Fuldmagts

BLANKET TIL FULDMAGT
Til brug ved Genmab A/S´ ordinære generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017.
Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt:
Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt på www.vp.dk/gf eller www.genmab.com.
A)
Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes):
________________________________________________________________________________
Navn og adresse på fuldmægtig (brug venligst BLOKBOGSTAVER)
eller
B)
eller
C)
Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens
anbefaling som anført i skemaet nedenfor. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes.
Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i
skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne “FOR”, “IMOD” eller “UNDLAD”. Fuldmagten kan til enhver
tid tilbagekaldes.
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. marts 2017
FOR
IMOD UNDLAD Bestyrelsens
anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år



2.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af
decharge til bestyrelse og direktion
FOR
3.
Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
FOR
4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Mats Pettersson
Genvalg af Anders Gersel Pedersen
Genvalg af Pernille Erenbjerg
Genvalg af Paolo Paoletti
Valg af Rolf Hoffmann
Valg af Deirdre P. Connelly
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR






5.
Valg af revisor:
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
FOR
6.
Forslag fra bestyrelsen:
a. Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
af bestyrelsen og direktionen
b. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017
c. Ændring af § 5 (bemyndigelse til udstedelse af warrants)
d. Indsættelse af ny § 17 (sprog for selskabsmeddelelser)
FOR
FOR
FOR
FOR
7.
Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent til at foretage registrering af
ændringer vedtaget på generalforsamlingen
8.
Eventuelt
FOR



-
Såfremt fuldmagtsblanketten alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som
værende afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag
til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme
på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder det antal aktier, som undertegnede besidder på
registreringsdatoen, tirsdag den 21. marts 2017. Aktiebesiddelsen er opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt
meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget men endnu ikke indført i ejerbogen.
Dato |
|
|
|
|2 |0|1|7|
Aktionærens navn:
_____________________________________________
Adresse:
____________________________________________
Postnummer og by:
____________________________________________
VP-referencenr.:
____________________________________________
Underskrift:
____________________________________________
Denne fuldmagtsblanket skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest
fredag den 24. marts 2017 kl. 23.59 ved at returnere blanketten i vedlagte svarkuvert. Fuldmagtsblanketten kan også
returneres på fax nr. 4358 8867 eller på e-mail [email protected]
Fuldmagt kan endvidere afgives på VP Investor Services A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf eller på Genmab A/S’ hjemmeside
www.genmab.com.
BLANKET TIL BREVSTEMME
Til brug ved Genmab A/S´ ordinære generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017.
Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme:
Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 28. marts 2017
FOR
IMOD UNDLAD
Bestyrelsens
anbefaling
-
1.
Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2.
Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse
af decharge til bestyrelse og direktion
FOR
3.
Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den
godkendte årsrapport
FOR
4.
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Genvalg af Mats Pettersson
Genvalg af Anders Gersel Pedersen
Genvalg af Pernille Erenbjerg
Genvalg af Paolo Paoletti
Valg af Rolf Hoffmann
Valg af Deirdre P. Connelly
5.
6.



FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR






Valg af revisor:
Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
FOR
Forslag fra bestyrelsen:
a. Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen
b. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017
c. Ændring af § 5 (bemyndigelse til udstedelse af warrants)
d. Indsættelse af ny § 17 (sprog for selskabsmeddelelser)
FOR
FOR
FOR
FOR
7.
Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent til at foretage
registrering af ændringer vedtaget på generalforsamlingen
8.
Eventuelt
FOR



-
Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, tirsdag den 21. marts 2017.
Aktiebesiddelsen er opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har
modtaget men endnu ikke indført i ejerbogen.
Vær opmærksom på at når Selskabet har modtaget brevstemmen, kan stemmen ikke tilbagekaldes.
Dato |
|
|
|
|2 |0|1|7|
Aktionærens navn:
_____________________________________________
Adresse:
____________________________________________
Postnummer og by:
____________________________________________
VP-referencenr.:
____________________________________________
Underskrift:
____________________________________________
Brevstemmen skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S i hænde senest mandag den
27. marts 2017 kl. 10.00 ved at returnere brevstemmen i vedlagte svarkuvert. Brevstemmen kan også returneres på fax
nr. 4358 8867 eller på e-mail [email protected]
Brevstemme kan endvidere afgives på VP Investor Services A/S’ hjemmeside www.vp.dk/gf eller på Genmab A/S’
hjemmeside www.genmab.com.