null

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 1. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6266/1/17
REV 1
SOC 88
EMPL 58
ECOFIN 88
EDUC 43
ILMOITUS
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Pysyvien edustajien komitea (Coreper I)
Neuvosto
Ed. asiak. nro:
5927/17 SOC 64 EMPL 45 ECOFIN 67 EDUC 34
Asia:
Vuotuinen kasvuselvitys 2017 ja yhteinen työllisyysraportti: työllisyys- ja
sosiaalipolitiikan poliittinen ohjaus
– Ehdotus neuvoston päätelmiksi
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena työllisyyskomitean ja sosiaalisen suojelun komitean yhdessä
laatima ehdotus neuvoston päätelmiksi. Nämä päätelmät esitettiin sosiaalityöryhmälle
16. helmikuuta 2017.
Unkarin valtuuskunta säilyttää 9 kohtaa koskevan varauman.
Pysyvien edustajien komitea suosittaa neuvostolle, että se hyväksyisi nämä päätelmät neuvoston
(työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) istunnossa 3. maaliskuuta 2017.
6266/1/17 REV 1
team/HKD/akv
DG B 1C
1
FI
LIITE
Vuotuinen kasvuselvitys 2017 ja yhteinen työllisyysraportti:
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan poliittinen ohjaus
Ehdotus neuvoston päätelmiksi
OTTAEN HUOMIOON SEURAAVAA:
1.
Työllisyystilanne ja sosiaalinen tilanne EU:ssa ovat kohenemassa, kun talous elpyy
hienoisesti ja uusia työpaikkoja syntyy koko ajan enemmän. Talous kasvaa melkein kaikissa
jäsenvaltioissa, vaikka merkittäviä eroja toki on.
2.
Lokakuussa 2016 EU:n työttömyysaste oli 8,3 prosenttia eli alimmillaan sitten vuoden 2009.
Myös nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys laskivat edelleen. Myönteisestä
suuntauksesta huolimatta kaikki kolme ovat kuitenkin edelleen huolestuttavan korkeita
useissa jäsenvaltioissa. Samaan aikaan 20–64-vuotiaiden ikäryhmän työllisyysaste oli vuoden
2016 toisella neljänneksellä 71,1 prosenttia, mikä ylitti ensimmäistä kertaa vuoden 2008
tason. Jos ponnistelemme tämän myönteisen suuntauksen ylläpitämiseksi, Eurooppa 2020
-strategian tavoitteena oleva miesten ja naisten 75 prosentin työllisyysaste on mahdollista
saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.
3.
Kotitalouksien tulot kasvoivat edelleen monissa jäsenvaltioissa vuonna 2015 pääasiassa
taloudellisen toiminnan voimistumisen ja työmarkkinaolosuhteiden kohenemisen ansiosta.
Köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa olevien kokonaismäärä EU:ssa on alkanut vähentyä ja
lähestyy vuoden 2008 tasoa mutta on edelleen erittäin suuri – 118 miljoonaa ihmistä eli
23,7 prosenttia kokonaisväestöstä vuonna 2015. Tämä on kaukana Eurooppa 2020 -strategian
köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä koskevasta tavoitteesta. Lapsiköyhyys on edelleen
merkittävä haaste: EU:n 28 jäsenvaltiossa on 26,1 miljoonaa lasta, jotka ovat vaarassa ajautua
köyhyyteen tai syrjäytyä.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
2
FI
4.
Kokonaisuutena katsoen tuloerot ovat suuria, ja EU:n sisällä on merkittäviä eroja. Suuri
eriarvoisuus voi heikentää talouden tuotosta ja mahdollisuuksia kestävään ja osallistavaan
kasvuun.
KOROSTAEN SEURAAVAA:
5.
Itsetyytyväisyyteen ei tässä tilanteessa ole aihetta, ja olisi pyrittävä työllisyys- ja
sosiaalipoliittisten tulosten ylöspäin suuntautuvaan lähentymiseen. Komission vuotuisessa
kasvuselvityksessä 2017 esitetty toimintapoliittisten painopisteiden jatkuvuus saa vahvaa
kannatusta. Edelleen keskitytään kolmeen tärkeään asiaan: investointien edistämiseen,
rakenneuudistusten toteuttamiseen ja vastuulliseen finanssipolitiikkaan.
6.
Yhteisen työllisyysraportin asemaa työmarkkinahaasteiden ja sosiaalisten haasteiden
määrittelyssä on vahvistettu ja se on lisännyt poliittista vastuullisuutta raportissa esitettyjen
havaintojen suhteen.
7.
Sosiaali- ja työllisyysnäkökohtien vahvistaminen koko syyspaketissa, joka käynnistää vuoden
2017 eurooppalaisen ohjausjakson, pannaan erittäin myönteisesti merkille.
8.
Investointien painottamista yleensä ja erityisesti sosiaalisten investointien jatkamista pidetään
myönteisenä. Lisäksi todetaan, että tarvitaan lisätoimia, joilla puututaan nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyyteen ja tuetaan työpaikkojen luomista, (erityisesti naisten)
työmarkkinoille osallistumista, osaamisen asianmukaista kehittämistä ja laadukkaiden
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen, varsinkin lastenhoitopalvelujen ja muiden
huollettavien hoitopalvelujen, saatavuutta. Yleisten ja kohdennettujen sosiaalisen suojelun
toimintamallien välillä olisi säilytettävä asianmukainen tasapaino.
9.
Suurten pakolaisvirtojen vaikutukset jäsenvaltioiden työllisyysjärjestelmiin ja sosiaalisen
suojelun järjestelmiin ovat olleet epäsymmetrisiä, ja niitä olisi seurattava. Juuri saapuneiden
pakolaisten nopea ja tehokas integroituminen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille on tärkeää
EU:n yhteenkuuluvuuden ja vaurauden kannalta.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
3
FI
10.
Globalisaatio, väestörakenteen muutokset ja teknologian ja ympäristön kehitys ovat sekä
haasteita että mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomisen, työpaikkojen rakenteen ja
laadun, työolojen ja sosiaalisen osallisuuden kannalta. Osaamisen kehittämistä ja
inhimilliseen pääomaan investoimista pidetään tässä yhteydessä äärimmäisen tärkeinä, jotta
kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet menestyä työmarkkinoilla. Työllisyys- ja
sosiaalipolitiikassa olisi otettava huomioon uudet liiketoimintamallit ja työn uudet muodot.
Vuotuisen kasvuselvityksen ja yhteisen työllisyysraportin perusteella seuraavat työllisyys- ja
sosiaalipolitiikan suuntaviivat ovat tärkeitä:
Tuetaan työpaikkojen luomista ja laatua sekä työmarkkinoille osallistumista
11.
Uudistusten keskeisenä tavoitteena olisi oltava työpaikkojen luominen. Samalla olisi
suunnattava enemmän toimia laadukkaiden työpaikkojen luomiseen (myös työn uudet muodot
huomioon ottaen), työmarkkinoille osallistumisen esteiden poistamiseen, työmarkkinoiden
segmentoitumisen vähentämiseen, työssäkäyvien köyhyyden poistamiseen, pimeän työn
torjumiseen, siirtymisten sujuvoittamiseen sekä riittävän toimeentulotuen ja korkealaatuisten
aktivoivien ja mahdollistavien palvelujen tarjoamiseen. Joustavat ja luotettavat
sopimusjärjestelyt, tuloksellinen ja aktiivinen työmarkkinapolitiikka sekä kattavat elinikäisen
oppimisen strategiat voivat osaltaan auttaa torjumaan työttömyyttä, edistää työpaikkojen
luomista ja helpottaa työmarkkinoiden mukautumista muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin.
12.
Tuottavuuden kehitystä vastaava palkkakehitys on edistänyt myönteisellä tavalla tasapainoista
kasvua maiden sisällä ja koko euroalueella. Palkanmuodostusjärjestelmien olisi edistettävä
tehokkaasti sekä työpaikkojen luomista että reaalitulojen kasvua, samalla kun otetaan
huomioon kansalliset käytännöt ja työmarkkinaosapuolten rooli.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
4
FI
13.
Vero- ja etuusjärjestelmiä olisi hyödynnettävä työn vastaanottamisen pidäkkeiden
vähentämiseksi ja työntekijöiden nettopalkan lisäämiseksi, erityisesti kun on kyse
matalapalkkaisista työntekijöistä, sekä verotuksen keventämiseksi, jotta voidaan edistää
työllisyyttä. Kevyempi ja hyvin suunniteltu työn verotus voisi edistää työllisyyden kasvua ja
vähentää tällä tavoin eriarvoisuutta, samalla kun kunnioitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaa
veroasioissa ja otetaan huomioon sellaiset merkittävät näkökohdat kuin sosiaaliturvan
rahoitus ja jäsenvaltioiden sosiaalisen suojelun järjestelmien väliset rakenteelliset erot.
Toteutetaan lisätoimia nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen puuttumiseksi
14.
EU:n nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite ovat osoittautuneet hyödyllisiksi
rakenneuudistusten edistäjinä, mutta jäsenvaltioiden on jatkettava toimiaan
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi, erityisesti niillä alueilla, joilla tarve on suurin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työmarkkinainstituutioilla ja erityisesti julkisilla
työvoimapalveluilla on tarvittavat valmiudet panna nuorisotakuu täytäntöön kaikilta osin.
Rakenteellista yhteistyötä koulutusjärjestelmien ja sosiaalisen suojelun järjestelmien kanssa
olisi edelleen vahvistettava, ja erityisesti vaikeimmin tavoitettavien, työelämän ja koulutuksen
ulkopuolella olevien nuorten (NEET) moninaisuus olisi otettava huomioon aiempaa
paremmin.
15.
Pitkäaikaistyöttömyys on tietyillä alueilla edelleen lähes 50 prosenttia
kokonaistyöttömyydestä. Tähän liittyy sellaisia kielteisiä vaikutuksia kuin osaamisen
heikkeneminen, heikompi kiinnittyminen työmarkkinoille ja suurempi köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen riski. Jäsenvaltioiden painopisteenä tulisi edelleen olla
pitkäaikaistyöttömyyden tärkeimpiin haasteisiin puuttuminen ja pitkäaikaistyöttömien
työllistämisestä annetun neuvoston suosituksen täytäntöönpano, jotta voitaisiin tarjota
yksilöllistä tukea ja parantaa työvoimaviranomaisten ja muiden toimijoiden välistä
koordinointia.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
5
FI
Parannetaan naisten työmarkkinatuloksia ja vähennetään sukupuolten välisiä palkkaeroja
16.
Poliittiseen päätöksentekoon olisi sisällytettävä toimenpiteitä sekä miesten että naisten työ- ja
yksityiselämän välisen tasapainon parantamiseksi muun muassa tarjoamalla kohtuuhintaisia ja
laadukkaita lastenhoito- ja muita hoitopalveluja sekä riittäviä lomia ja joustavia
työaikajärjestelyjä ja välttämällä kotitalouden toiseen tulonhankkijaan kohdistuvia
verotuksellisia ja etuuksiin liittyviä pidäkkeitä. Sukupuolten väliset palkkaerot, eläkkeiden
kattavuuden erot ja sukupuolten väliset erot köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen suhteen
olisi tuotava näkyvämmin esille ja näiden erojen pienentämiseksi olisi toteutettava enemmän
toimia.
Varmistetaan tuloksellinen taitojen ja osaamisen kehittäminen nykyaikaisilla
koulutusjärjestelmillä
17.
Toimivat ja joustavat työmarkkinat edellyttävät osaamista, jonka on vastattava nykyistä
työvoiman kysyntää mutta mahdollistettava myös osaamisen kehittäminen erityisesti
tilanteessa, jossa työvoimapula jatkuvasti kasvaa. Euroopan uuden osaamisen ohjelman
mukaisesti uudistuksissa olisi ensisijaisesti keskityttävä kestäviin investointeihin nuorten ja
aikuisten osaamisen kehittämiseen perustaidoista, kuten luku- ja laskutaidosta,
finanssiosaamiseen, yrittäjyysosaamiseen, vihreään osaamiseen ja digitaaliseen osaamiseen, ja
mukautettava osaaminen paremmin työmarkkinatarpeisiin (osaamistarpeiden parempi
ennustaminen mukaan luettuna) sekä hyödynnettävä korkealaatuisen työssäoppimisen
mahdollisuuksia. Ammatillisen koulutuksen parantaminen muun muassa edistämällä joustavia
oppimispolkuja voisi auttaa kansalaisia kehittämään tarvittavia monialaisia taitoja koko
elämänsä ajan.
Edistetään riittäviä ja kestäviä sosiaalisen suojelun järjestelmiä painottamalla sosiaalisia
investointeja ja sosiaalista osallisuutta
18.
Jäsenvaltioiden olisi tarjottava tehokasta, toimivaa ja riittävää sosiaalista suojelua, joka kattaa
henkilön kaikki elämänvaiheet, auttaa osaltaan turvaamaan elintason ja ehkäisee köyhyyttä ja
eriarvoisuutta.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
6
FI
19.
Osallistavuuden edistäminen edellyttää, että toimintapolitiikkojen ja uudistusten
jakaumavaikutukset tiedostetaan paremmin kaikilla tasoilla. Koulutus-, työmarkkina- ja
sosiaalisen suojelun järjestelmien rakenteen olisi pyrittävä edistämään kaikkien sosiaalista
osallistumista. Vero- ja etuusjärjestelmät, palkanmuodostus, koulutus, osaaminen,
sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat aloja, joilla koordinoiduilla ja tehokkailla
toimilla voidaan vähentää eriarvoisuutta ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia. Suuri
eriarvoisuus voi heikentää kansantalouden tuotosta, kestävän kasvun mahdollisuuksia ja EU:n
yleistä kilpailukykyä.
20.
Aktiiviseen osallisuuteen perustuvat toimintapoliittiset uudistukset, joissa yhdistyvät riittävä
toimeentulotuki, korkealaatuiset aktivoivat ja mahdollistavat palvelut sekä tuki
työmarkkinoille (uudelleen)integroitumiseen, ovat edelleen avainasemassa ja tehokas ja
kestävä keino torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Tähän sisältyy etuusjärjestelmien
riittävyyden, kattavuuden ja käyttöönoton varmistaminen, tehostetut toimet integroitujen ja
yksilöllisten palvelujen käyttöönottamiseksi ja tarjoamiseksi sekä paremmat työnteon
kannustimet.
21.
Jotta lapsiköyhyyttä voitaisiin vähentää ja estää köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen
periytyminen sukupolvelta toiselle, tarvitaan yhdennettyjä strategioita, joissa yhdistyvät
ennaltaehkäisy ja tukeminen. Näissä strategioissa olisi tuettava lasten vanhempien pääsyä
työmarkkinoille ja edistettävä ennakoivia toimintamalleja, joihin sisältyy varhainen reagointi
ja perheille suunnatun tuen lisääminen.
22.
Terveydenhuollon uudistuksilla olisi varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus saada
nopeasti korkealaatuisia ja potilaskeskeisiä terveyspalveluja, samalla kun varmistetaan niiden
riittävä ja kestävä rahoitus ja hyödynnetään kokonaisvaltaisesti kustannustehokkaita
innovaatioita ja teknologian kehittymistä sekä asianmukaista työvoimaa. Terveydenhuollon
tarve ei saisi johtaa köyhyyteen tai taloudelliseen ahdinkoon, ja terveysjärjestelmien
myönteistä vaikutusta väestön terveyteen ja taloudelliseen hyvinvointiin olisi tuettava.
Ennaltaehkäisyä olisi korostettava entistä enemmän.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
7
FI
23.
Pitkäaikaishoidon uudistusten tavoitteena tulisi olla kestävyys ja asianmukaisen,
kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuus, minkä lisäksi olisi kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn. Tämä voi merkitä sitä, että siirrytään
ensisijaisesti reaktiivisesta toimintatavasta yhä ennakoivampaan toimintatapaan, jolla pyritään
edistämään tehokasta ja laadukasta pitkäaikaishoitoa, jossa yhdistyvät pitkäaikaishoidon
tarjonnan terveydenhoito- ja sosiaalihuoltotekijät. Pitkäaikaishoidon palveluissa olisi
kannustettava sosiaaliseen innovointiin.
24.
Väestön ikääntymisen vaikutukset ja pidempien työurien edistäminen ovat johtaneet viime
vuosina laajoihin eläkeuudistuksiin. Näitä toimia olisi jatkettava, mutta on tehtävä vielä
enemmän sen varmistamiseksi, että tulevat eläkkeet ovat riittäviä, samalla kun säilytetään
julkisen talouden kestävyys. Työttömyyden vähentäminen ja työmarkkinoilla pysymisen
kannustaminen, muun muassa asianmukaisilla työn ja yksityiselämän tasapainottamista
koskevilla toimintapolitiikoilla ja nykyaikaistamalla työympäristöjä terveys- ja
turvallisuusäännösten osalta, on olennaisen tärkeää eläke-etuuksien tulevan kestävyyden ja
riittävyyden kannalta. Myös lisäeläkkeillä ja eläkesäästöillä saattaisi olla myönteinen rooli
eräissä jäsenvaltioissa.
Varmistetaan toimiva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
25.
Toimiva työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu kansalliset käytännöt ja olosuhteet huomioon
ottaen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa tasapuolisemmat ja tehokkaammat
uudistukset ja lisätä sitoutumista päätöksentekoon.
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA:
26.
Ottamaan vuotuisen kasvuselvityksen 2017, yhteisen työllisyysraportin sekä näiden
päätelmien painopisteet huomioon kansallisissa uudistusohjelmissaan ja toteuttamaan
tarpeellisia politiikkoja vuoden 2016 maakohtaisten suositusten noudattamiseksi.
27.
Tehostamaan toimiaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Työllisyystavoitteena on miesten ja naisten 75 prosentin työllisyys ja köyhyyden ja
syrjäytymisen vähentämistavoitteena on köyhyys- ja syrjäytymisriskin poistaminen vähintään
20 miljoonalta ihmiseltä vuoteen 2020 mennessä.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
8
FI
28.
Ottamaan jatkossakin tarpeen mukaan ja tarvittaessa tehostetusti kansalliset parlamentit,
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan mukaan eurooppalaisen ohjausjakson
käsittelyyn kansallisella tasolla ja ottamaan huomioon työllisyyskomitean vuoden 2016 arvion
työmarkkinaosapuolten osallistumisesta ohjausjaksoon.
KEHOTTAA EUROOPAN KOMISSIOTA:
29.
Keskittymään edelleen yhä enemmän eurooppalaisen ohjausjakson työllisyys- ja
sosiaalikysymyksiin.
30.
Määrittämään yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa parhaat tavat tukea ja rahoittaa
rakenneuudistuksia ja panna ne tuloksellisesti täytäntöön eurooppalaisen ohjausjakson
nykyisten välineiden pohjalta siten, että helpotetaan työllisyys- ja sosiaalipoliittisten tulosten
ylöspäin tapahtuvaa lähentymistä, ja ottamaan samalla huomioon jäsenvaltioiden erilaiset
lähtökohdat sekä välttämään lähestymistapaa, jossa yhden ratkaisun oletetaan sopivan
kaikille.
KEHOTTAA TYÖLLISYYSKOMITEAA ja SOSIAALISEN SUOJELUN KOMITEAA:
31.
Yhteistyössä komission kanssa laatimaan edelleen mahdollisia esimerkkejä työllisyys- ja
sosiaalipolitiikkaan ja niiden tuloksiin liittyvistä vertailuarvoista ja vaihtamaan parhaita
käytäntöjä eri politiikka-aloilla.
32.
Tekemään komission kanssa tiivistä yhteistyötä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin
suhteen, josta komissio ilmoitti vuoden 2017 työohjelmassaan.
33.
Jatkamaan monenvälistä ja aihekohtaista valvontaa koskevaa työtä, jotta neuvosto voi saada
näyttöä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa käymiään keskusteluja varten keskeisten
työllisyys- ja sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun, työllisyyskehityksen seurantavälineen ja
sosiaalisen suojelun kehityksen seurantavälineen lisäksi, ja tutkimaan, miten viimeksi
mainittuja välineitä voitaisiin edelleen yhtenäistää.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
9
FI
34.
Tekemään yhteisen toimivallan aloilla tiivistä yhteistyötä muiden neuvoa-antavien
komiteoiden ja osapuolten kanssa, etenkin talous- ja rahoituskomitean, talouspoliittisen
komitean, koulutuskomitean ja johtavien virkamiesten tasolla kokoontuvan
kansanterveystyöryhmän kanssa, kattavien toimintapoliittisten keskustelujen ja päätösten
varmistamiseksi erityisesti eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, jotta talous-, työllisyysja sosiaalikysymykset voidaan ottaa huomioon tasapainoisella tavalla.
35.
Hyödyntämään myönteisiä kokemuksia työllisyyskomitean ensimmäisestä arviosta, joka
koski työmarkkinaosapuolten roolia eurooppalaisessa ohjausjaksossa kansallisella tasolla.
6266/1/17 REV 1
LIITE
team/HKD/akv
DG B 1C
10
FI