Kaupunginhallitus Stj/3 27.02.2017 3 Kaupungin viranomaisten

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus
Esityslista
8/2017
1 (1)
Stj/3
27.02.2017
3
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
sosiaali- ja terveyslautakunta
- toinen jaosto
23.2.2017
Esittelijä
va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048
annikki.thoden(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.
Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[email protected]
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginkanslia
Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783
Y-tunnus
0201256-6
Tilinro
FI0680001200062637
Alvnro
FI02012566