Kirkeblad mar-apr-maj 2017 - Ølby-Asp

KIRKENYT
ØLBY . ASP . FOUSING
2017
MARTS – APRIL – MAJ
PRÆSTENS SPALTE
Taknemmelighed
I både Gammel- og Ny Testamente spiller ordet ”tak” en helt central rolle. Paulus
går endda så vidt, at han i sit første brev
til Thessalonikerne opfordrer til at ”sige tak
under alle forhold; for dette er Guds vilje med
jer i Kristus Jesus” (5,18). Men hvad betyder
det? Betyder det, at man skal være jubeloptimist for at leve op til Paulus’ ideal? Hvis
man nu er ked af det eller oplever smerte,
skal man så bare hykle sig glad? Nej, Biblen
opfordrer først og fremmest til, at man er
ærlig overfor Gud og mennesker, og man
skal ikke læse meget i Ny Testamente, før
man indser, at Jesus hele tiden advarer mod
hykleri. Men man kan faktisk godt til en vis
grad øve sig i taknemmelighed – også nogen
gange på trods. Det er det, denne lille artikel
skal handle om.
Der er en meget tæt sammenhæng mellem
eftertanke og tak. Det er bemærkelsesværdigt, at dette kan genfindes i de fleste sprog.
På engelsk har ordene think og ordet thank
samme grundstamme. På tysk har ordene denken og danke også samme rod. Og på dansk
gør dette sig også gældende, at ordene tænke
og takke har samme sproglige oprindelse.
og sejre kan have en positiv virkning længe
efter, at den umiddelbare glæde eller sejsrus
har lagt sig. Takken forstærker det gode og
er på den måde resonansbund for de positive
erfaringer i livet
Det at kunne takke både Gud og medmennesker er med andre ord tæt forbundet med
hvor eftertankens fokus er. Tak har at gøre
med at lagre de gode ting i vores hukommelse
og fokusere på dem. Der er mange tunge ting
i de fleste menneskers liv, som vi kan sørge
over, men gennem takken kan vi nogen gange
hjælpe os selv til at hæve blikket væk fra fraværet, fra det sorte, tomme hul, fra det, der i
længden dræner os fra kræfter. I stedet kan vi
fæstne eftertanken på det der faktisk er godt
og er lykkedes, på de sider af vores fællesskab
og vores medmennesker, som er gode og skabende. Ved eftertanken kan det gode blive
forstærket, og på den måde kan man oprette
en slags erfaringskonto, hvor tidligere glæder
En anden god side ved taknemmelighed er,
at den er relationsskabende og ofte har en
lang virkningstid. Det kender vi alle sammen,
når der kommer et menneske og siger ”tak
for din indsats” eller ”tak for det du gjorde”,
så vokser vi, og vi kan varme os ved den tak
i lang tid. Ordet ”tak” er et kort ord med en
meget lang virkning. Når ordet ”tak” kommer ind i en relation mellem to mennesker,
så bygges der broer og brydes grænser ned.
Det er det, som den store danske teolog og
filosof K.E. Løgstrup udtrykte på denne måde
i sin bog Den etiske fordring: ”Den enkelte har
aldrig med et andet menneske at gøre, uden
at han holder noget af dets liv i sin hånd” Det
betyder, at i taknemmeligheden ligger der en
2
PRÆSTENS SPALTE
erkendelse af, at vi ikke selv er forudsætningen for vores eget liv. Ingen af os lever for os
selv, ingen kan klare sig på egen hånd. Vi er
alle afhængige af andre mennesker på godt
og ondt. Taknemmelighed er glæde ved at
være noget givet, man ikke selv er ophavsmand til. Det er at erkende sin rolle som modtager, som afhængig af andre uden at opleve
det som et nederlag.
Det er her egoisten i os får et problem.
Egoisten i os vil have al æren selv. Derfor
har egoisten det svært med taknemmeligheden, for det ville jo betyde at skulle dele æren
med andre. Det er svært at blive taknemmelig over sig selv. Taknemmelighed forudsætter jo en erkendelse af, at jeg er afhængig af
et andet menneske, et fællesskab eller Gud.
I en verden, hvor selvstændighed og uafhængighed er de højeste idealer, har taknemmeligheden med andre ord svære vilkår. Mange
af os vil helst ikke stå i taknemmelighedsgæld, vi vil ikke skylde nogen noget. At vise
taknemmelighed er at skulle indrømme, at
man er afhængig af andre. Det menneske er
fattigt, som ikke kan, vil eller har nogen at
takke bortset fra sig selv.
Måske er det disse tanker, der ligger bag
Paulus’ opfordring i Thessalonikerbrevet til
ikke at glemme taknemmeligheden - både
overfor Gud og mennesker?
Sognepræst Carsten Hoffmann
+Plus
FRA MENIGHEDSRÅDET
HVORFOR, HVORDAN, HVOR LÆNGE????
HVORFOR er vores område et fantastisk område at bo i? Det
er et godt sted at bo i, fordi der hele tiden er mange forskellige
mennesker, der trækker i trådene. Jeg er født, opvokset, og nu
bosat i Fousing, og har altid syntes, at det kirkelige liv i området
er værd at værne om. Hvis vi har mulighed for at lave aktiviteter
for børn, unge og voksne, så skal vi gøre det.
skal have en mere bred appel. Jeg vil gerne være garant for, at
vi laver aktiviteter og inviterer foredragsholdere, der lever op til
folkekirkens bredde.
Sommerens kirke- og sogne- festival var et godt eksempel på,
hvad kirken i samarbejde med frivillige foreninger kan løfte.
Sogneaftner og højskoleaftner er der, hvor vi kan lave arrangementer i øjenhøjde med borgerne i området. Derfor er det også
vigtigt, at vi laver ting, hvor områdets mange forskellige foreninger kan se sig selv som medindbydere.
HVORDAN arbejder vi i menighedsrådet? En del af arbejdet
består af de faste opgaver med at tage vare på kirkebygninger,
lønninger, præstebolig og andre bygninger.
En anden vigtig del af vores arbejde er efter min mening ”Kirkens
Liv og Vækst”, hvor jeg gerne vil være med til at sætte et aftryk.
Jeg er kommet i aktivitetsudvalget. Der vil vi forsøge at lave
aktiviteter med forskelligt indhold, som supplement til gudstjenesten. Det er en hårfin balancegang, om de ting, vi laver,
skal have appel til de trofaste kirkegængere, eller om det også
HVOR LÆNGE jeg skal være i menighedsrådet, ved jeg ikke. Jeg
ser frem til samarbejdet med præster, medarbejdere og rådsmedlemmer i menighedsrådet. Det er spændende mennesker
hele vejen rundt. I første omgang er vi valgt for en 4-årig periode. Så må vi se…
Finn Dahl Hansen.
3
KONFIRMANDEVENT
BABYSALMESANG
Torsdag 9. marts
Babysalmesang i Langhøj området starter op med endnu et hold
i marts måned. Det er Børne- og ungdomsmedarbejder Charlotte
Nygaard fra Struer kirke, der er ansvarlig for forløbet. På holdet
er der plads til ca. 12 børn og deres forældre!
Alle Struer Provstis konfirmander samles torsdag d. 9. marts til
Konfirmandevent.
I anledning af reformationsjubilæet står årets konfirmandevent
også i reformationens tegn. Sang og musik er med til at stimulere og udvikle børns sprog,
opmærksomhed og koncentration med rytme, rim og klang.
Derudover gemmer salmerne på en sangskat, der er værd at
give videre! Det er ikke så vigtigt, om de deltagende forældre er
vant til at synge, for det kommer først og fremmest an på at få
en god oplevelse med ens barn, og forældrenes stemme er uanset sangtalentet vigtig for børnene!
Konfirmandeventen afholdes i området omkring Vejrum Kirke og
Hardsyssel Efterskole. Her bliver konfirmanderne ført tilbage til
katolsk tid og her møder de Luther, som med de 95 teser i hånden søger hjælp fra konfirmanderne til at gennemføre reformationen. Gennem en række poster og forhindringer bliver de unge
mennesker ført gennem Luthers liv og historie. Der er afgørende
øjeblikke, der er strid, der er tilbagefald, så det bliver spændende
om det lykkes for konfirmanderne at hjælpe Luther med at gennemføre en ny forståelse af kirke- og gudstjenesteliv.
Vi mødes i Asp Kirke, hvor vi synger og danser til salmesang.
Gentagelser gør små børn trygge, derfor vil programmet være
genkendeligt fra gang til gang. Salmerne understreges af enten
fagter eller dans. Efterfølgende vil der, for de der har tid og lyst,
være mulighed for sammen at drikke en kop kaffe, te eller vand
og få lidt brød og frugt.
SOGNEAFTEN
Holdet starter op i marts og bliver afviklet følgende 8 torsdage
fra kl. 9.30-11.00: 16.3, 23.3, 30.3, 6.4, 20.4, 27.4, 4.5, 11.5
Tirsdag 21. marts kl. 19.30 i Langhøj sognegård
Man skal blot medbringe et tæppe eller dyne, som ens barn kan
ligge på.
Sognepræst i Lemvig og tidl. Domprovst i Haderslev, Kim Eriksen,
kommer og holder foredrag over emnet: ”Jesus og mig - med
Luther som guide”
Tilmelding og yderligere information kan fås hos
Børne- og ungdoms medarbejder: Charlotte B. Nygaard på
tlf. 26 84 92 03 eller på [email protected]
I 2017 kan vi fejre 500 års jubilæum for reformationen. Kim Eriksen
vil forsøge at indkredse, hvad evangelisk-luthersk kristendom er.
Foredragets egentlige anliggende er med den lutherske reformation som prisme, at stille skarpt på de udfordringer, vi står midt
i som kirke og som samfund og som mennesker. Aftenens formål er et forsøg på at aktualisere de reformatoriske hovedtanker.
TEENGUDSTJENESTE
Torsdag 30. marts kl. 19.30 i Asp kirke.
Aftenen slutter ca. 21.30
Tema: JEG TROR PÅ GUD – TROR JEG NOK. Kom og vær med.
Efterfølgende cafehygge i missionshuset. Aftenen slutter ca. kl.
21.30. Vel mødt.
Arrangører: Teenklubben Bistaden.
4
STRESS I PARFORHOLDET
SOMMERFEST
Torsdag 6. april kl. 19.00 i Asp Missionshus
Torsdag den 25. maj kl. 13.30 i Præstegården
Foredrag med autoriseret psykolog Ole Rabjerg om stress i parforholdet torsdag d. 6. april kl. 19.00 i Asp missionshus.
Vi indbyder traditionen tro til sommerfest med løb, hoppeborg,
softice og kaffebord i præstegårdshaven.
Fokus på forskelligheden mellem mand og kvinde og den udfordring der kan være i at de strategier vi bruger til at håndtere stress
med er så forskellige, at det kan skabe mere stress.
Alle er hjerteligt velkommen. Tilmelding ikke nødvendig.
Temaaften hvor alle er velkomne.
Arrangører menighedsrådet
Linde og Asp IM
MUSIKGUDSTJENESTE
GIV INTEGRATION ANSIGT
9. april kl. 19.30 i Ølby kirke.
- Trio Ovis medvirker
Inspirationsaften onsdag 1. marts kl. 19.3022.00 i Asp missionshus
Trio Ovis opstod i 2015 på Det Jyske Musikkonservatorium i
Aarhus, da en saxofonist og en basunist fra Færøerne sammen
med en trompetist fra Viborg besluttede at udforske nye områder af den klassiske kammermusik.
Har du mødt en flygtning? Har du snakket med én, der har fået
asyl? Har du inviteret én fra en anden kultur hjem på besøg? Har
du og din familie lyst til at lave sjove ting sammen med familier
fra andre kulturer?
I den klassiske verden, hvor man sjældent sætter en træblæser som
saxofonen sammen med messingblæsere som basun og trompet, finder Trio Ovis sine egne sprøde klange og levende udtryk.
Samtidig er trioen inspireret af nordiske folketoner, der veksler mellem det vemodige, det højtidelige og det mere sprælske.
Vi får besøg af Anne-Marie K. D. Andersen, specialkonsulent i
Struer kommune og Francisca Kaputa, flygtning fra Angola. Hun
kom til Danmark for 16 år siden.
Udover at høre Trioen spille for os, vil der undervejs også være
fællessalmer, som vi alle kan synge med på.
Kom og vær med.
Efter deres oplæg er der tid til spørgsmål, debat og arbejdsfællesskab.
Arrangører KFUM og K i Asp
5
Konfirmation 2017
VEJRUM KIRKE. 12. maj 2017 kl. 10.30 v/Vagn Ove Høgild
Mia Hedegaard, Brattingbjerg 21, Linde
Sabina Rabjerg Jørgensen, Saltholm 6, Vejrum
Mathilde Kiel, Birkildvej 10, Asp
Lærke Staunstrup Kjær Kristensen, Agergårdvej 8, Vejrum
Emilie Kjær Ludvigsen, Timlingvej 7, Vejrum
Barbara Frøsig Nørsøller, Birkildvej 11, Asp
Astrid Karoline Nygaard Sindersen, Agergårdvej 10, Vejrum
Matilde Spanggaard Thomsen, Søjbjergvej 7, Vejrum
Nanna Vingolf, Agergårdvej 6, Vejrum
ASP KIRKE. 14. maj 2017 kl. 9.00 v/ Carsten Hoffmann
Bispevisitats i Asp Kirke
Steven Anbalagan, Lindevej 42, Asp
Melissa Bianchi Andersen, Klosterhedevej 46, Fousing
Julie Marie Andersen Balle, Galgebjerg 5, Asp
Signe Borg, Lindevej 46, Asp
Lærke Jung Frederiksen, Langdyssen 26, Linde
Jonas Krabbe Høyer, Bækvej 8, Asp
Johan Hejdemann Lejsgaard Isaksen, Klosterhedevej 19, Ølby
Oliver Ringgaard Lauritsen, Ravnsbjergvej 13, Linde
Josefine Vindelev Brun Nielsen, Kirketoft 10, Asp
Kathrine Ørts Vadsholt, Lindevej 25, Ølby
Maria Raakjær Vadsholt, St. Nørbyvej 2, Asp
Sidste søndag i Kirkeåret fik vi igen besøg af vores biskop, Henrik
Stubkjær, med den succesfulde Kirke og Sogne Festival i erindring,
hvor Henrik Stubkjær også var med som taler ved festaftenen.
Denne gang var Gudstjenesten søndag den 20. november fokus
punktet for besøget. Her fik kirkegængerne mulighed for at høre
og møde biskoppen. Det var en Gudstjeneste, hvor biskoppen
holdt en tale til menigheden. Det var ikke som i tidligere tider,
overhøring i hvad der står i Katekismen !
ASP KIRKE. 14. maj 2017 kl. 10.45 v/Carsten Hoffmann
Visitatsen i vor tid er et besøg af Biskoppen, hvor han og vi
har mulighed for at møde hinanden. Det var en rigtig festlig
Gudstjeneste, hvor Henrik Stubkjær og Carsten Hofmann i fællesskab afviklede højmessen.
Martin Haaning Buchhave, Lindevej 33, Fousing
Matilde Haaning Buchhave, Lindevej 33, Fousing
Regine Sviland Jokumsen, Brattingbjerg 23, Linde
Tobias Peter Sebastian Klausen, Rødebrovej 8, Linde
Sofie Schultz Klint, Vilhelmsborgvej 67, Linde
Louise Koed Kristensen, Rødebrovej 3, Linde
Sanne Kristensen, Stentofterne 132, Struer
Signe Kristensen, Stentofterne 132, Struer
Matias Vestergaard Mogensen, Kirketoft 94, Asp
Julie Akstrup Pedersen, Tornager 3, Linde
Kasper Rygaard Pedersen, Runddyssen 2, Linde
Ilse Pelgrum, Vilhelmsborgvej 81, Linde
Rasmus Lehn Stephansen, Kirketoft 66, Asp
Jakob Nybo Thesbjerg, Kirketoft 70, Asp
Gudstjenesten blev efterfulgt af et arrangement i Asp Missionshus,
hvor præsterne, de ansatte i kirkebetjeningen og menighedsrådet
havde mulighed for en dialog med biskoppen.
Arrangementet blev afviklet i en meget afslappet og gemytlig
stemning, som absolut er et særkende for vores biskop og hans
måde at møde mennesker på. Inden biskop, præster, kirkebetjening og menighedsråd drog hver til sit, blev der spist et stykke
smørrebrød og hygget om en kop kaffe.
Frits Vadsholt,
nyt medlem af menighedsrådet
6
Det nye spejderhus i spejderskoven
I august 2013 fik KFUM-spejderne i Langhøj mulighed for at sælge
det daværende spejderhus overfor Kirken i Asp. Siden har spejdergruppen arbejdet på at få et nyt spejderhus i spejderskoven.
med en tryllestav blev sagt: ”Hokus, pokus - hus stå!”. Men sådan
et hus står jo ikke af sig selv. Håndværkere og frivillige knoklede for
at få huset klar til julemarkedet, og vi takker mange gange for det
flotte stykke arbejde.
Det har været en længere proces, hvor der har været flere forskellige
tegninger og ønsker på bordet, men det var først i starten af 2016,
at vi kunne få ønsker og pris til at passe sammen. Samtidig har der
været en større proces med at søge penge fra forskellige fonde, og
der blev også lovet penge til projektet i starten af 2016.
Vi glæder os også over de mange penge, de forskellige fonde har
støttet os med. Det drejer sig om Bygge og Anlægsfonden, som støtter med 180.000 kr., Friluftrådet støtter med 175.000 kr. til den overdækkede terrasse, Y-men i Struer støtter til el-materialer med 61700
kr., Spar Nordfonden støtter udekøkkenet med 20.000, og Nordea
Fonden støtter med 25.000 til inventar til spejderhuset.
Så omkring sommerferien 2016 gik vi i gang med de forskellige ansøgninger hos kommunen. Det viste sig at være en længere proces, da
der skulle en landzone tilladelse til. Det betød blandt andet, at menighedsrådet skulle tage stilling til, at det var i orden, at vi byggede i
spejderskoven. Ligeledes skulle naturstyrelsen høres, og landzone
tilladelsen skulle derudover i almindelig høring.
Spejderhuset er d.d. endnu ikke helt færdigt, men vi glæder os over,
at vi kan holde januars planlægningsmøder i huset og ikke længere
har brug for at låne skolens lokaler.
Der ligger endnu en del arbejdstimer før huset står helt færdigt.
KFUM-spejderne i Langhøj, er stolte over, at vi igen har formået at
lave et stykke arbejde og fået et nyt dejligt spejderhus i spejderskoven, som forhåbentlig kan være til gavn for mange - mange år ud i
fremtiden.
Den endelige landzonetilladelse og byggetilladelse lå endelig klar mandag d. 24. oktober 2016, og så tog byggeriet for alvor fat. En måned
senere, til spejdernes årlige julemarked, stod huset næsten klar. Det
var i hvert fald så klart, at vi kunne spare teltet og være i huset i
stedet. For alle os der stod udenfor, så var det næsten som om, der
Merete Ludvigsen, formand for Langhøj spejderne
7
7
Tilbage i Vejrum samt
Ølby-Asp-Fousing
Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle tilbage til Vejrum og ØlbyAsp-Fousing som præst – og slet ikke så hurtigt igen!
Men jeg er blevet spurgt, om jeg ville hjælpe til igen. Det har jeg
sagt ja til efter moden overvejelse, nu da jeg lige havde været i gang
fuldtids i 2 år. Denne gang bliver det så ”kun” halvtids forstået på
den måde, at det bliver fuldtids hver anden uge, primært i ulige uger.
Så kan jeg være i tjeneste til påske, til konfirmation og til pinse. De
andre uger bliver varetaget af omegnens præster og emeriti.
I Ølby Asp og Fousing sogne rettes henvendelser som før til Carsten
Hoffmann. Opgaverne vil derefter blive fordelt til andre, hvis jeg ikke
har tjenesten i de pågældende uger.
Jeg er konstitueret fra 20. februar 2017.
Jeg glæder mig til at vende tilbage - endnu engang!
Vagn Ove Høgild
Heidi`s Farvel
Nyt fra bestyrelsen i
KFUM & KFUK
Søndag d. 15. januar var Vejrum kirke fyldt til sidste plads. Der var
spejdere med faner og kirkekoret sang, i alt en festlig gudstjeneste,
men på en lidt trist baggrund. Heidi har søgt nyt embede, og fra de
4 sogne Vejrum- Ølby-Asp-Fousing måtte menigheden sige farvel.
Bestyrelsen har de sidste måneder arbejdet på et projekt med og
for indvandrere og flygtningefamilier, der har fået opholdstilladelse.
Formålet med projektet har været, at KFUM og KFUK i Asp vil arbejde på at give integrationen ansigt ved at møde mennesker med
en anden kulturel baggrund end den danske. Vi vil være med til at
fremme integration af anviste asylansøgere i Struer kommune, vi
vil arbejde med et familieprojekt, hvor formålet er at mødes på lige
fod, hvor alle oplever og mærker hinandens kulturer.
Efter gudstjenesten, var de to menighedsråd værter, ved et mindre tragtement i Vejrum fritidscenter. Der var ca. 150 som deltog, og havde et par hyggelige timer. Der blev holdt taler af John
Skinhøj og Erling Forbech, der beklagede Heidi`s valg, om at flytte
til Sydhavnen i København, og takkede for tiden, her hos os, med
ønsket om, al mulig lykke og held fremover. De overrakte Heidi et
maleri, som tak for tiden og godt samarbejde i vore sogne. Der var
taler og gaver fra personalet ved Kirsten Spanggaard og Preben
Sigaard. Britta Bjerg Pedersen sagde også et pænt farvel og tak
til Heidi. Britta var med til at ansætte Heidi for 5 år siden. Til sidst
sagde Heidi tak, for tiden her hos os, og tak for de mange velmente
ord, hun fik med på vejen fremover.
I forbindelse med projektet, vil der være et ”stormøde ” onsdag d.
1. marts, med besøg fra kommunen og Francisca Kaputu, der selv
er flygtet til Danmark for 16 år siden. Selve projektdagen er sat til
søndag d. 2. april. Alle i lokalområdet er meget velkomne til at melde
sig i forhold til opgaveløsning og/eller deltagelse i dagen.
På bestyrelsens vegne Michele Kongsgaard Sørensen
8
Rejsegilde ved Asp Kirke
Torsdag d. 2. februar trodsede ca. 50-60 personer vinterkulden og
samledes til rejsegilde for de nye servicebygninger og konfirmandlokale ved Asp Kirke.
Erling Forbeck bød velkommen og berettede, at byggeriet indtil videre
forløb planmæssigt, særdeles godt hjulpet af den milde vinter vi har
haft. Planen er, at huset skal pudses og males hvidt, så det falder
naturligt ind i omgivelserne. Datoen for indvielsen af huset ventes
klar i næste nummer af kirkenyt.
Der var mulighed for at gå rundt og kigge på de kommende faciliteter, og senere var menighedsrådet vært med pølser og brød til alle
fremmødte.
9
AKTIVITETER
IM, ASP
IM, LINDE
IM, LINDE
Torsdag 9. marts kl. 19.30
Torsdag 9. marts kl. 19.30
Mandag 29. kl.19.30
Fællesmøde i Linde missionshus v. Jørgen Vindum
Fællesmøde i Linde missionshus. Tale v. fritidsforkynder Jørgen Sand Vindum. Herning.
Sommerkredsmøde. Jens Jensens anlæg,
Haderup.Tale v. vicegeneralsekretær Peter
Nord Hansen. Fredericia
Torsdag 23. marts kl. 19.00
Lovsangsgudstjeneste i Asp kirke. Carsten
Hoffmann og ”Shine on” koret medvirker.
Kaffe i våbenhus efter gudstjenesten. Alle
er velkomne.
FORÅRS KREDSMØDER:
Søndag 12.marts kl. 19.30
SØNDAGSSKOLE, ASP
Møde i Holstebro missionshus
v. Pastor Kurt Hjemdal. Norge.
Søndag 12. marts kl. 10.15
Temaaften ”Stress i parforholdet” med særlig fokus på forskelligheden mellem kvinde
og mand, v. psykolog Ole Rabjerg fra Agape.
Fællesaften med Linde IM.
Mandag 13.marts kl. 19.30
Fredag 24. marts
Møde i Holstebro missionshus
v. Pastor Kurt Hjemdal. Norge.
Forårsfest i Asp missionshus kl. 19.00 Vi får besøg
af Tante Andante. Hele familien er velkommen.
Torsdag 27. april kl. 19.30
Tirsdag 14. marts kl. 19.30
Søndag 26. marts kl. 10.15
Fællesmøde i Linde missionshus v. Villy Sørensen.
Møde i Kirkehuset. Vinderup
v. missionær Eigil Kildeholm Jensen. Rønde
Søndag 9. april kl. 10.15
Torsdag 4. maj kl. 19.00
Onsdag 15. marts kl. 19.30
Søndag 23. april kl. 10.15
Møde v. Henrik Hindbo Didriksen. ”Den store
kamp og Jesu syv korsord.”
Møde i Herrup missionshus.
v. missionær Eigil Kildeholm Jensen. Rønde
Torsdag 18. maj kl. 19.30
Torsdag 16. marts kl. 19.30
Fællesmøde i Linde missionshus v. Ejgil
Kildeholm Jensen fra Rønde.
Møde i Nr. Felding missionshus
v. missionær Heri Elttør. Aulum
SOGNEINDSAMLING I
ØLBY-ASP-FOUSING
Søndag den 12. marts
Torsdag 23. marts kl. 19.00
Torsdag 6. april kl. 19.00
Tag godt imod vores indsamlere, når
de igen i år samler ind til fordel for
Folkekirkens nødhjælp.
GØR EN FORSKEL - meld dig som indsamler, brug et par timer af din søndag og få
en god oplevelse.
Indsamlingen starter efter gudstjenesten,
der denne søndag er i Fousing kirke kl.
10.30.
Tilmelding som indsamler kan ske til indsamlingsleder Gustav Byskov Nielsen tlf.:
2513 7152
Lovssangsgudstjeneste i Asp kirke.
v./ Shine On koret, Holstebro
Søndag 7. maj kl. 10.15
Søndag 21. maj kl. 10.15
BØRNEKLUB, LINDE
12. marts Børneklub
26. marts Børneklub
Torsdag 6. april kl. 19.00
02. april Børneklub
30. april Børneklub
Fælles temaaften i Asp missionshus
v. psykolog Ole Rabjerg. Agape.
21. maj
Torsdag 27. april kl. 19.30
Børneklub
MENIGHEDSRÅDET
Fællesmøde i Linde missionshus.
v. missionær Villy Sørensen. Hammel.
Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00
Torsdag 18. maj kl. 19.30
Tirsdag d. 18. april kl. 19.00
Fællesmøde i Linde missionshus
v. missionær Eigil Kildeholm Jensen. Rønde.
Tirsdag d. 2. maj kl. 19.00
10
Børnekirke
Kirkekaffe efter gudstjenesten
MARTS
GUDSTJENESTER
APRIL
MAJ
Søndag 5. marts
Søndag 2. april
Søndag 7. maj
(1. søndag i fasten)
Kl. 9.00 Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
(Mariæ bebudelse)
Kl. 9.00 Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Ølby kirke – Carsten Hoffmann
(3. søndag efter påske)
Kl. 10.30Asp kirke – Vagn Ove Høgild
Søndag 12. marts
Søndag 9. april
(2. søndag i fasten)
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kl. 10.30Fousing kirke – Vagn Ove Høgild
(Palmesøndag)
Kl. 10.30 Fousing kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 19.30 Ølby kirke – Musikgudstjeneste (se omtale)
(Store Bededag)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Vejrum – Konfirmation
– Vagn Ove Høgild
(3. søndag i fasten)
Indsamling til Foreningen Agape
Kl. 9.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Asp kirke – Carsten Hoffmann
Kirkekoret medvirker
Torsdag 13. april
Søndag 14. maj
(Skærtorsdag)
Kl. 10.30Asp kirke – Vagn Ove Høgild
Kirkekoret medvirker
Torsdag 23. marts
(4. søndag efter påske)
Kl. 9.00 Asp kirke – Konfirmation
– Carsten Hoffmann
Kl. 10.45Asp kirke – Konfirmation
– Carsten Hoffmann
(Langfredag)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Søndag 19. marts
Kl. 19.00 Lovsangsgudstjeneste i Asp kirke
– Carsten Hoffmann.
Shine on koret medvirker
Fredag 14. april
Søndag 16. april
Fredag 12. maj
Søndag 21. maj
(5. søndag efter påske)
Kl. 10.30Fousing kirke – Per Toftdahl
(Påskedag)
Indsamling til KFUM&K
Kl. 9.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Asp kirke – Carsten Hoffmann
Torsdag 25. maj
(Midfaste søndag)
Kl. 9.00 Fousing kirke
– Charlotte Rønhoff (uden nadver)
Torsdag 30. marts
Mandag 17. april
Søndag 28. maj
Kl. 19.30 Teen-gudstjeneste i Asp kirke
– Carsten Hoffmann. Se omtale s. 4
(2. påskedag)
Kl. 10.30 Fousing kirke – Carsten Hoffmann
(6. søndag efter påske)
Kl. 10.30Fousing kirke – Vagn Ove Høgild
Søndag 26. marts
ASP PLEJECENTER
Gudstjeneste følgende onsdage kl. 10.30
8. marts v. Vagn Ove Høgild
Søndag 23. april
(1. søndag efter påske)
Kl. 9.00 Fousing kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Asp kirke – Carsten Hoffmann
29. marts v. Vagn Ove Høgild
Søndag 30. april
12. april v. Vagn Ove Høgild
(2. søndag efter påske)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Vagn Ove Høgild
Tirsdag 25.april v. Vagn Ove Høgild - ÆNDRET
10. maj v. Vagn Ove Høgild
24.maj v. Vagn Ove Høgild
(Kristi Himmelfartsdag)
Kl. 9.00 Ølby kirke – Carsten Hoffmann
Kl. 10.30Asp Kirke – Carsten Hoffmann
11
PROVSTIGUDSTJENESTE
2. pinsedag – mandag d. 5. juni kl. 10.30
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi holder provstigudstjeneste Ved Fjorden,
Struer Marina.
Nærmere oplysninger følger i næste kirkeblad.
Kirkelig vejviser
Folkekirken løser mange opgaver i den offentlige
forvaltning: registrering af nyfødte, navngivelse,
navneændringer, registrering af dødsfald osv.
Ølby
13.11.16 Sognepræst
Carsten Hoffmann
Kjærgårdsmøllevej 2, Ølby.
[email protected]
Tlf. 97 86 50 16 – 51 17 24 50.
(Mandag fridag)
Sognepræst
Vagn Ove Høgild.
[email protected] – tlf 3025 3347
(mandag fridag)
Organist
Jonsvein Høgagard
Mob. 60 86 43 33
[email protected]
Det er Struer Kordegnekontor, der varetager registreringen
for Ølby-Asp-Fousing sogne. Kordegnekontoret er
naturligvis altid behjælpelig, hvis du har spørgsmål.
Spørgsmål kan sendes til [email protected] eller
kordegnen, der kan træffes på 96 84 92 00.
Isabella Silje Jensen,
Kløvenhøj 22, Ølby, 7600 Struer
Ølby Asp Fousing
Kirkegårde
Graver/daglig leder:
Preben Sigaard
Graverkontoret: 97 48 75 46.
Mob. 30 62 54 46
[email protected]
Ølby Asp Fousing
Menighedsråd
Menighedsrådsformand:
Erling Forbech.
Tlf. 97 86 52 08 – 24 67 52 08
[email protected]
Kirkeværge Ølby
Cathrine Isaksen
Mob. 22 61 62 44
[email protected]
Kirkeværge Asp
Kim Nørgaard Linde
Tlf. 97 48 72 92 – 26 66 82 27
[email protected]
Kirkeværge Fousing:
Jytte Hvingelby
Mob: 20 23 51 07
[email protected]
Kirke og sogn i Ølby Asp Fousing og Linde
Oplag: 850 eksemplarer.
Layout: [email protected]
Sidste frist for indlevering af stof til redaktionen
31. marts 2017 til [email protected]
Program for juni/ juli/ august.
Redaktionsudvalg:
Carsten Hoffmann. Ølby. Tlf. 97 86 50 16
[email protected]
Cathrine Isaksen. Ølby. Tlf 22 61 62 44
[email protected]
Frits Vadsholt. Asp. Tlf. 97 48 74 32
[email protected]
Miriam Larsen Degn. Ølby. Tlf. 28 72 96 62
[email protected]
Kontakt person for ØAF. Kirkes hjemmeside
Jenny Rasmussen. Ølby. Mob. 51 27 18 48
[email protected]
COMPLOT.DK · 17044.587
DØBTE
På kirkens hjemmeside www.øaf-kirker.dk kan du finde
både vejledning og de nødvendige blanketter, samt links
til nyttige oplysninger.