klik her for beretning

Formandens beretning, Danske Geriateres Organisation, 2016
Bestyrelsen har i 2016 bestået af Pia Kannegaard (formand), Anne Jung, Susanne Stabel Gren (kasserer),
Kirsten Vinding og Susanne van der Mark.
Ved sidste års generalforsamling var der blandt medlemmerne et udtrykt ønske om, at Danske Geriateres
Organisation (DGO) styrkede sin fagpolitiske profil og markerede sig i forhold til Dansk Selskab for Geriatri
(DSG), der som det faglige selskab har et andet arbejdsområde end DGO. Det har bestyrelsen på flere
områder arbejdet med det forgangne år.
Bestyrelsen har haft kontakt til DSG's bestyrelse og har prioriteret at være repræsenteret ved DSG's
bestyrelsesmøder; fra DSG's side er man ligeledes opmærksomme på vigtigheden heraf. Der har været
drøftelser om evt. kontaktperson i DSG's bestyrelse til DGO mhp. gensidig information. Derudover vil der
blive arbejdet på bedre kendskab til DGO for DSG's medllemmer, bl.a. ved mere synlighed via DSG's
hjemmeside.
Herudover har bestyrelsen arbejdet på etablering af kontakt til Yngre Geriatere, da det særligt er de
kommende speciallæger, der kunne drage fordel af DGO's fagpolitiske tilbud. Sammen med Yngre
Geriateres styregruppe er der planer om flere mulige tiltag for at udbrede kendskabet til DGO's
arbejdsområder som kan være til gavn i forbindelse med ansættelse som speciallæge, både hvad angår lønog øvrige ansættelsesvilkår. Der er fortsat et for ringe kendskab til DGO blandt de kommende speciallæger,
der ikke automatisk lader sig repræsentere af DGO, men organiserer sig andetsteds.
Et andet ønske til DGO's interesseområde ved sidste års generalforsamling var at undersøge udfordringerne
omkring etablering af geriatrisk speciallægepraksis som det kendes fra andre specialer med organisering
under FAPS. Bestyrelsen har bl.a. haft et tæt samarbejde med Hanne Kirkby for at indhente erfaringer med
at starte en speciallægepraksis - hvad er der af muligheder og ikke mindst udfordringer. På baggrund af
disse drøftelser arbejder bestyrelsen på at sammenfatte et skrift , der kan offentliggøres på hjemmesiden
til brug for medlemmerne. Bestyrelsen erkender, at der i skrivende stund er mangel på geriatriske
speciallæger, hvorfor det kan være problematisk at geriatere spreder sig over endnu flere arbejdsområder
og -funktioner. Samtidig er der dog en række demografiske, faglige og strukturelle/organisatoriske
argumenter, der gør at området må afdækkes.
For at klarlægge medlemmernes interesseområder planlægger DGO en medlemsenquete, hvor
medlemmernes aktuelle løn- og ansættelsesforhold kan klarlægges samtidig med at medlemmerne vil få
mulighed for at fremsætte ønsker og visioner for fremtiden.
På valg i bestyrelsen er Kirsten Vinding, der ønsker genvalg samt Susanne van der Mark, der ønsker at
udtræde af bestyrelsen. Interesserede kandidater til bestyrelsesposten bedes melde sig til bestyrelsen.
Formanden har som tidligere år været tilknyttet UEMS.
Økonomien er stabil, og bestyrelsen indstiller igen i år uændret kontingent.
På bestyrelsens vegne
Pia Kannegaard, februar 2017