ansvarlig for alle medarbejdere i området, herunder ansvarlig for den samlede
kompetenceudvikling i området
Skaber de samarbejdsrelationer, som er nødvendige for at fastholde målet om at tage
udgangspunkt i barnet/den unge og familien
5. Faglige og personlige kompetencer
Vores nye afdelingsleder skal formå at ”være sig selv” og turde byde ind og bidrage til de gode
løsninger og et godt samarbejdsklima både på lederniveau og i forhold til medarbejderne.
Derudover vil vi meget gerne have en afdelingsleder, der har:









Indsigt i børne- og familieområdet
Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, herunder samarbejdet med MED og
de faglige organisationer
En baggrund som pædagog, socialrådgiver, psykolog eller lignende
Erfaring med ledelse, gerne suppleret med en relevant lederuddannelse
Indsigt i de nye strømninger på området, herunder evt. erfaring med fundraising
En åben tilgang til at indgå i løbende forandringsprocesser
En lyttende og tålmodig natur, der balancerer hensynet mellem behovet for at skabe nye
løsninger og samtidig sikre en stabil drift og hverdag for de mange medarbejdere på området
Evnen til at praktisere en tydelig og tillidsbaseret ledelsesstil, hvor medarbejdernes idéer og
kompetencer bringes i spil
Stærke samarbejdskompetencer og gode kommunikative egenskaber
Ydermere skal afdelingslederen være god til at bringe mange fagligheder og kompetencer i spil og
til at motivere og skabe mening for medarbejderne.
6. Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende lederstilling med gode udviklingsmuligheder på et område, der er
præget af store forandringer. Vi har plads til nytænkning og kan godt lide kreative ideer – her er
faktisk højt til loftet. Ydermere er vi lydhøre og vi vil gerne udfordres på vores måder at gøre
tingene på.
5
Dit daglige arbejdssted vil være Gl. Stationsvej 9, 8940 Randers C.
Ansættelse sker som udgangspunkt på overenskomstvilkår efter konkret forhandling i henhold til
den pågældende aftale.
7. Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om jobbet eller har spørgsmål til job- og personprofilen, kan
du helt fortroligt kontakte chef for Børn og Familie, Ann Hermansen på tlf. 5156 2780 eller på
mail: [email protected]
Der vil blive indhentet straffeattest samt relevant børneattest på den person, som tilbydes
ansættelse i stillingen.
8. Ansættelsesprocedure
Ansættelsesudvalget består af:








Chef for Børn og Familie Ann Hermansen
Afdelingsleder Lene Gorm Jørgensen
Teamleder Orla Ejås Jørgensen
Medarbejderrepræsentant Lea Mikkelsen
Medarbejderrepræsentant Ejvind Søndergaard Kristensen
Medarbejderrepræsentant Irma Ilsø Hansen
Medarbejderrepræsentant Bjarke Nordentoft
Medarbejderrepræsentant Søren Larsen
Ansøgningsfristen er mandag den 20. marts 2017, hvor ansøgning skal være modtaget via vores
hjemmeside vedlagt CV og relevante bilag.
Torsdag den 23. marts 2017 udvælger ansættelsesudvalget kandidater til første samtale, der
finder sted mandag den 27. marts 2017. Efter første samtale udvælges kandidater til anden
samtale, som foregår fredag den 7. april 2017. Her vil direktør for Børn og Skole, Hans Minor
Vedel også deltage.
De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en personlighedstest.
Testtilbagemeldingen, der foretages af rekrutteringskonsulent Rebecca Abl Jørgensen, finder sted
fredag den 31. marts 2017. Chef for Børn og Familie, Ann Hermansen, deltager også ved
testtilbagemeldingen, og der vil i forlængelse af denne være mulighed for en ”mellemsamtale”
med chefen.
Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med afholdelse af 2. samtale.
Tiltrædelse pr. 1. juni 2017
6