Se afgørelsen her

KÆRGÅRD - V/HENRIK DALGAS NISSEN
Lille Møllevej 2
6280 Højer
Miljø og Natur
Direkte tlf.: +4574929227
Mail: [email protected]
Sags id.: 09.17.44-P19-1-17
KS: PKJ
27-02-2017
Accept af skift i dyretype – Lille Møllevej 2/Skytvej 6, 6280 Højer
Vi meddeler hermed, at du kan udføre skift mellem dyretyper på ejendommen Lille Møllevej
2/Skytvej 6, 6280 Højer, uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrloven1.
Afgørelsen er meddelt efter § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2, og meddelt ud fra
forudsætningen om, at den store kostald (opført ca. 2012) er indrettet som angivet i miljøgodkendelsen meddelt af Tønder Kommune den 28. december 2009 og stadfæstet af Natur- og
Miljøklagenævnet den 18. juni 2012. Dvs. den store staldbygning skal opføres med en særlig
gulvtype, og de øvrige krav i miljøgodkendelsen skal være overholdt.
Projektbeskrivelse
Du har anmeldt et skift i dyretype på din ejendom. Anmeldelsen består af et udfyldt anmeldeskema, et kortbilag og en fiktiv ansøgning i husdyrgodkendelse.dk (skema 94818, vers. 2). I
ansøgningen er der beregninger på lugtgeneafstande, ammoniakemission og indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen.
Eksisterende og ansøgt dyrehold
Eksisterende dyrehold
Specifikation
Dyr pr. DE
485 Malkekøer, tung race
0,75
432 Opdræt, tung race (5-26 mdr.)
2,2
102 Småkalve, st. race (0-5 mdr.)
3,8
267 Tyrekalve, tung race (40-55 kg)
102
Antal DE
647
199
27
3
I alt
Ansøgt dyrehold
Specifikation
550 Malkekøer, tung race
202 Opdræt, tung race (6-24 mdr.)
120 Småkalve, st. race (0-6 mdr.)
275 Tyrekalve, tung race (40-55 kg)
I alt
876
Dyr pr. DE
0,75
2,2
3,7
102
Antal DE
733
91
32
3
859
Lugtemission
Lugtemission fra stalden
Beregningsmodel
Nudrift
Ansøgt
1 Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Den
nye
lugtvejledning
74.056
OU
68.185
OU
2 Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: [email protected]· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13
Den samlede lugtemission fra ejendommen stiger ikke som følge af det ansøgte skift i dyretype. Lugtemission fra alle staldafsnit bliver mindre.
Område
Byzone/sommerhusområde
Samlet bebyggelse
Enkelt bolig
Lugtberegning (ansøgt)
Geneafstand
452,5 m
413 m
61,5-63 m
Faktisk afstand
ca. 514,6 m
ca. 1.017 m
ca. 112-138 m
Ammoniakemission
Den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget falder med 491 kg N/år fra 5.970 kg N/år til
5.478 kg N/år.
Der er ikke lavet nogen beregning af ammoniakdepositionen på det nærmeste kategori 1 eller
2 naturområde, da disse områder ligger næsten 4 km væk fra ejendommen. Det vurderes, at
naturtyperne ikke påvirkes negativt ved ændringen til den ansøgte dyresammensætning på Lille Møllevej 2/Skytvej 6.
Det nærmeste kategori 3 naturområde, er en mose der ligger ca. 750 m øst/nordøst for ejendommen. En scenarieberegning i husdyrgodkendelse.dk viser, at der ikke sker en forøget
deposition af ammoniak på naturområdet, som følge af skift mellem dyretyper.
Kvælstof (N) og fosfor (P) ab lager
Kg N ab lager falder fra 89.593 til 88.779 kg.
Kg P ab lager falder fra 13.140 til 13.069 kg.
Mængden af N og P øges ikke, som følge af skiftet mellem dyretyper.
Afstandskrav
Der sker ikke bygningsmæssige ændringer, det er derfor ikke relevant at kontrollere om afstandskravene i husdyrlovens § 8 er overholdt. Afstandskravene i § 6 er ikke relevante, da
kravene til skift mellem dyretyper sikre, at der ikke sker en øget forurening.
Samlet vurdering
Vi vurderer samlet, at det ansøgte overholder kravene i § 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Naboorientering
Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at det anmeldte har underordnet betydning for dem. Der er tale om, at en del af de godkendte kvier ændres til malkekøer.
Udnyttelsesfrist
Afgørelsen gælder i 2 år fra dags dato.
Klagevejledning
Klagevejledning er vedlagt som bilag.
Venlig hilsen
Helle Højland Iversen
Miljømedarbejder
Bilag: Situationsplan
Bilag: Fordeling af dyr på Lille Møllevej 2 og Skytvej 6, 6280 Højer
Bilag: Klagevejledning
2
±
Bygning 7
By g
ni ng
Bygnin
g 2+3
15: T
il sm
åkal
ve
Bilag: Situationsplan
Lille Møllevej 2 og Skytvej 6
6280 Højer
Bygning 5
Bygning 4
Bygning 8
Skytvej 6: Kostald
Signatur
0
Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug.
Kortet kan ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold for kortets ajourføringsstatus.
25 50
100
150
Meters
200
Tønder Kommune
Miljø og Natur
Wegners Plads 2,
6270 Tønder
Tlf.: 74 92 92 92
74789266, Henrik Dalgas Nissen
Lille Møllevej 2, 6280 Højer
Miljørådgiver Birgitte Madsen
Opdateret, den 16. januar 2017
Anmeldelse - Fordeling af dyr på Lille Møllevej 2 og Skytvej 6
O:\Dokumenter\SbsysNetDrift\temp\DL16HN\20170113 bm Fordeling af dyr RED.doc
Bygning
Antal, alder, staldsystem
Anmeldt 2017
144 kvier (11-24 mdr.)
47 køer
Sengestald med spalter – m skraber
0
2+3
MGK 2009
287 kvier 11-25 mdr.
Sengestald med spalter – m skraber
5
0
8
62 Småkalve (3-6 mdr.) – 80 pladser, fordelt 41 (3-5 mdr.) på
dybstrøelse og 21 (5-6 mdr.) på spalter
61 Småkalve (0-3 mdr.) + 267 tyrekalve 40-55 kg
Dybstrøelse
60 småkalve (3-6 mdr.)
Dybstrøelse eller spalter
15
60 småkalve (0-3 mdr.)
275 tyrekalve 40-55 kg
Dybstrøelse
4
62 Kvier (6-9 mdr.)
29 Kvier (6-11 mdr.)
Sengestald med spalter
Sengestald med spalter
7
41 Kvier 9-11 mdr.
29 Kvier (6-11 mdr.)
Sengestald med spalter
Sengestald med spalter
18
485 køer + 21 kælvekvier (25 - 26)
503 køer
Skytvej 6 Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time
Dyrehold i 485 køer
550 køer
alt
102 kvier 0-5 mdr.
120 kvier 0-6 mdr.
432 kvier 5-26 mdr.
202 kvier 6-24 mdr.
267 tyre 40-55 kg
275 tyre 40-55 kg
910 DE
899 DE
Beregnet i Lugt, total: 17.427 LE og 74.065 OU
Lugt, total: 16.044 LE og 68.185 OU
IT-skema Lugt, nærmeste (bygning 18): 12.090 LE og 51.382 OU
Lugt, nærmeste: 12.072 LE og 51.306 OU
94818
NH3, total: 5970 kg N
NH3, total: 5478 kg N
NH3, nærmeste (mose): 0,3 kg N
NH3, nærmeste: 0,3 kg N
N ab lager: 89.593 kg N
N ab lager: 88.779 kg N
P ab lager: 13.140 kg P
P ab lager: 13.069 kg P
Der er regnet med 0,87 kvie pr årsko.
Der er regnet med at alle kvier er hjemme til 6 mdr, hvorefter halvdelen flyttes til Hesteløkken 5, der har en MGK fra 2016.
Den samlede lugt falder. Lugt fra alle stalde falder.
Version:2009-08-13
Side 1 af 3
Skærm-dump med alle bygninger:
Side 2 af 3
Zoom til de ældst bygninger:
Side 3 af 3
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor
det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr.
som virksomhed eller organisation (2016-niveau).
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest mandag den 27. marts 2017
Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6
måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.
TØNDER KOMMUNE · Kongevej 57· 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: [email protected]· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-17 • Fredag kl. 10-13
Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl. 10-15
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13