Agenda indkaldelse til Generalforsamling 2017

Harløse Vandværk A.m.b.a
Indkalder hermed til ordinær generalforsamling med spisning
I Harløse Forsamlingshus
Tirsdag den 28 februar 2017
Spisning kl. 18.00
Generalforsamling: kl 19.00
16.februar 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
(Kan downloades fra www.harloese-vand.dk)
5. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
(Kan downloades fra www.harloese-vand.dk)
6. Behandling af indkomne forslag
 Aconto udfakturering
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Per Plannthin
– modtager valg
John Pedersen
– modtager valg
8.
Valg af suppleanter: (skal vælges 2 stk)
På valg er: Lisbeth Andersen – modtager valg
På valg er: Mogens Andersen – modtager valg
9. Valg af revisorer
På valg er: Peter Christensen
– modtager valg
10. Valg af revisorsuppleant.
Bjørk Larsen
– modtager valg
11. Evt.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før.
Hvis man ønsker at deltage i spisningen er tilmelding nødvendigt senest 3 dage før
til Harløse Forsamlingshus, tlf. 4821 0389