L rervejledning

Lærervejledning
Skru ned for den støj I ikke bruger
Formålet med kampagnen om støj er at gøre landets 3. - 6. klasser mere
bevidste og opmærksomme på de lyde, der omgiver dem i dagligdagen.
Formålet er at skabe debat om hverdagens støj og på den måde få børnene til at
tage stilling til, hvad de opfatter som støj. Og ikke mindst få dem til at diskutere,
hvad de kan gøre for at mindske støjen i dagligdagen. Det handler om at få
børnene til at ændre adfærd og vise hensyn.
Kampagnen fokuserer især på dagligdagens lyde – råben, skramlen med møbler,
mobiltelefonerne og lyden omkring og fra computeren. Kort sagt alle de lyde,
som vi oftest selv frembringer via vores adfærd, og som vi ofte vænner os til eller
betragter som et nødvendigt onde.
Målgruppe
Den primære målgruppe er folkeskolens 3. - 6. klasser. Denne målgruppe er
valgt, fordi de ifølge flere undersøgelser dagligt udsættes for støj, der overskrider
de anbefalede grænser - bl.a. i landets skolefritidsordninger, hvor en stor del af
denne aldersgruppe opholder sig efter skoletid.
En undersøgelse, som BUPL har lavet vedrørende "Støj og indeklima",
konkluderer, at høreværnsgrænsen på 80 decibel (dB) overskrides i 64% af
landets SFO'er. I hver fjerde SFO er støjen over høreskadegrænsen på 85
decibel (dB).
Hjemmesiden
Kampagnens hjemmeside - www.skruned.dk - kan bruges både i forbindelse
med undervisningen, men også i SFO’en. Ønsket er at give lærere og
pædagoger mulighed for at bruge kampagnen og hjemmesiden som
udgangspunkt for en diskussion om den støj, I udsættes for i hverdagen.
Kampagnens materiale er ikke målrettet en bestemt gruppe af faglærere. Det
primære formål er at skabe en generel diskussion om støjen .
Hjemmesiden indeholder følgende sider:
Hovedside, hvor I får et samlet overblik over hele hjemmesiden og bliver guidet
videre til de øvrige sider.
Støj-spillet tager udgangspunkt i skolemiljøet, som alle børn kender.
En af de mest effektive måder at få børns opmærksomhed på internettet er med
spil og konkurrencer. Derfor har vi valgt at bygge en stor del af denne
hjemmeside op omkring et støj-spil. Spillet går ud på, at børnene skal forsøge at
skabe ro i klassen.
Børnene skal fungere som lærere i et klasselokale og sørge for, at støjniveauet
ikke er for højt. Eleverne i klassen har forskellige larmende effekter, som de
bruger i løbet af timen – en mobiltelefon, en gameboy og en trompet. Nogle af
børnene hvisker, nogle græder og andre vipper på stolen, så det larmer og
forstyrrer. Det gælder for læreren i spillet om i tide at stoppe de elever, der
larmer. På skærmen er der er decibel-meter, som viser støjniveauet i klassen.
Læreren skal holde støjen inden for det grønne felt på decibel-meteret, hvor den
ikke gør skade. Efter 45 sekunder er timen slut, og den, der har haft mest larm i
klassen, har tabt. Eleverne kan konkurrere med hinanden om at holde ro i
klassen. I kan eventuelt lave en konkurrence og finde klassens bedste støjdæmper!
Faktasiderne indeholder korte fakta og informationer, som dels giver en kort
beskrivelse af, hvad der sker, når man udsættes for meget støj, dels giver
faktuelle oplysninger, som er relateret til de larmende effekter, der optræder i
børns hverdag.
Hjemmesiden indeholder følgende faktasider:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hvad er støj?
Lyd er bølger
Hvordan virker dit øre?
Hvordan får man høreskade?
Sød musik eller støj?
Tips om støj
7. Det siger loven
8. Dyr hører bedre
Hver faktaside kan læses uafhængigt af de øvrige, hvilket giver stor fleksibilitet i
forhold til undervisningen. Eleverne kan deles op i grupper, således at hver
gruppe arbejder med deres egen side. På den måde kommer gruppen rundt om
de fleste aspekter i diskussionen om støj i dagligdagen.
•
•
•
•
•
Du kan lade de enkelte gruppe fremlægge deres arbejde for resten af
klassen, hvor de fortæller om netop den del af støjen, som de har
beskæftiget sig med.
Du kan bruge faktasiderne som afsæt for en diskussion om den støj, der
omgiver os i dagligdagen, og hvad der kan gøres for at mindske støjen.
Du kan kombinere faktasiderne og de tilhørende opgaver med projekter i
andre fag – f.eks. natur og teknik og musik.
Du kan bruge faktasiderne som baggrundsviden, hvis I f.eks. får besøg af
hørelærere, musikere, børn med nedsat hørelse eller andre.
Du kan med udgangspunkt i de konkrete støjproblemer, I har på skolen
eller i SFO’en starte en diskussion om, hvad der er støj, og hvad der er
sød musik.
Opgavesiden er en blanding af opgavebeskrivelser, der umiddelbart kan printes
ud og bruges af børnene og link til opgaver om lyd fx på Eksperimentariets
hjemmeside. Derudover vil der være en række nyttige links til andre hjemmesider
om lyd og støj.
Opgaverne er udvalgt og formuleret på en sådan måde, at børnene som
udgangspunkt selv er i stand til at forstå og løse dem.
Opgaverne er af praktisk karakter. Det vil sige, børnene skal selv erfare, hvad lyd
og støj er. Der er lagt vægt på, at opgaverne ikke kræver andet udstyr, end der i
de fleste tilfælde findes på skolen eller i SFO’en. Desuden er der lagt vægt på, at
opgaverne skal løses i grupper, hvor børnene på baggrund af de konkrete
opgaver f.eks. skal diskutere, hvad de opfatter som støj, og hvordan de mener, at
problemerne kan løses.
Hvis I har brug for mere viden eller inspiration, så er der gode muligheder på
følgende hjemmesider:
Socialministeriet har bl.a. udgivet tre pjecer om støj:
-
Støj i daginstitutioner , der giver praktiske og tekniske forslag til løsninger,
der kan dæmpe støjen i daginstitutioner og skolefritidsordninger
-
Støj og pædagogik , der beskriver sammenhængen mellem pædagogik og
forebyggelse af støj i daginstitutioner og skolefritidsordninger
-
Støj og uderum , der giver gode råd til brug af udendørsarealer til
forebyggelse af støj i daginstitutioner og skolefritidsordninger
Landsforeningen for Bedre Hørelse har lavet en Støjskole ,
hvor eleverne kan lære om støjproblemer på en typisk dansk folkeskole.
Materialet er opbygget, så eleverne kan tilføje målinger fra deres egen skole og
diskutere resultaterne i klassen - eller på lærerværelset.
BrancheArbejdsmiljøRåd - BAR Social & Sundhed giver gode råd til, hvordan
man f.eks. kan reducere støjen, og hvordan støjen påvirker børn. Desuden
beskrives støj, og de skadelige effekter støj har på børn. Rådet har bl.a. udgivet
branchevejledningen "Om natten er der stille, men om dagen…" Vejledningen
handler om støj i daginstitutioner og sælges i Arbejdsmiljøbutikken. Dette og
andet materiale kan desuden bestilles via www.stojweb.dk
En del af materialet kan eventuelt lånes på Amstcentralen.
God fornøjelse!