6766/17 gng/JS/bh 1 DGB 1 1. Med henblik på den drøftelse, der er

Rådet for
Den Europæiske Union
Bruxelles, den 28. februar 2017
(OR. en)
6766/17
AGRI 95
AGRIORG 23
AGRILEG 52
AGRISTR 19
NOTE
fra:
til:
formandskabet
Rådet
Vedr.:
Den fælles landbrugspolitik efter 2020
– Udveksling af synspunkter
1.
Med henblik på den drøftelse, der er berammet til samlingen i Landbrugs- og Fiskerirådet i
marts om den fælles landbrugspolitiks fremtid, har formandskabet fastlagt en række
prioriteter, der bør tjene som ledetråd for drøftelsen om den fremtidige politik.
2.
Denne drøftelse kommer på et meget vigtigt tidspunkt og følger efter indledningen af den
offentlige høring om modernisering og forenkling af den fælles landbrugspolitik (Jf. WK
1185/17). Der er dog allerede indledt drøftelser om den fælles landbrugspolitiks fremtid, og i
de seneste måneder har der fundet en række drøftelser sted, heriblandt det uformelle møde
mellem landbrugsministrene i Amsterdam (NL), landbrugsministrenes møde i Chambord
(FR), Landbrugs- og Fiskerirådet i november 2016, den europæiske konference om udvikling
af landdistrikterne, Cork 2.0, i november 2016, forskellige debatter i Europa-Parlamentet, der
har ført til initiativbetænkninger og Taskforcen vedrørende Landbrugsmarkedet (AMTF) og
dennes rapport i 2016, for blot at nævne nogle få.
6766/17
gng/JS/bh
DGB 1
1
DA
3.
Uanset relevansen af de mål, der er fastsat i TEUF, og med forbehold af den næste flerårige
finansielle ramme, kan der fastlægges en række yderligere prioriteter. For at underbygge disse
prioriteter er der behov for at opretholde et tilstrækkeligt budget for den fremtidige fælles
landbrugspolitik og samtidig sikre sammenhæng med andre EU-politikker og forenkling.
Forenkling betragtes som en tværgående prioritet og bør fortsat være et overordnet princip for
den kommende fælles landbrugspolitik, ikke kun på lovgivningsplan, men også med hensyn
til gennemførelse og kontrol, som nævnt i Rådets konklusioner fra maj 2015 (dok. 8485/15).
4.
Af den senere tids drøftelser tegner der sig navnlig følgende prioriteter (nogle af nedenstående
eksempler henhører muligvis under mere end en overskrift), og de er ikke opført i prioriteret
rækkefølge:
i.
Opbygning af modstandskraft: dette ville omfatte områder som risikostyring, i
forbindelse med såvel vejrmæssige som helbredsmæssige eller sundhedsmæssige risici,
adgang til kapital og finansielle instrumenter, indkomststøtte, indkomst-/prisvolatilitet,
fremme af konkurrenceevnen, investering i forskning og innovation, skræddersyet støtte
til ugunstigt stillede områder, tackling af fødevaresikkerhed, de specifikke behov hos
familielandbrug og små og mellemstore landbrug og endelig øget forbrugerbevidsthed.
ii.
Håndtering af miljømæssige udfordringer: gennem forbedring af landbrugets
bæredygtighed, bekæmpelse af klimaændringer, levering af offentlige miljøgoder,
opfyldelse af internationale forpligtelser, både hvad angår klima i henhold til UNFCCC
COP 21 og de bredere mål i henhold til 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.
iii.
Investering i landdistrikternes bæredygtighed og levedygtighed: øget jobskabelse og
støtte til levering af tjenesteydelser i landdistrikterne, forbedret forvaltning af
landdistrikterne, støtte til diversificering af landbruget og af relaterede aktiviteter i en
bredere sammenhæng samt fuld udnyttelse af landbrugets multifunktionalitet.
6766/17
gng/JS/bh
DGB 1
2
DA
iv.
Sikring af generationsfornyelsen: gennem lettere adgang til finansiering og jord,
overførsel af viden, faglig uddannelse samt mindskelse af de administrative hindringer.
v.
Fastholdelse af en markedsorientering: dette dækker blandt andet områder som
fremme af konkurrence, bidrag til et bæredygtigt landbrug, skabelse af den rette balance
mellem at åbne nye markeder, beskytte følsomme sektorer og bevare EU's høje
standarder og samtidig forbedre konkurrenceevnen på eksportmarkederne.
vi.
Styrkelse af landbrugernes stilling: ved at adressere gennemsigtighed,
kontraktmæssige relationer og illoyal handelspraksis, fremme af samarbejdet mellem
landbrugere, behandling af fødevareforsyning ud fra et bredere og holistisk perspektiv
og øget forbrugerbevidsthed, og til dette formål tage udgangspunkt i såvel rapporten fra
AMTF som Rådets konklusioner fra december 2016 (dok. 15508/16).
5.
På samlingen i Landbrugs- og Fiskerirådet den 6. marts ser formandskabet gerne, at
ministrene fremlægger deres ideer om, hvordan disse prioriteter kan adresseres ved hjælp af
konkrete politiske løsningsmodeller. Med henblik herpå vil udvekslingen af synspunkter blive
struktureret omkring følgende to spørgsmål:
-
Hvordan, mener du, at disse prioriteter mest effektivt kan adresseres?
-
Mener du, med forbehold af den samlede finansiering af den fælles landbrugspolitik, at
der bør foretages en ny afbalancering mellem den første og den anden søjle af den fælles
landbrugspolitik med henblik på at gennemføre disse prioriteter?
Når delegationerne besvarer disse spørgsmål, kan de med fordel tage hensyn til de forskellige
anbefalinger, der allerede er blevet fremlagt med henblik på at adressere disse prioriteter,
heriblandt AMTF-rapporten, Rådets konklusioner fra 2015 og 2016 og Cork 2.0-erklæringen.
6766/17
gng/JS/bh
DGB 1
3
DA