brevstemme

BREVSTEMME
FLSmidth & Co. A/S’ ordinære generalforsamling torsdag den 30. marts 2017, kl. 16.00
i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.
Undertegnede
Navn:
_________________________________________________________
Adresse:
_________________________________________________________
Postnr. og by:
_________________________________________________________
VP reference:
_________________________________________________________
afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den
30. marts 2017, kl. 16.00 i henhold til nedenstående:
Sæt venligst kryds i rubrikkerne ”FOR”, ”IMOD” eller ”UNDLAD” for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet,
eller brevstem direkte på www.vp.dk/gf eller på www.solar.eu. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.
Dagsorden
(den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2016
Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2016
Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:
a)
Endelig godkendelse af honorarer for 2016
b)
Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2017
Anvendelse af overskud eller dækning af underskud
i henhold til den godkendte årsrapport
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
a)
Genvalg af Vagn Ove Sørensen
b)
Genvalg af Tom Knutzen
c)
Genvalg af Caroline Grégoire Sainte Marie
d)
Genvalg af Marius Jacques Kloppers
e)
Genvalg af Richard Robinson Smith (Rob Smith)
f)
Nyvalg af Anne Louise Eberhard
Valg af revisor:
Nyvalg af Ernst & Young Godkendt
Revisionspartnerselskab
Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Ændring af vedtægterne – Selskabsmeddelelser på
engelsk
7.2 Ændring af vedtægterne – indførelse af
elektronisk kommunikation
7.3 Egne aktier
7.4 Godkendelse af opdaterede retningslinjer for
incitamentsaflønning
Eventuelt
FOR
IMOD
UNDLAD
Bestyrelsens
anbefaling







FOR






FOR
FOR



FOR


















FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR



FOR



FOR






FOR
FOR



FOR
Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i
overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.
Brevstemmer medtages, hvis et nyt forslag eller et ændringsforslag i al væsentlighed er det samme som det oprindelige
forslag.
Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets
ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.
2
Dato
0
1
7
Underskrift
Denne brevstemme skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, i hænde senest onsdag den
29. marts 2017 kl. 16.00 enten på fax 4358 8867 eller ved at returnere denne blanket pr. e-mail til [email protected] eller
pr. post. Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på VP Investor Services hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller på
www.flsmidth.com/gf.