Hent - NetCredit.dk

Lånevilkår
1. Information om långiver
Långiver NetCredit ApS, CVR-nr. 36 42 15 09, (NetCredit) kan bevilge lån til en fysisk person (Kunden),
hvis Kunden er (i) mindst 20 år gammel og myndig; (ii) har fast bopæl i Danmark; (iii) har et dansk CPR-nr.;
(iv) en dansk folkeregisteradresse; og (v) som af NetCredit vurderes som værende kreditværdig.
Med kreditværdig menes, at Kunden ikke er registreret i et offentligt register for dårlige betalere, herunder,
men ikke begrænset til, følgende skyldnerregistre:
(i)
RKI (Experian)
(ii)
Debitor Registret
NetCredit vurderer desuden, om Kunden har en sund økonomi.
Ydermere skal Kunden give NetCredit følgende oplysninger:
(i)
En aktiv e-mail adresse, som Kunden benytter;
(ii)
Et dansk telefonnummer, som Kunden benytter; og
(iii)
En dansk bankkonto tilhørende Kunden.
Før låneaftalen underskrives, får Kunden tilsendt et lånetilbud i overensstemmelse med det standardiserede
europæiske informationsblad.
2. Lånets størrelse
Kunden kan tildeles et lån med en hovedstol fra kr. 500,00 til kr. 10.000,00 med en løbetid fra 5 til 30 dage.
De gældende priser inklusivt det samlede beløb der skal betales tilbage, kan tilgås på NetCredits hjemmeside.
Kunden kan søge om et lån med hovedstol og løbetid indenfor de fastsatte grænser. Såfremt NetCredit
godkender låneansøgningen, vil lånebeløbet blive indsat på Kundens bankkonto.
NetCredit vil pr. e-mail informere Kunden om overførelsen af lånet, og er herefter bundet af låneaftalen.
3. Betaling samt låneperiode
Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inklusive tilskrevne renter senest på den aftalte forfaldsdato, som
fremgår af lånedokumentet. Kunden har dermed ikke en løbende månedlig eller daglig betalingsforpligtelse.
Kunden tilbagebetaler sit lån ved brug af den faktura, som fremsendes til Kunden ved godkendelsen af lånet.
Fakturaen muliggør betaling over NetBank, i Kundens egen bank eller på posthuset. Alle betalingsoplysninger
er tilgængelige på Kundens profil hos NetCredit.
Lånenummeret bedes anført ved enhver betaling.
Hvis Kunden er forhindret i at tilbagebetale lånet på forfaldsdatoen, kan der muligvis indgås en
afdragsordning, og dermed forlænge løbetiden for lånet med 14 eller 30 dage.
Såfremt Kunden ansøger om en afdragsordning, forbeholder NetCredit sig retten til at kræve den følgende
dokumentation:
NetCredit Aps
CVR.nr. 36421509
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Telefon: 88 44 22 22
[email protected]
(i)
(ii)
(iii)
de tre seneste lønsedler;
den seneste årsopgørelse fra SKAT; og
et månedligt budget over indkomst og udgifter, rådighedsbeløb, og et skøn over det månedlige
beløb Kunden er i stand til at afdrage.
Der er tale om en subjektiv vurdering fra gang til gang. NetCredit garanterer ikke at Kunden kan indgå i en
afdragsordning.
Såfremt en sådan afdragsordning indgås af Kunden og NetCredit vil dette medføre løbende
betalingsforpligtelser for Kunden. Der vil derfor blive udarbejdet en betalingsplan til Kunden.
Nærmere oplysninger vedrørende omkostningerne forbundet hermed fremgår nedenfor.
4. Omkostninger
Debitorrenten varierer fra 10 % til 22 % p.a. afhængig af lånets hovedstol og løbetid.
Hvis lånet ikke kan tilbagebetales til tiden, og der dermed indgås en aftale om forlængelse af løbetiden,
pålægges Kunden en af de nedenstående omkostninger:
(i)
(ii)
Ved forlængelse af løbetiden med 14 dage, skal der betales et gebyr på 12,5 % af lånebeløbet.
Ved forlængelse af løbetiden med 30 dage, skal der betales et gebyr på 21 % af lånebeløbet.
Betaling af forlængelsesgebyr sker til Netcredits bankkonto: registreringsnr.: 2191, konto nr.: 8981 8736 54,
senest på forfaldsdagen for det oprindelige lån.
I tilfælde af at indbetalingen ikke kan identificeres som foretaget af Kunden, anses lånet for udestående indtil
betalingen identificeres af NetCredit.
Tilbagebetaling af lånet anses for sket, når lånebeløbet samt påløbne renter og eventuelle omkostninger er
modtaget hos NetCredit.
Såfremt Kunden ikke betaler ved forfaldsdag, kan NetCredit for hver fremsendt rykker kræve et rykkergebyr.
Rykkergebyret ved for sen betaling lyder på kr. 100,00 pr. sendt rykker.
Såfremt lånet ikke tilbagebetales rettidigt, er NetCredit berettiget til at opkræve renter svarende til en årlig
nominel rente (ÅOP) på 37,00 %. Dette svarer til en daglig nominel rente på 0,10 %.
Kunden er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger til egen bank i forbindelse med modtagelsen af lånet.
5. Førtidig tilbagebetaling samt fortrydelsesret
Kunden har ret til, helt eller delvis, at indfri lånet inden den aftalte forfaldsdato.
Dette skal ske til registreringsnr.: 2191, konto nr.: 8981 8736 54, med angivelse af lånenummeret.
Kunden har ret til at fortryde lånet indenfor 14 dage, hvor fristen regnes fra den dag Kunden indgår
låneaftalen med NetCredit.
Såfremt fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag (i Danmark), Grundlovs dag, 24. eller 31.
december, vil fortrydelsesfristen blive forlænget til den næstkommende hverdag.
Kunden har krav på at få en række oplysninger forud for eller i forbindelse med lånaftalens indgåelse,
herunder oplysninger om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber derfor ikke, før Kunden har modtaget
disse oplysninger på skrift.
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Kunden skriftligt underrette NetCredit om, at Kunden har fortrudt
aftalen. Underretningen skal sendes til: [email protected]
Såfremt Kunden udøver sin ret til at fortryde den indgåede låneaftale, skal Kunden uden unødig ophold
NetCredit Aps
CVR.nr. 36421509
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Telefon: 88 44 22 22
[email protected]
tilbagebetale lånebeløbet samt tilskrevne renter påløbet fra udbetalingsdagen indtil dagen for
tilbagebetalingen. Denne tilbagebetaling skal ske inden 30 kalender dage efter Kunden skriftligt har
informeret NetCredit om fortrydelsen.
Udøver Kunden ikke fortrydelsesretten, eller udøver Kunden den ikke rettidigt, er Kunden bundet af
låneaftalen.
6. Kreditorskifte
NetCredit er til enhver tid berettiget til at overdrage de pligter og rettigheder, som tilfalder denne efter
låneaftalen eller enhver anden aftale indgået med Kunden.
Kunden er ikke berettiget til at overdrage de pligter og rettigheder der tilfalder denne efter låneaftalen eller
andre aftaler indgået med Netcredit.
7. Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse af lånaftalen, forfalder lånet inklusive tilskrevne renter, omkostninger herunder
gebyrer til øjeblikkelig tilbagebetaling.
Lånaftalen anses for misligholdt i tilfælde af at Kunden:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest;
Standser sine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling og gældssanering eller
indleder forhandlinger om akkord;
Afgår ved døden;
Tager fast bopæl udenfor Danmarks grænser;
Flytter bopæl og ikke inden 14 dage skriftligt underretter NetCredit herom; eller
Har givet ukorrekte oplysninger af betydning for lånets godkendelse.
Hvor Kunden i tilfælde af misligholdelse ikke betaler NetCredits fulde tilgodehavende øjeblikkeligt, vil
NetCredit fremsende rykkeskrivelser, hvorefter kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse vil blive opkrævet efter
rentelovens regler. Såfremt Kunden forsat ikke betaler, forbeholder NetCredit sig retten til at overgive
inddrivelsen af det udestående tilgodehavende til et eksternt inkassobureau, hvorefter yderligere
inkassoomkostninger pålægges.
Alle indbetalinger på lånet afskrives først på renter og omkostninger. Lånaftalen og de dertilhørende vilkår er
gyldig som fundament, og kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens § 478.
8. Kontraktbrud
I tilfælde af Kundens betalingsmisligholdelse uanset årsag, vil NetCredit i henhold til gældende lovgivning
indberette Kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret.
Desuden vil NetCredit politianmelde svindel og groft misbrug.
9. Behandling af personoplysninger
Ved optagelse af lånet oprettes Kunden i NetCredits database. NetCredit bevarer oplysninger om Kundens
navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer, samt låneoplysninger.
Opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med regler fastsat i persondataloven samt i
NetCredit Aps
CVR.nr. 36421509
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Telefon: 88 44 22 22
[email protected]
hvidvaskloven. Behandlingen og modtagelsen af kundeoplysningerne er nødvendige for opfyldelsen af
lånaftalen, da NetCredit opbevarer de af Kunden afgivne oplysninger, til brug for kreditvurdering, samt til
brug for målrettet markedsføring i det omfang dette er tilladt efter gældende ret. Denne markedsføring kan
altid afmeldes via Kundens profil på NetCredits hjemmeside.
Når Kunden ansøger om et lån hos NetCredit ApS, gives der automatisk samtykke til at der foretages en
kreditvurdering via KreditStatus. NetCredit ApS giver adgang til at indhente oplysninger om Kundens
kreditengagementer fra de banker og finansieringsselskaber, der er tilsluttet KreditStatus.
NetCredit ApS er berettiget til at indhente følgende oplysninger om Kundens eksisterende kreditengagementer
via KreditStatus:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
Identifikationsoplysninger,
Lånetype,
Hovedstol af lånet/kreditrammen,
Stiftelsestidspunkt,
Aktuel saldo.
Oplysningerne anvendes udelukkende til vurdering af kundens kreditværdighed i forbindelse med optagelse af
lån hos NetCredit ApS.
Oplysning om hvilke banker og finansieringsselskaber, der har adgang til at indhente oplysninger om Kundens
kreditengagementer fra KreditStatus kan til enhver tid rekvireres via kreditstatus.dk.
10. Kommunikation
NetCredit forbeholder sig retten til at optage samtaler, eller på anden vis dokumentere kommunikation med
Kunden.
Kunden er indforstået med, at der med bindende virkning, vil blive sendt meddelelser fra NetCredit til Kunden
vedrørende Kundens låneforhold, herunder betalingspåmindelser via SMS, e-mail eller telefonopkald.
Kunden har pligt til straks at underrette NetCredit via e-mail om adresseændring, telefonnummer og/eller email adresseændring, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail af NetCredit vil blive anset for at
være kommet frem til Kunden.
Kunden er indforstået med, at al kommunikation vedrørende dennes lånaftale kan foregå både på dansk og
engelsk.
Udgifter forbundet med modtagelsen af SMS beskeder eller opkald fra NetCredit afholdes af Kunden selv. Al
kommunikation mellem NetCredit og Kunden vil foregå fra Danmark.
11. Ansvar i henhold til lånaftalen
NetCredit er ikke ansvarlig for indirekte tab.
NetCredit er ikke ansvarlige for noget tab lidt som følge af nedbrud af eller manglende adgang til IT-systmer,
eller skader på data opbevaret gennem disse IT-systemer, som er forårsaget af nedenstående grunde. Dette
uafhængigt af, om det er en ekstern behandler, som er ansvarlig for driften af IT-systemerne:
(i)
(ii)
(iii)
strømsvigt eller nedbrud af kommunikationslinjer, lovindgreb, forvaltningsindgreb,
naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (inklusiv
computer virusser eller hacking);
strejker, arbejdsnedlæggelse, sympati strejker, lock-out, blokader og lignende, ligegyldigt om
konflikten er rettet mod eller igangsat af NetCredit eller af NetCredits forening, ogligegyldigt
grunden til konflikten. Dette gælder også såfremt konflikten påvirker NetCredit eller NetCredits
leverandører; eller
andre forhold udenfor NetCredits kontrol.
NetCredit Aps
CVR.nr. 36421509
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Telefon: 88 44 22 22
[email protected]
Ved godkendelse af ansøgningen med NemID, bekræfter Kunden at have læst og er indforstået med
lånevilkårene.
12. Hvidvask
I henhold til den enhver tid gældende lov om hvidvask, gemmer NetCredit modtagne og indsamlede
oplysninger om Kunden i fem år.
NetCredit vil være særlig opmærksom på mistænkelige transaktioner fra Kunden, og vil i sidste instans
anmelde sådanne til politiet.
NetCredit er registreret hos Finanstilsynet.
13. Klageadgang
Eventuelle klager bedes venligst givet direkte til NetCredit.
Lånet dækkes ikke af en garantfond eller ordning.
Såfremt Kunden ikke er tilfreds med NetCredits svar på og håndtering af klagen, er Kunden berettiget til at
indgive en civilsag for de danske domstole i overensstemmelse med reglerne herom. I dette tilfælde vil sagen
være underlagt dansk lov.
Kunden kan desuden klage over NetCredit til følgende instanser:
Vedrørende bestemte uoverensstemmelser:
Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
www.forbrug.dk
Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse og lignende:
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
www.forbrugerombudsmanden.dk
Vedrørende behandlingen af personlige oplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5th floor
DK-1300 Copenhagen K
www.datatilsynet.dk
Vedrørende lov om finansielle virksomheder:
Finanstilsynet
Århusgade 110
DK-2100 Copenhagen Ø
www.finanstilsynet.dk
Vedrørende udenretlige uoverensstemmelser:
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
www.finansanke.dk
For yderligere information om klageprocedurerne, henvises der til de til ovenfor anførte hjemmesider.
NetCredit Aps
CVR.nr. 36421509
Kronprinsessegade 18
1306 København K
Telefon: 88 44 22 22
[email protected]