Etelä-Karjalan Osuuspankin edustajiston kokouksen

Sivu 1 / 3
ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
ESITYSLISTA
EDUSTAJISTON KOKOUS
AIKA
PAIKKA
Perjantaina 10.3.2017 klo 18.00
Lappeenrannan konttori, kokoushuone Pahloinen
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1
Kokouksen avaus
- hallituksen puheenjohtaja
2
Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokouksen
- puheenjohtaja
- sihteeri
- pöytäkirjantarkastajat
- ääntenlaskijat
3
Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
- säännöt 16 §, osuuskuntalaki, luku 5 § 21-22
- todetaan läsnäolijat
4
Työjärjestyksen vahvistaminen
5
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 2016
6
Tuloslaskelman ja taseen 2016 vahvistaminen
7
Vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2016
- hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja
8
Tilikauden 2016 ylijäämän käyttäminen
- hallituksen esitys edustajistolle tilikauden 2016 ylijäämän käyttämisestä
Etelä-Karjalan Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 148.547.258,86
euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 11.873.289,44euroa.
Tilikauden ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että:
- lisäosuusmaksulle maksetaan korkoa 0,50 prosenttia eli yhteensä
8.616,81 euroa
- tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia eli 1.459.059,01
euroa ja lähdeveroa 487,50 euroa
- yhteensä 1.468.163,32 euroa
- loppu tilikauden ylijäämästä eli 10.405.126,12 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille
Sivu 2 / 3
ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
9
ESITYSLISTA
Palkkiot seuraavaan varsinaiseen kokoukseen asti
Palkkiot nyt:
- edustajiston jäsenet 330 euroa/kokous
- hallintoneuvoston jäsenet 330 euroa/kokous
- hallintoneuvoston puheenjohtaja 770 euroa/kk ja 330 euroa/kokous
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 385 euroa/kk ja 330 euroa/kokous
- tilintarkastusyhteisö laskun mukaan
Nimitysvaliokunnan esitys:
Palkkiot pidetään ennallaan.
10
Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
- säännöt 19 §: 21 – 30, nyt 25 jäsentä
Nimitysvaliokunnan esitys:
25 jäsentä ja mikäli Savitaipaleen Osuuspankin sulautuminen toteutuu,
26 jäsentä.
11
Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
Nimitysvaliokunnan esitys:
Kaikki erovuoroiset valitaan uudelleen, kaikilta saatu suostumus; Evälahti Jukka, Iitiä Markus, Kaarna Antti, Melto Timo, Stubbe Pirjo, Talka
Anu, Urpalainen Emilio, Viskari-Lippojoki Ulla, Väisänen Sauli.
12
Tilintarkastajan valinta
- nykyisin tilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Havukainen
Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esitys, jota nimitysvaliokunta
puoltaa: Tilikauden 2017 tilintarkastusyhteisöksi valitaan KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy (sama kuin aiemminkin), päävastuulliseksi tilintarkastajaksi palaa kahden tilikauden tauon jälkeen KHT Petri Hämäläinen.
13
Edustajiston edustajien valinta nimitysvaliokuntaan
- kaksi henkilöä, nykyisin Seppo Eteläpää ja Antti Vilkko
14
Osuuspankin lahjoituksista päättäminen ja tiedoksi aiemman käytännön mukaisesti hallituksen tekemät lahjoituspäätökset
- hallitus esittää, että sille annettaisiin valtuutus antaa tilikautena 2017
lahjoituksina enintään 100.000 euroa yleishyödylliseen tai siihen
rinnastettaviin tarkoituksiin
15
Sulautumissuunnitelman hyväksyminen ja hallintoneuvoston jäsenen valinta
- hallitus esittää Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Savitaipaleen Osuuspankin välisen sulautumissuunnitelman hyväksymistä
Sivu 3 / 3
ETELÄ-KARJALAN OSUUSPANKKI
ESITYSLISTA
- mikäli sulautumissuunnitelma hyväksyttiin, esitys Savitaipaleen
Osuuspankin edustajan valinnasta hallintoneuvoston jäseneksi, nimitysvaliokunnan esitys valittavasta henkilöstä toimitetaan myöhemmin
16
Sääntömuutos
- vaihtoehtoja kaksi, riippuen edellisen kohdan sulautumispäätöksestä
17
Muut asiat
18
Kokouksen päättäminen
Kaikki liitteet löytyvät www.op.fi/etela-karjala -verkkosivuilta:
- Tuloslaskelma ja tase
- Toimintakertomus
- Hallituksen selostus tilikauden 2016 jälkeisistä tapahtumista
- Esitys tilikauden 2016 ylijäämän käyttämisestä
- Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä
- Tilintarkastuskertomus
- Tasekirja kokonaisuutenaan
- Kutsu edustajiston kokoukseen
- Ilmoitus jäsenille
- Sulautumissuunnitelma, säännöt ja vaalijärjestys, taseet sekä tilintarkastajan lausunto (vaihtoehdossa, jos sulautuminen tapahtuu)
- Säännöt ja vaalijärjestys (vaihtoehdossa, jos sulautumista ei tapahdu)
- Tiedot Savitaipaleen Osuuspankista