Kontakten Februar 2017 klik her

kontakten
NUMMER 6
FEBRUAR 2017
FUGLEKVIDDERFESTEN
Lørdag den 18. marts kl. 18.30 I Marstruphallen
Nu nærmer vi os Fuglekvidderfesten!
Det er stadig muligt at købe billet
ved Marstrup købmand eller Spar i
Hoptrup. Sidste frist for at sikre sig
en billet er d. 10 marts.
De, der har købt billet, kan reservere bord ved Søren Knudsen.
Hvis du ønsker at sidde sammen
med dine naboer, veninder, løbeklubben eller lignende, så reserver et samlet bord og send en
mail til:
[email protected] senest d 10 marts.
På grund af dårlig netforbindelse i hallen er mobilepay ikke tilgængeligt denne
aften, så derfor: HUSK KONTANTER!
Læs inde i Kontakten om forårets begivenheder i vort sogn. Der er meldinger
om sport, fuglekvidder, generalforsamlinger og masser af andre arrangementer
INDKALDELSE
TIL
Generalforsamling
I
Andelsselskabet Marstrup Vandværk
22. marts 2017 kl. 19.00
Andelshaverne indbydes til generalforsamling i Marstruhallens cafeteria
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Budgetforslag for det kommende år fremlægges
6. Forslag til takstblad forelægges
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant
På valg er:
Jørgen Lauritzen
Bent Eriksen
Kaj Grodt-Andersen (suppleant)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er:
Revisor: Michael Jelling
Revisorsuppleant: Søren Knudsen
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Materiale til generalforsamlingen kan rekvireres hos bestyrelsen
Eller hentes på hjemmesiden efter den 28. februar
Bestyrelsen for Marstrup Vandværk
Uddrag af brandkaptajn Torbens Hansens beretning
Der er p.t. 25 medlemmer i værnet,
hvilket er inkl. de, som står på reserveholdet. Det er ikke for mange og
slet ikke, når vi skal kunne dække
24/7-365, så det bliver en stor opgave for os alle i 2017 at være med til at
finde nogle nye folk, hvis vi ønsker at
værnet fortsat skal bestå i mange år
endnu. Vi skal gerne have fat i nogen,
der er hjemme i dagtimerne.
I 2016 havde vi 32 udrykninger, hvilket er nogle færre end de sidste par
år.
Der har i hele Brand & Redning Sønderjylland, været 1.144 udrykninger
med en gennemsnitlig udrykningstid
på 4,03 sek. Og der er til sammen
blevet brugt 23.522 indsatstimer.
Foruden alle de projekter har de fleste også et arbejde og brandøvelser,
der skal passes, og ikke mindst udrykninger, hvor nogle tager længere
tid end andre.
Der har i 2016 været afholdt en hel
række gode fællesøvelser i Haderslev
og Tinglev med røgdykning mm.
sammen med de andre værn. Jeg synes, det er en god måde at holde
øvelse på. Så får vi også snakket lidt
med brandmændene fra de andre
værn.
I år bliver der igen rig mulighed for at
deltage i fællesøvelser, for der udbydes ca. 25 dage fordelt henholdsvis i
Haderslev og Tinglev med blandt andet kemikaliedykker, op- og nedfiring
af tilskadekomne, brandforløb, over-
tænding og frigørelsesarbejdet ved
trafikuheld.
Af andre ting i 2016 kan vi nævne:
Vi har traditionen tro igen været på
Vikær Camping, Sønderballe Lejrskole, Solbakken og Marstrup byfest for
at lave vand/skumkamp mellem børnene.
Vi havde sommerfest i værnet. Det
var en rigtig god tur med Fjordbåden
Helene og fin rundvisning på Årø. Jeg
synes, det var en rigtig god dag, det
skal festudvalget have tak for.
2017 bliver et år hvor vi skal have fokus på at få hvervet nye brandmænd/damer til værnet. Der er lavet
en arbejdsgruppe i 2016, som evt.
har brug for noget hjælp til at komme
videre i processen. Måske skulle vi
holde åbent hus nogle lørdage/søndage, så evt. nye borger har
muligheden for at komme ned og se
vores flotte station og bilerne - og få
snakket med en rigtig brandmand.
I 2017 skal vi have afsluttet de projekter, vi har gang i, inden vi begynder på nogle nye.
Og når det er sket, tænker jeg vi skal
nyde en flot station med nye møbler i
undervisningslokalet, skabe og reol i
vaskehallen samt en ny tankvogn.
Der blev uddelt en del hæder til enkeltpersoner. Dette er omtalt i Mikkis
Spalte.
NYT FRA BØRNEHUSET CHILLI
I Børnehuset CHILLI
udvikler samarbejdet
mellem de tre afdelinger, der desværre
snart bliver til to, sig
hele tiden og det er
en fornøjelse som
medlem af bestyrelsen at være en del
af. Set fra børnenes
synsvinkel så har de
store børnehavebørn
siden august mødtes
en gang om måneden på tværs af afde
På besøg i dyrehaven
lingerne. De har indtil videre været i hallen, Damparken, Dyrehaven, skolen og
det er ikke slut endnu. Det er en fornøjelse at se at børnene lege på tværs af afdelingerne og finde nye venner.
Men det er ikke kun børnene, der nyder godt af de nye venner. Der bliver gjort
en stor indsats fra Jannis side, at personalet i de tre afdelinger kommer til at
kende hinandens kultur og dagligdag. Det er meget vigtigt i en sammenlægningsproces, at man finder et fælles værdigrundlag med respekt
for den enkelte afdelings værdier.
Derfor er job-swop blevet en naturlig del af det at være ansat i
CHILLI, dvs. at personalet fra en
afdeling kommer en uge til en af
de andre afdelinger. På den måde
opnås en bedre forståelse for hinandens arbejde. Det skulle gerne
være med til at gøre CHILLI, til et
endnu bedre sted at være barn,
og vi forældre virkelig kan mærke, at vi har en personalegruppe, der vil vores
børn.
Som et lille krydderi til ovennævnte, er vi i bestyrelsen også inviteret med til nogle af personalemøderne, især når der skal snakkes om en bedre forældreinvolve-
ring og selve værdi- og visionspolitikken for Børnehuset. Det giver så meget for
både forældre og personale.
De store skolebørn er begyndt eller begynder snarest på brobygningsforløbet
med primært Fællesskolen og Friskolen. Og jeg kan kun tilføje at det er vigtigt i
et lokalsamfund som vores, at vi respekterer forældrenes valg, hvor de sender
børnene hen i skole, holder børnene i centrum og får det bedst mulige samarbejde op at køre. Det er i alles interesse. Og her synes jeg at det fungerer godt og
hele tiden bliver samarbejdet videreudviklet inden for de rammer vi har.
Børnehuset vil hele tiden gerne udvikle sig og tage ny læring til sig, derfor er
CHILLI også med forløbene Matemusik, KaMiBe (karakterstyrker, mindfulness og
bevægelsesaktiviteter), naturprojekt alt sammen projekter udbudt af Haderslev
Kommune. Det er ikke alle afdelinger der er repræsenteret i alle projekter, men
så laves der vidensdeling, så alle afdelinger kan få inspiration af den læring der
gives, og får det passet ind i afdelingens hverdag. Det giver så meget inspiration.
Det sidste nye initiativ der er sket, er et samarbejde med HMIF gymnastik, hvor
børnehaven sammen med HMIF har et tilbud en gang om måneden for årgang
2012 om en ekstra tur i hallen. Det forlyder at første gang her den 22. feb. var en
stor succes, så det tror vi på, og håber at forældrene vil bakke op om tiltaget og
måske endda give en hånd den halvanden time det står på.
Sidst, men ikke mindst så en opfordring til alle. Tjek vores Facebook side: Børnehuset CHILLI i Haderslev. Det giver et rigtigt godt indblik i alle de aktiviteter,
der er i hele
huset. Man
bliver så glad
som forældre, af al den
energi, der er
i hverdagsbillederne fra
de forskellige
afdelinger.
Fællesskolen
besøges
Hoptrup
Vi mødes kl. 10.00 festpladsen
v/slivsø – Lad os sammen gøre byen ren
Vi afslutter
arrangementet
kl. 12.00 med at
skyde sommeren
i gang, med en
lækker varm
grillpølse
og velfortjente
læskedrikke
Vel mødt
Bestyrelsen
Borgerforeningen for
Hoptrup & Omegn
Mogens Frølich, Mobil 21 555 333
Hvad sker der i HMIF…
Generalforsamlingen
eneralforsamlingen er vel overstået og der var ge
genvalgt til samtlige, som var på valg i år: Formand Karin
Sand Hansen, bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem/næstformand Henning Ebsen, suppleanterne Tobias Knudsen og Jonas
Ebsen, samt bilagskontrollant Jørgen Lauritzen. Desværre må vi erkende, at ggeneralforsamling ikke er det største event i HMIF – fremmødt var en
e trofast skarre på ca. 15 mand. Med generalforsamlingen i ryggen kan vi nu tage fat på eet
nyt år i HMIF med masser af sport, fællesskab og hygge. Vi starter med tre store
arrangementer i Marstruphallen:
Søndag den 12.03.2017 – Gymnastikopvisning
Lørdag den 18.03.2017 – Fuglekvidder fest
Fredag den 07.04.2017 – Gratis Åbenhal arrangement med sport
s
og leg
Gymnastikopvisning er lig med forår og for idrætsforeningen betyder det, at iindendørssæsonen nærmer sig sin afslutning og udendørssæsonen står lige for
døren. Stor tak til alle frivillige og idrætsudøvere, som i efterår
efterår-/vinterperioden
har værett med til at skabe liv og glæde i Marstrup hallen og gymnastiksalen på
Hoptrup skole. Samtidig vil vi byde alle frivillige og idrætsudøvere velkommen til
den kommende udendørssæson
udendørssæson. Vi håber, at I alle vil få en rigtig god sæson,
sæson
med mange gode timer på fo
fodboldbanerne,
dboldbanerne, tennisbanerne, i skoven og ved
vandet.
At drive en idrætsforening, kan desværre ikke kun lade sig gøre ved rene kontingentindtægter.. Heldigvis er der Fonde som kan søges og senest har vi været
så heldig at få tildelt 12.000 kr. fra Nordea Fonden.
onden. Pengene falder på et tørt
sted, da et nyt lydanlæg i hallen er tiltrængt,, det gamle anlæg kan desværre ikke
mere.
Udover Fonde, som søges h
har
ar vi også vores årlige indtægt fra Kløften Festivalen.
Indtægterne fra Kløften Festival kræver dog lidt mere en blot at sende en ana
søgning, her har brug for din hjælp
hjælp.. I år har vi fået til opgave, at stå for MussarMussa
baren, Ølteltet
et Halvvejs og Popscenen/teltet. Vi skal bruge mange hjælpere og
du kan allerede nu melde dig som hjælper hos Søren Knudsen – mail: [email protected] Husk, En 10 timers vagt udløser en 3 dags billet.
Vi ses i HMIF
Karin Sand Hansen
Tlf. 26 79 50 73 /mail: [email protected]
NYT FRA ONSDAGSKLUBBEN OG
PENSIONISTFORENINGEN.
Pensionistforeningen har haft generalforsamling. På valg var Annemarie
Bosak, Svenn Bosak og Annalise
Damm. Alle blev genvalgt.
Bestyrelsens sammensætning er
uforandret:
Formand: Annalise Damm
Næstformand: Nanna Petersen
Kasserer: Emma Have
Sekretær: Jette Lundgaard
Bestyrelsesmedlemmer:
Erna Bonde, Annemarie Bosak,
Svenn Bosak.
Suppleanter:
Egon Have og Karl Erik Hagensen.
Alle arrangementer er kl. 14.00 på
Lillegården.
Kaffe ved samtlige møder er 20 kr.
Program for Onsdagsklubben og
Pensionistforeningen:
Onsdag den 1. marts:
Senior Shoppen viser forårs- og
sommertøj.
Onsdag den 8. marts:
Foredrag med Peter Iver Johannsen,
der fortæller om Knivsbjerg.
Onsdag den 15. marts:
Musik med de hylende Hunde
Onsdag den 29. marts kl. 12.30:
Forårsfest. Tilmelding senest den 15.
marts til:
Annemarie Bosak: 74 57 57 29
Emma Have: 51 81 48 15
Onsdag den 5. april:
Bjergbakkens Cabaret underholder
Kontakten udgives af beboere i Hoptrup Sogn i samarbejde med Hoptrup Efterskole. Det
trykkes i 1050 eksemplarer og husstandsomdeles i Hoptrup, Marstrup, Djernæs, Sønderballe og Kestrup.
Alle henvendelser vedrørende Kontakten til:
Jørn Christensen, Hovslundvej 25, telf.:60 63 48 17 el. [email protected]
Næste nummers deadline: 04.04. kl. 12.00. (Næste igen 13.06.)
Udkommer inden weekenden efter. Eftertryk uden kildeangivelse er ikke tilladt.
Kontakten forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte, og bestræber sig på at bringe alt indsendt. Ved evt. fejl påtager Kontakten sig intet ansvar.
KIRKEKONTAKT
HOPTRUP SOGN
FEBRUAR - MARTS
Søndag den 5. marts, 1. søndag i fasten
kl. 10.30 Lægmandsgudstjeneste.
Søndag den 12. marts, 2. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Poul Martin Langdahl
Kl. 16.00 Koncert med voksenkoret i Hoptrup, se omtale nedenfor.
Søndag den 19. marts, 3. søndag i fasten
Kl. 10.30 ved Poul Martin Langdahl
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30: Sangaften i konfirmandstuen.
Vi synger forårets sange. Se omtale nedenfor.
Søndag den 26. marts, 4. søndag i fasten
kl. 19.00 Klavergudstjeneste ved Lars-Peter Melchiorsen
Onsdag den 29. marts kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Kort børnegudstjeneste med fortælling, sang, leg og bøn.
Bagefter spiser vi sammen. Voksne kr. 25,- børn gratis.
Tilmelding til spisning til: Poul Martin på SMS: 5116 8656.
Søndag den 2. april, Mariæ Bebudelse
Gudstjenesten er kl. 10.30 på Tonneshøj Lejrskole, hvor der holdes
konfirmandlejr for alle konfirmander på Haderslev Næs.
Vil du gerne med til gudstjenesten og mangler du køremulighed, så
kontakt Poul Martin, og få besked om kørsel til Tonneshøj.
Der er afgang fra kirkepladsen kl. 10.
Tirsdag den 4. april kl. 19.30 Sogneaften i konfirmandstuen.
Reformation og hva’ så? Se omtale nedenfor.
Søndag den 9. april kl. 10.30, Palmesøndag
kl. 10.30 Familiegudstjeneste ved Poul Martin Langdahl
____________
KONCERT I HOPTRUP KIRKE
SØNDAG 12. MARTS 16.00
Vi glæder os til at se mange til denne lokale koncert, hvor kirkens kor skal
synge under ledelse af Lone Skovgaard.
Desuden deltager orkester under ledelse af Bent-Ole Østerby.
Koncerten er gratis og åben for alle.
_____________
”Forårets sange” - sangaften i konfirmandstuen
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30
Sammen med vores organist, vil vi synge og hygge i konfirmandstuen.
Denne gang skal vi synge nogle af de kendte og nogle af de ikke så kendte
forårssange. Der vil selvfølgelig også være tid til ”ønskekoncert” fra
Højskolesangbogen. Aftenen er uforpligtende, vi synger, drikker kaffe og
har det hyggeligt sammen. Der er ingen krav til sangstemme, man kan frit
være med, også bare på en lytter. Vi glæder os!
Kaffe/te 10,Arr. Hoptrup Menighedsråd
Reformation
og hva’ så?
Sogneaften i
konfirmandstuen
Tirsdag den
4. april kl. 19.30
Sammen med Poul Martin skal vi tale om og høre om Martin Luther og
reformationen. Reformation og hva’ så? Det er i år 500 år siden, at der var
reformation i kirken. Men hvad var det lige der skete dengang for 500 år
siden? Hvilken betydning havde det dengang? Og hvilken betydning har det
i dag? Måske trænger vi til en ny reformation?! Af kirken eller måske af
andre institutioner i samfundet?
På et tidspunkt, lige pludselig, trænger vi i hvert fald til kaffe!
Kaffe/te m.m. 20 kr.
_____________
ONSDAG ER BØRNEDAG I HOPTRUP
ULVETIMEN: Børneklubben Ulvetimen mødes i konfirmandstuen hver
onsdag fra kl. 16-17.15, undtagen i de onsdage, hvor der er spaghettigudstjeneste. Se eventuelt Ulvetimens egen gruppe på Facebook.
JUNIORKLUB: Børneklubben vokser, det gør børnene også og lige
pludselig er børnene blevet så store, så de hører hjemme i en juniorklub.
Juniorklubben mødes hver onsdag fra kl. 19-20 i konfirmandstuen,
undtagen i de onsdage, hvor der er spaghetti-gudstjeneste. Rammerne og
aktiviteterne i juniorklubben minder lidt om Ulvetimen, bare til lidt større
børn.
SPAGHETTI GUDSTJENESTE: Den næste spaghettigudstjeneste er
onsdag den 29. marts kl. 17.00, derefter er det den sidste onsdag i
månederne april og maj. Spaghetti gudstjenesten er en pakke for hele
familien! Vi mødes i kirken, hvor der er sang, fortælling, bøn og leg.
Derefter går vi i konfirmandstuen og spiser spaghetti og kødsovs.
Tilmelding til spisningen er en rigtig god idé! SMS til Poul Martin!
INDBYDELSE TIL FÆLLESSKAB: Har du lyst til at være med?
Vi er en gruppe kristne mennesker, der mødes i private hjem.
Vi spiser sammen og lytter til en undervisning, snakker om det, og har
andre aktiviteter. Tidsrammen er: 18.00 - ca. 20.00.
Har du lyst til at være sammen med os, så kontakt:
Inger Refshauge, 4013 6260 eller Inger Nørgaard, 4058 5628.
_____________
SIDEN SIDST:
Døbte:
Julia Roslev Vibe
Esther Alice Brønd Mateev
Sophus Bille Jakobsen
Sejer Thuesen Petersen
Begravelse:
Hans Christian Riis
Anne Margarethe Sophie Niemann
Eva Elisabeht Bryld
Jens Peter Andersen
Erwin Kunstmann
_____________
KIRKEBIL:
Kirkebilen er gratis, og den kan benyttes af alle, som ikke selv har
kørelejlighed til gudstjenesterne.
Kørslen skal bestilles senest dagen før gudstjenesten hos Haderslev Taxa
på tlf.: 70 10 75 00. Husk også at bestille hjemkørsel ved samme lejlighed.
_____________
KIRKE KONTAKT:
Organist:
Lone Skovgaard
Mobil: 30 48 43 76
Graver:
Søren Rod
Tlf.: 74 53 21 93
Mobil: 23 26 63 48
@: [email protected] @: [email protected]
Sognepræst:
Poul Martin Langdahl
Tlf.: 74 57 53 10
Mobil: 51 16 86 56
@: [email protected]
Besøg: www.hoptrupkirke.dk - se hvad der sker!
Projektgruppe
Slivsø Rundt
Borgerbudgettering
Projekt: Slivsø Rundt
(RETTELSE – dato)
Som tovholder for projektet inviterer jeg alle
der kan have interesse i projektet til en gåtur
om Slivsøen.
Vi mødes:
19. marts 2017, kl. 14.00
Hoptrup Hovedgade 47, 6100 Haderslev
Vi er vært for en varm tår kaffe, og vi ser meget frem til at kunne udveksle ideer
og igangsætte planer for det videre forløb i projektet.
Hilsen
Henning Nørgaard
E-mail: [email protected]
Mobil: 40965628
-
HUSMODERFORENINGEN MARSTRUP
BESØG I GÅRDBUTIKKEN JÆGERSLYST
Tirsdag d.28.marts 2017 kl.18.30-21.30
Vi besøger gårdbutikken Jægerslyst i Neder Jerstal. I butikken er der malerier,
brugskunst, krukke mm., samt blomster. Vi besøger gården for at få nogle ideer
til påsken, og ser hvordan påskedekorationen kan laves i år.
Pris 50 kr. pr person for kaffe m. kage og for at lave en lille påsketing.
Se evt. hjemmesiden ; http:// gaardbutiken.dk/.
Senest tilmelding tirsdag d. 21. marts, enten via Facebook gruppen , mail eller
med SMS Til Anette Paulsen : [email protected] tlf: 21627832. Eller til
Annette Outzen ; [email protected], tlf : 30550755
NB : vi mødes ved hallen kl. 18.10, så vi kan køre sammen derud.
Generalforsamling i Marstrup Beboerforening.
Hermed inviterer vi alle medlemmer til vores ordinære generalforsamling onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på skolen, i den nye bygning. Vi er vært med
smørrebrød/pålægsmand fra 19.00 til 19.30.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2016
3. Kasserens beretning om regnskabet for 2016, der fremlægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen:
- Formand: Jens Nybo-Nielsen (på valg)
- Næstformand: Bente Sejersbøl (på valg – ønsker ikke genvalg)
- Kasserer: Randi Hejnfelt
- Bestyrelsesmedlem: Louise Damgaard Hinrichsen
- Bestyrelsesmedlem: Henrik Gude Sørensen
- Bestyrelsesmedlem: Tina Hovedskou Falk Nyland (på valg)
Suppleanter:
- 1. Suppleant: Lise Poulsen (på valg)
- 2. Suppleant: Bente Mortensen (på valg – ønsker ikke genvalg)
Billagskontrollanter:
- Revisor: Eigil Foged
- Revisor: Anette Outzen
Revisorsuppleant: Pernille Pedersen
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde senest d. 3. marts 2017 på mail: [email protected]
Drømmer du om at lave sjove events i Marstrup?
Så meld dig ind i bestyrelsen i Marstrup Beboerforening - alle er velkomne. Som
bestyrelsesmedlem deltager du i 4-6 årlige møder hvor vi planlægger events - vi
har Fastelavnsfest, Generalforsamling, Sankt Hans Fest, Byfest og Juletræsfest.
Det kræver dog ingen bestyrelsespost at byde ind med de sjove ideer - sidder du
med en fremragende idé - fx. som vores kommende Fuglekvidderfest, så sig til det er altid velkomment.
Vil du gerne bare give en hånd med, når det passer ind i dit skema, så skriv dig på
hjælperlisten. Så får du besked, når vi mangler hænder, og det er selvfølgelig ok
og op til dig at melde både til og fra.
Fastelavnsfesten.
Søndag den 26/2 havde vi fastelavnsfest på
skolen i Marstrup. Der var god opbakning
som altid, omkring 40 børn kom og slog
katten af tønderne, der i år blev slået ned
hurtigt. Børnene var rigtig flot klædt ud
igen i år, hvilket ses på billederne. Efter
tøndeslagning fik vi kager, alt imens
dronninger, konger og den bedste udklædte i hver aldersgruppe
blev kåret. Hvem det blev, kan ses inde på
vores side på facebook.
Vi havde også igen i år nogle flotte kager,
der var fint pyntet.
Vi i Marstrup Beboerforening siger tak for
en hyggelig eftermiddag samt for de fine
kager.
ÅBEN HAL – SPORT & LEG
GRATIS HMIF ARRANGEMENT
FREDAG DEN 07-04-2017
2017
fra 17.00 til 20.00
HMIF vil igen forvandle
vandle Marstrup hallen, til en stor spo
sportslegeplads
rtslegeplads for heh
le familien, hvor både
de børn og voksne kan få sig rørt. Tag sportstøjet
spor
på og
medbring indendørs sko (rengjorte sportssko) og kom glad til en festlig,
hyggelig og sjov aften i Ma
Marstrup hallen. Cafeteriet vil væ
ære åbent. Der kan
købes Øl/Vand, saftevand,
vand, pølser, pommes, slik, osv.
Skal der være styr på aftensmaden, så tilbyder HMIF også en sammenkogt
sa
ret med ris og salat til 30 kr. pr. person (børn under 5 år er gratis). B
Bestilling af aftensmad er nødvendigt på tlf. 26 79 50 73.
Få en god start på påskeferien sammen med familien og tag endelig nab
naboerne eller vennerne med - medlemskab af HMIF er ikke nødvendigt
nø
for at
deltage.
Kræmmer- loppe og plantemarked i Diernæs.
Diernæs
Lørdag d. 6
6. maj fra kl.10-16
16
Har du en kræmmer gemt i hjertet?
En masse gamle ting på loftet?
Trænger du til at få ryddet op i kælderen?
En spændende hobby hvor du laver nogle sjove ting eller har du en masse sti
stiklinger eller småplanter i haven du gerne vil prøve at sælge????
Så kan du for 50 kr. få en bod på markedet i Diernæs.
Kontakt
Tove: 20 77 42 90, Mail: [email protected]
Kirsten: 30 44 56 22, Mail: [email protected]
Vi glæder os til at se jer.
HMIF Gymnastik afholder
forårsopvisning.
Søndag den 12. marts fra kl. 14.30 i Marstrup Hallen.
Gæstehold i år er DGI’s Mini Mix hold.
www.hmif.dk
Diernæs inviterer til affaldsindsamling.
Søndag d. 2. april kl. 10 på Sportspladsen.
Mød op på sportspladsen. Vi sørger for poser og handsker. Der bliver
aftalt og fordelt ruter. Efter indsamlingen er Beboerforeningen vært ved
en øl, vand og en pølse med brød. Og du vil kunne blive udfordret i et spil
petanque. Vi ses.
MIKKIS SPALTE
I brandværnet har vi været af sted to
gange, og det var d. 16. jan. til skorstensbrand på Marstrup Bygade og
til husbrand i Sdr. Vilstrup Bygade.
Her stod huset ikke til at redde, da
det var overtændt, da vi ankom,
men det ubeboet. Der har ikke været udrykninger i feb. endnu. Generalforsamlingen er overstået, og de
gule ærter smagte himmelsk. Fra os i
Hoptup Friv. Brandværn skal der lyde en stor tak til kokkene og på gensyn i 2018. Følgende fik tegn: Der
var tre der fik femårstegn, Brian
Enemark, David Jensen og Thomas
M. Hansen.
15-årstegn til
Brian Mattev.
Årets brandmand
blev
Finn R. Juhl.
På generalforsamlingen oplyste
brandkaptajnen, at det kan da ikke
passe, der slet ingen unge mennesker er, som kunne tænke sig at blive BRANDMAND, da man kan se de
mange forældre, der bringer og henter børn i børnehaven. Både piger og
mænd er velkomne, for vi mangler 6
personer.
I vandværket er vi klar til generalforsamlingen onsdag d. 22 marts 2017
på
Lillegården
kl.
19.00.
I Madklubben Finere Mænd er vi
klar til afslutningsfest sammen med
vore damer og uddeling af de berømte kokkehuer fredag d. 3 marts.
Jeg har fået et par tip, men har forlagt dem, vender tilbage næste
gang.
Hilsen Mikki.
-
HUSK
GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 22. MARTS 2017
Fra kl. 19.00 på Lillegården
I samarbejde med Hoptrup Vandværk og Slivsø Bådelaug er vi vært med smørrebrød
samt diverse drikke
Vi glæder os til at se dig / jer
På bestyrelsens vegne
Formand
Mogens Frølich
DET SKER
1.3.
8.3.
8.3.
12.3.
12.3.
15.3.
18.3.
19.3.
21.3.
22.3.
22.2.
22.3.
22.3.
26.3.
28.3.
29.3.
2.4.
2.4.
4.4.
4.4.
5.4.
7.4.
12.4.
19. 4.
26.4.
3.5.
6.5.
17.5.
21.5.
13.6.
14.6.
19.6.
23.6.
MARTS
Onsdagsklubben: Senior Shop viser forårs- og sommertøj kl. 14.00
Marstrup Beboerforening, Generalforsamling kl. 19.00 på skolen
Pensionistforeningen: Peter Iver Johansen fortæller om Knivsbjerg kl. 14.00
Gymnastikopvisning i Marstruphallen kl. 14.30
Koncert i kirken med voksenkoret kl. 16.00
Onsdagsklubben: Musik med De hylende Hunde kl. 14.00
Fuglekvidderfest i Marstruphallen kl. 18.30
Slivsø-rundt projektgruppe inviterer til vandretur kl. 14.00
Forårets sange. Konfirmandstuen kl. 19.30
Onsdagsklubben: Lottospil kl. 14.00
Tre foreninger holder generalforsamlinger på Lillegården fra kl. 19.00
Marstrup Vandværk, generalforsamling kl. 19.00 i Marstruphallens cafeteria
Nørkleklub på Venbjerg 2 kl. 19.00
Travetur Slivsø rundt. Diernæs Beboerforening. Start: Sportspladsen kl. 10.00
Marstrup husmoderforening. Tur til Jægerslyst. Afg. Kl. 18.10
Pensionistforeningen holder forårsfest kl. 12.30
APRIL
Gør Byen Ren – Hoptrup kl. 10.00
Affaldsindsamling Diernæs. Start: Sportspladsen kl. 10.00
Deadline Kontakten
Om reformationen. Konfirmandstuen kl. 19.30
Onsdagsklubben: Bjergbakkens Cabaret underholder kl. 14.00
Åben Hal HMIF – Marstruphallen kl. 17.00
Onsdagsklubben: Hyggeeftermiddag kl. 14.00
Pensionistforeningen holder lottospil kl. 14.00
Onsdagsklubben: Alex Bødiker underholder kl. 14.00
MAJ
Onsdagsklubben: Lottospil kl. 14.00
Loppemarked mm. i Diernæs kl. 10-16
Onsdagsklubben og Pensionistforeningen: Udflugt til Frederiksstad
Diernæs: Cykeltur til Christiansdal Vandkraftværk. Start sportspladsen kl. 12.30
JUNI
Deadline Kontakten
Onsdagsklubben: Grillfest kl. 17.00
Diernæs Beboerf.: Cykeltur til Stampenborg. Vinsmagning mm. Start kl. 19.30
Sankt Hans Fest i Borgerhaven, Marstrup
DE STØTTER KONTAKTEN
2 DOIT.DK V. MICHAEL " Vi GØR NOGET VED IT"
HOPTRUP
ANETTE's RENGØRING -HOPTRUP KIRKEBY 16
B. REYMOND JØRGENSEN VVS
www.brjvvs.dk
BLIKKENSLAGERFORRETNING v/H.M. ROHDE
BRUGERRÅDET FOR LILLEGÅRDEN Ruth Marek: 20225629 / Birthe Sandholdt:
C-HÅNDVÆRK v. CLAUS REFSHAUGE. TØMRERARBEJDE
EL-TEK APS
FODKLINIKKEN, HOVSLUNDVEJ 33
FÆLLESSKOLEN HoptrupMarstrupVilstrup
GRANMAND.DK v. JENS J. SKOV (mobil: 28155737)
GRUBEGÅRD I/S, JACOB SMIDT
HENRIKSEN - BYG - ved JOHN HENRIKSEN
HOPTRUP EFTERSKOLE
HOPTRUP BORGERFORENING
(besøg vores side på Facebook)
HOPTRUP FODKLINIK V/DORTE ROSENKILDE
HOPTRUP FRIVILLIGE BRANDVÆRN, TORBEN HANSEN
HOPTRUP MARSTRUP IDRÆTSFORENING
HOPTRUP MURERFORRET. V/KARLO SKØTT, EGEDAL 6 [email protected]
HOPTRUP PENSIONISTFORENING
HOPTRUP SOGNS MENIGHEDSRÅD
HOPTRUP VANDVÆRK, FORMANDEN TLF.:
VÆRKPASSER: 23 69 47 99
KASSEREREN :
HOPTRUPS SOGNS LOKALHIST. FORENING
Håndlæsning&Healing v. Vibeke Straarup. Se mere : www.vibekestraarup el. facebook
JØRN BONDE AUTOVÆRKSTED
KESTRUP SMEDE & MASKINVÆRKSTED
KNUD EGON SKOVRUP (BESTIL PÅ)
KNUD IWERS, SNEDKER- OG TØMRERFORR.
L. L. RENGØRING, ØSTERGÅRDSMØLLE 4 v. LINDA LAASHOLDT
MALERFORR. v/HENRY SCHULTZ, MARSTRUP
MARIANNES KLIPPESTUE, KÆRSMINDEVEJ 16 A
MARSTRUP BEBOERFORENING
MARSTRUP VANDVÆRK v/Formand KARSTEN B. MADSEN
MARSTRUP KØBMAND
MULTITEK, KÆRSMINDEVEJ 24, MARSTRUP
PAMHULE JAGT OG FISKERI, PAMHULEVEJ 67
PETER HEISSEL, VENBJERG
PETER HEJSELS AUTOVÆRKSTED
SPAR ved LONE & MORTEN LANG
STJERNE OUTLET – MARSTRUP BYGADE 89 – SE MERE PÅ FACEBOOK
STRANDGÅRDEN, SØNDERBALLE (www.strandgaarden.net)
TIMS TØMRERFORRETNING v/TIM BRODERS
TREVIA v/ OLE SKOVSHOVED, EGEDAL 17
Vh-consult.dk - Tilstandsrapporter og Energimærkning
VOGNMAND AAGE KUSCH, HOPTRUP, BIL: 20 28 08 47
30 26 64 65
20 14 48 26
74 52 52 79
74 57 59 42
51 34 16 55
24 27 19 96
74 57 62 20
60 65 52 81
74 34 38 50
74 57 53 71
60 67 25 20
40 59 18 48
74 57 10 14
29 72 57 86
40 36 84 70
24 49 84 48
74 57 54 55
74 57 53 10
20 40 55 72
23 88 93 64
74 57 51 65
51 52 03 16
74 57 55 35
74 57 51 32
30 74 13 05
74 57 59 83
60 92 92 00
74 57 58 45
61 78 66 17
29 24 80 78
21 40 45 88
29 83 80 09
20 48 53 40
26 12 45 47
74 57 56 22
74 57 54 22
74 57 52 04
28 11 62 89
41 15 21 84
20 25 03 04
40 20 12 43
74 57 58 47
DIERNÆS BEBOERFORENING: WWW.DIERNAES.DK
HOPTRUP BORGERFORENINGS ÅBNE FACEBOOKSIDE: HOPTRUP BORGERFORENING Fællesskab
MARSTRUP BEBOERFORENINGS HJEMMESIDE: WWW.MARSTRUP.INFO
FÆLLESSKOLEN: www.faellesskolen.dk - MARSTRUP VANDVÆRK: www.marstrup-vandvaerk.dk