Budget 2017 - Grundejerforeningen Engbo forside

GRUNDEJERFORENINGEN "ENGBO"
Budget 2017
Resultatopgørelse
2017
Kontingent incl. Snerydning
Renter og gebyrindtægter etc.
Indtægter
100.000
1.000
101.000
Parcelhusejernes Landsforening
Grønne områder vedligeholdelse
Tjørnestien
Kontorhold
Kloak
Snerydning
PL forsikring
Møder, generalforsamling etc.
Advokat mv.
Gebyrer
Diverse omkostninger, herunder gaver til medlemmer
Udgifter
5.500
20.000
120.000
300
10.000
20.000
1.500
11.000
5.000
600
600
194.500
Resultat
-93.500
1
2
Likvide beholdninger
Likvid beholdning primo, jf. Regnskab 2016
tilgodehavender, jf. regnskab for 2016
Skyldige omkostninger, jf. regnskab for 2016
Budgetteret nettoresultat 2017
Forventet likvid beholdning 31. december 2017
388.943
4.829
-688
-93.500
299.584
I ovenstående budget er ikke indregnet udgifter til renovering af Pilestien, som
muligvis vil blive besluttet på en generalforsamling, jf. bestyrelsens forslag
beretning.
Note 1 Grønne områder
Beløbet i budgettet er godkendt på tidligere generalforsamling. Vi vil i lighed med sidste år
forsøge at minimere omkostningerne ved at afholde arbejdsweekend.
Note 2 Tjørnestien
Bestyrelsen har indregnet omlægning af Pilestien samt rydning af krat ind mod
Støbervænget samt slåning af græs og/eller vedligeholdelsesfrit grønt område.
Såfremt forslaget ikke vedtages udviser budget 2017 et overskud på kr. 26.500,00
d sidste år