som PDF

EU-Rådet
PRESS
DA
PRESSEMEDDELELSE
90/17
27.2.2017
Enighed om at forlænge EU-program om
regnskabsaflæggelse og revision
Det maltesiske formandskab og repræsentanter for Europa-Parlamentet er nået til foreløbig enighed om at forlænge EU's
finansiering til Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG).
Der bliver afsat næsten 14 mio. € i perioden 2017-2020 for at sikre EFRAG's operationelle kontinuitet. EU's bidrag til
EFRAG's budget udgør ca. 60 %.
Christian Cardona, Maltas økonomiminister og minister for investeringer og små virksomheder, sagde: "Med de fornødne
midler vil EFRAG kunne udføre sin opgave effektivt. EFRAG er nu godt rustet til at fortsætte med at rådgive EuropaKommissionen om IFRS-standarderne (International Financial Reporting Standards) i det europæiske projekts interesse.
Uafhængighed og gennemsigtighed er afgørende for at styrke det fælles marked for finansielle tjenesteydelser og
kapital."
EFRAG har til opgave at udvikle og fremme europæiske standpunkter i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Gruppen
forsøger også at sikre, at der tages behørigt hensyn til disse standpunkter i International Accounting Standards Board (IASB),
som er et uafhængigt organ med ansvar for at udvikle IFRS-standarder.
I 2009 iværksatte EU et program for at støtte aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision.
Støttemodtagerne under programmet er IFRS Foundation, EFRAG og Public Interest Oversight Board (PIOB).
Programmet blev forlænget ved forordning 258/14 i perioden 2014-2020, dog kun for IFRS Foundation og PIOB.
Hvad angår EFRAG, besluttede Rådet og Parlamentet at vente, indtil der var gennemført en række reformer af EFRAG's
forvaltning. EFRAG's forvaltningsreform for at styrke EU's bidrag til udviklingen af internationale regnskabsstandarder blev
gennemført 31. oktober 2014.
Den foreløbige enighed skal bekræftes af Rådet og Europa-Parlamentet inden for de næste uger. Når den er bekræftet, vil den
samlede tildeling fra EU-budgettet til EFRAG beløbe sig til 23 mio. € i perioden 2014-2020, hvilket svarer til Kommissionens
oprindelige skøn.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press