Januar - Februar 2017

NYT
Januar Februar
2017
NYT februar 2017
Så er det blevet tid til et nyt NYT, lidt forsinket, som vinteren også er i
år.
Men nu er vinteren endelig på besøg med alt det som følger.
Glidebaner, kælkebakker og også en lille rask sneboldkamp. På skolen
har vi regler for den slags, så børnene kan opleve det som sjovt at
være ude og lege. Når børnene holder sig til deres områder og ikke
generer andre, er vintertid en dejlig tid. Heldigvis er det der fylder
mest, at børnene griner og jubler og leger i frikvartererne. Vores 3
gårdvagter er også meget synlige udenfor i disse dage.
Ekstraordinært fri
Nu nærmer vinterferien sig. Når I har brug for at give jeres barn fri i
mere end 2 dage, skal ledelsen spørges. Dette sker enten ved at bruge
skemaet om ekstraordinær fri, eller ved at sende en mail til en fra
ledelsen. Dette for at vi kan have overblikket over fraværet, samt
sikre os, at I følger op på det der sker på skolen, mens I er væk. Det er
selvfølgelig OK at holde forskudt ferie.
Lejrtur til Østrig
I uge 8 skal 6. klasse på lejrtur. Klassen har gjort en enorm indsats for
at samle penge ind til turen. Klassen har lærere og nogle forældre
med på turen, som er en skitur i Østrig.
På Herskind Skole & Børnehus er vi stolte af at tilbyde klasseture både
i 6. og 9. klasse hvert år. Der er forskellige mål for lejrturen hvert år,
og i år går turen så til Østrig. I kan læse mere om klassens
indsamlinger andetsteds i dette NYT.
Vi vil gerne give forældre og elever en stor tak for jeres fælles indsats
og engagement.
Ahl Hage
1
Torsdag d. 19. januar tog lærere og pædagoger på pædagogisk døgn. Mens gode
elever i 9. kl. samt gode voksne i form af vikarer og
forældre tog sig af trivslen på skolen fredag d. 20. januar, havde personalet en
givende dag på Ahl Hage.
Vi drøftede vores nuværende ståsted i forbindelse med ”Synlig læring” samt ”At
lære at lære” samlet kaldet ”Fælles om læring”. Skolen er meget langt og
børnehaven står foran projektet.
Om fredagen havde vi besøg af Tina Mønsted som er udviklingskonsulent i
Skanderborg Kommune. Hun satte fokus på effektiviseringsmuligheder set ud fra et
LEAN perspektiv. Ud fra hendes oplæg kom vi frem til forskellige veje at optimere
flow i vores dagligdag særligt med henblik på forberedelsen.
Tina kommer ud på skolen i april og følger op på dagen. Efterfølgende vil vi også
arbejde videre med projektet på personalemøder.
Det var rigtig givtigt at være af sted alle sammen, idet vi fik mere fællesskab om de
forskellige initiativer vi har samt kommer tættere på hinanden som fælles
personalegruppe ved Herskind Skole & Børnehus.
Det var også rart at komme hjem og få tilbagemelding fra de voksn,e der havde
været på skolen. Tusind tak til alle der har bidraget til, at vi har kunnet få denne
pædagogiske dag.
Også tak til de forældre der fandt anden pasningsmulighed end Nordlyset denne
dag.
Kim Sørensen
2
Nyt fra fællesbestyrelsen
I dette skriv fra bestyrelsen vil jeg forsøge at samle tråde fra både december og
januars møder.
I forbindelse med december måneds møde evaluerede vi bl.a. skolefesten, som blev
rost til skyerne, fordi det netop er en fest for alle; de yngstes dans, fællesspisning,
skolekomedie, galla og diskotek. I særdeleshed skal nævnes en fremragende indsats
fra 6.klasserne, som stod for mad til den store fællesspisning.
Vi kom også omkring det åbne informationsmøde for kommende skolestartere. Det
ses som et godt informativt møde for nye forældre med både det overordnede for
hele skolen og det mere konkrete, som man arbejder med i 0. kl. Der var stor ros til
Dorte (0. kl. lærer) som fortalte meget tydeligt om, hvordan det er at starte i 0. kl. og
hvordan vi som skole er parate til alle børn
I januar havde vi på Brugsens opfordring besøg af uddeler Michael Øuleé. Vi
drøftede muligheder for at få gang i mere samarbejde med Brugsen gennem bl.a.
Coop Amba (tidligere FDB). Michael fortalte om tiltag som smagekasser,
madpakkebus, madagenda og meget mere, hvor Coop kan understøtte aktiviteter i
lokalmiljøet.
Michael udtrykte stor glæde over at få elever fra Herskindskolen som medarbejdere,
var interesseret i praktikanter og Brugsen sponsorerede bl.a. grønt til 6.klassernes
madlavning i forbindelse med skolefesten.
Da Brugsen og skolen er symbiotiske afhængige af hinanden, vil skolen se på
muligheder for at lægge mere handel i Brugsen. Vi kan derfor i den forbindelse kun
opfordre til at skole- og børnehaverelaterede indkøb foretages i Brugsen. Der gives
bl.a. 10% rabat til indkøb til trivselsarrangementer.
Vi har gennem længere tid være opmærksomme på udfordringer ved skolen og
hallens parkeringsplads. Der opstår ofte farlige situationer når busser skal rundt og
ud. I den forbindelse har
3
Morten Lander taget kontakt til Jette fra Trafik og veje. Vi arbejder på at få skabt en
mere tryg og overskuelig indkørsels/udkørselszone, men nogen ny og flot p-plads
bliver der vist ikke råd til.
Som et større og sidste punkt på dagsordenen kom vi omkring budgettet for
kommende år. Der skal ikke herske tvivl om, at det er svært at få enderne til at nå
sammen - særligt for skoledelen. Midlerne er få og på en ældre skole som
Herskindskolen er der konstante udgifter til udbedringer. Det er helt klart et
opmærksomhedspunkt for bestyrelsen, men vi må erkende, at en skole ikke kan
fungere uden personale, bygninger, varme, bøger, it mm. Vi vil forsøge at se om der
kan findes overskud til mindre udbedringer, som året skrider frem, men de store
renoveringer er der ikke penge til nu.
Sofie Boesen, medlem af fællesbestyrelsen
Fagdage på Herskind Skole & Børnehus
I løbet af skoleåret er der en række rullende fagdage for alle elever. Det betyder, at
en bestemt faglektion er på skemaet for klassen hele dagen. Det giver mulighed for
at tilrettelægge et fagligt program på en helt anden måde og både elever og ansatte
nyder den fordybelse, det giver mulighed for.
I dette skoleår har der bl.a. været fagdage med græshopper, fasaner, historiske
perioder samt tumbling i hallen. Nedenstående er en række billeder taget fra
forskellige fagdage.
Tumbling og parkour med 9. kl. og vores lærerpraktikant
Mark, som er ekspert i redskabsgymnastik og parkour
4
Kirkebyggeri af
mælkekartoner med
3. kl.
Forberedelse til en dag i Bronzealderen med 4. kl.
5
Stor koncentration – fordybelse i f græshopper
Lidt grænseoverskridende men også meget
spændende at arbejde med de levende
græshopper
5. kl. tilbragte en fagdag som ”Huleboere”, som de havde brugt dansk-,
historie- og billedkunsttimer til at forberede sig på
6
Selv en hulebeboer
må have mad
De smukke trofæer
medtotemdyr afbildet
7
Hulebeboerne gør klar til at øve deres evner med spyd
Teknikken i spydkast som hulebeboer er den samme som vi
bruger i spydkast i atletik i idrætsfaget
Et smukt svævende spyd
8
5. kl. på Moesgaard Museum
6. kl. var heldige at kunne koble madkundskab og engelsk på en
fagdag og afholdt ”Afternoon tea”.
9
7. kl. fik en grundigt introduktion til at flå og klargøre fasaner af deres
klassekammerat Christian
Projekt ”Indsamling til lejrtur - 6. Klasse”.
I slutningen af 5. klasse fremlagde elevernes lærere Stine og Jørgen forslaget om,
hvor klassen kunne tage hen på lejrtur i 6. klasse. Forslaget var en skilejrtur til
Østrig! En tur som var taget før med andre klasser med stor succes. Eneste krav var,
at alle eleverne (forældrene) sagde ok.
Turen ville koste lidt mere, end hvis det havde været i Danmark. Derfor skulle
klassen selv samle lidt ekstra penge ind.
Da der var fuld opbakning til turen, var det i arbejdstøjet for at planlægge og få
skaffet lidt midler til turen. Der blev nedsat et planlægningsudvalg og et
indsamlingsudvalg. Vi forældre så straks en sådan indsamling som et ekstra
10
springbrædt til større fællesskab i klassen. Alle arrangementerne i forbindelse med
indsamlingen skulle og kom til at involvere børnene.
Første arrangement som blev igangsat var en salgsbod til Landsbydagen. I tråd med
temaet i brudt ugen – ”Virksomheder” – skulle børnene sælge voksduge,
blomsterløg, smykker, billeder mm., som var samlet ind, ”produceret” og
sponsoreret. Vi havde aftalt med Jørgen og Stine, at i løbet af fredagen skulle
børnene lave reklameskilte, slogan og navn til boden. Fra morgenstunden af fik de
lige en lille peptalk omkring hele projektet, samt hvordan og hvad de kunne sige, når
de nu skulle sælge alle varerne.
Alle forstod at turen kostede mange penge og de skulle samles ind og allerede her
kunne man mærke engagementet fra de unge mennesker – de rykkede sammen i
bussen og var klar. Blomsterløgene vagte umiddelbart størst interesse. Måske fordi
de blev lovet en bonus, hvis de solgte til mere end 50 kunder. De nåede det ikke helt
på dagen på trods af de fuldstændig støvsugede hele ”markedet” i hallen på under 1
time. Men bonussen, som lød på is til hele klassen, var så stor, at de efterfølgende
dage gik de unge mennesker fra dør til dør i Herskind og omegn og solgte løs, så de i
sidste ende endte på 84 ordrer. Så udover bonus fik de tjent til turen.
Vi er så heldige, at der er nogle selvstændige forældre i klassen, som fandt nogle
opgaver der kunne løses til fordel og gavn for både virksomheden og klassekassen.
Hos Mortens El-service sorterede en god flok børn ledninger og kabler, hvorefter de
var med til at aflevere bunkerne, så de kunne se ideen med sorteringen og
genbruget i det. Hos Kran Elektro fik de til opgave at feje og klargøre gårdspladen
med blomsterkummer. Hanne Bonde havde budt ind med 6 malerier, som også er
blevet solgt til turens fordel – et par stykker blev solgt i boden og resten på nettet og
til fernisering. Pigerne i klassen havde også været på besøg hos Hanne og fik malet
et fælles billede som blev solgt til skolefesten.
Indsamlingen gav god mulighed for at få tømt vores lofter for lopper – i løbet af
sommeren tog et hold børn med opbakning fra forældre rundt i omegnen med
indsamlede lopper. De lopper som ikke blev solgt røg på Facebook og solgt den vej –
enkelte ting var ude i auktionsrunde, hvilket altid giver lidt ekstra 
11
Da børnene var super gode til at sælge blomsterløg, fik vi skaffet skrabelodsedler
som røg som varmt brød til familie, venner og naboer. I november fik vi tjekket
vores børns evner mht. rengøring, da vi lørdag og søndag have lavet aftale med MCK
Udlejning om vinterklargøring af pølsevogne og tilbehør. Der blev skurret og
skrubbet til den store guldmedalje og som afslutning spist hotdogs.
Som ved alle store indsamlinger sluttes der af med en fælles begivenhed med
publikum – vores scene var skolefesten. Vi havde budt ind på at lave maden samt
servere til ca. 350 forventningsfulde gæster samt rydde af. Der var lavet aftaler med
Herskind Brugs og Rema 1000 i Skovby mht. råvarer, samt hvad vi gerne vil hjælpe
dem med som betaling for en ekstra god pris.
Onsdag blev tilberedning mht. snitning af råvarerne til den gode Chili Con Carne
gjort af forældre og onsdag fiksede de maden. Skolen var så flink at stille køkkenet i
børnehaven til rådighed for os, så alle fødevareregler m.m. var overholdt. Til selve
festen var der hold bestående af både børn og forældre, som serverede og ryddede
af. er har været en kæmpe opbakning til indsamlingen og alle børn har givet en hånd
med, så missionen om at rykke tættere sammen i bussen og gå efter et fælles mål
må siges at være lykkedes. Nu glæder alle sig bare til at komme til Østrig og få en fed
og sjov tur i uge 9. Og nåå ja - totalt set fik vi samlet kr. 46.376, 50 ind, så
egenbetalingen, som dækker madpakker, kakao på pisterne m.m. holdes på under
kr. 1.000 pr. elev.
På vegne af 6. klasse Kim Jakobsen
En supergod Chili Con Carne produceret af
forældre og elever i 6. kl.
12
Fastelavn 2017
Fastelavn fejres i år mandag den 27. februar 2017
Program:
Alle elever møder til sædvanlig tid og lærerne er
hos de klasser, de plejer at være hos om
mandagen.
Kl. 8.30: Klasserne stemmer om de bedst
udklædte indenfor nogle bestemte kategorier.
Alle klasser har forinden fået besked om de
forskellige kategorier.
Kl. 9.15: Klasserne går til hallen, hvor der synges
og danses, de nominerede går catwalk og
vinderne af de bedst udklædte kåres.
Hver klasse har sin egen fastelavnstønde og alle er i hallen til sidste kattekonge og
kattedronning er kåret.
Til sidst spiser klasserne fastelavnsboller – bagt af Trivselsambassadørerne -, holder
pause – hvorefter skemaet for resten af dagen følges. Eleverne skal derfor huske
skoletaske …
Vi ser frem til en dejlig fastelavnsmandag fyldt med festlige, farverige og fantasifulde
forklædninger.
Alle elever samt de ældste børn fra
børnehaven deltager i fælles-fastelavnsfesten
i hallen.
Venlig hilsen
Elevrådet
13
Har du hørt?
 At der er fastelavnsfest på skolen mandag den 27. februar?
 At der er Landsbydag fredag den 31. marts?
 At Lene Yang har fået en pris! Lene har fået en pris for etwinning projektet ”Better safe than sorry”. Projektet er
udvalgt som et af de tre bedste i Danmark i 2016.
Hun skal præsentere projektet sammen med 9. kl. på
Danmarks læringsfestival i marts i København.
 At 6. kl. tager til Østrig på ski-lejrskole i uge 9
 At 9. kl. tager på studietur til København – også i uge 9
 At det igen i år – trods influenza – lykkes at gennemføre en
”Lærerfri dag” med succes. I år har der været to ”Lærerfrie
dage” og det håber vi at kunne arbejde videre med.
 At skolen i år har haft 4 praktikanter fra Silkeborg
Seminarium.
 At skolen er med i en gruppe af tre
skoler fra Skanderborg Kommune og
sammen søger om deltagelse i et
internationalt samarbejd, som
involverer i alt syv studiebesøg over to
år med deltagelse af ca. 100 lærere fra
disse tre skole. Vi får svar i juni 2017,
om vi er med.
14