Generalforsamling 2017 ​ Klik her

Præstø Antennelaug indkalder til
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Mandag d. 13. marts 2017 kl. 19.00
i PIFs Klubhus, Stadionvej 2, Præstø
Dagsorden:
1. Valg dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Valg af referent.
4. Formand aflægger bestyrelsens beretning.
5. Regnskab for det forløbne år til godkendelse,
ved revisor.
6. Eventuelle indkomne forslag.
7. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag/
kontingent for det løbende regnskabsår.
8. Valg af revisor.
9. Valg til bestyrelse.
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingens pkt. 6 skal være formanden i hænde senest den
26. februar 2017.
Regnskab for 2016 og budget for 2017, samt eventuelle indkomne forslag, kan ses på vores hjemmeside
www.palaug.dk senest d. 1. marts 2017.
På bestyrelsens vegne
Steen Frederiksen, Formand.
Venlig hilsen
BESTYRELSEN
Præstø Antennelaug