Kontingent i Hørning IF FODBOLD

KontingentiHørningIFFODBOLD
Kontingenteretvitaltelementforklubben.Kontingentetsikrer,atvikanfåtingenetilat
fungereforallevorespillere,herundersikretrænere,betalefordeltagelseiturneringerog
stævner,bolde,overtræksvesteetc.
Kontingentsatserpr.2017
Årgangfraogmed
U-årgang
ÅrskontingentiKr.
2011–2012
Sandkassefodbold
350,00Kr.
2010–2007
U-06->U-09
700,00Kr.
2006–2005
U-10->U-11
900,00Kr.
2004–2003
U-12->U-13
950,00Kr.
2002
U-14
1.100,00Kr.
2001-1997
U-15->U-19
1.200,00Kr.
1996=>
Senior
1.300,00Kr.
Oldboys
Oldboys
1.000,00Kr.
Dame1996=>
Damesenior
1.300,00Kr.
Bestemmelser
IHørningIFFODBOLDerkontingentet1-årskontingentsomløberfrajanuartiljanuarsomdækkerhele
sæsonen,betaling1.marts.
Vedindmeldelseefter1/7betalesder½kontingent.Vedevt.udmeldelseinden1.7refunderes½
kontingent.Ermanførstmeldtindiklubbenviaonlineindmeldelsepåklubbenshjemmeside–erman
medlem,indtilmanskriftligtmeldersigud.
Ideyngsteårgange(indtil10år)kanmangodtkommeog”prøvetræne”3-4gange,hvismanderefter
fortsætterbetragtesdetsomindmeldelse.
Hvisenspillerikkeharbetaltkontingentefteroverskridelseafbetalingsfristenefter1.rykker(ogder
ikkeerindgåetenafdragsordning),fårdetfølgendekonsekvenser:
Ø Spillerenkanikkespillekampeforklubben.
Ø Spillerenkanhellerikkedeltageitræningellerandreklubaktiviteter.
Bestyrelsen2017
WWW.TEAM-HIF.DK