Valintaesitys - Pohjois

Hakemusnumero: 303881
Hankkeen nimi: Silmälääkekehityksen yksikön kehityshanke
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Silmälääkekehityksen yksikön kehityshanke
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303881
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
16.2.2017
EURA 2014/4965/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Soile Juuti
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Itä-Suomen yliopisto
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.9.2017
31.8.2019
Hankkeen sisältö
Näkövammaisuus ja sokeus ovat kasvava ongelma ikääntyvissä väestöissä eikä useimpiin silmätauteihin ole toimivia
lääkehoitoja. Koska potilaiden määrä kasvaa nopeasti (satoja miljoonia globaalisti vuonna 2040), silmälääkkeiden
kehitys on houkutteleva liiketoiminnalle, mitä osoittaa useiden suurten lääketehtaiden aktivoituminen tällä alalla viime
vuosina (mm. Roche, Bayer). Itä-Suomen yliopistossa on silmätautien ja lääkekehityksen alalla kansainvälisestikin
vahva osaaminen, joka on verkottunut vahvasti yritysmaailman ja lääkeviranomaisten kanssa kansallisesti ja
globaalisti. Tässä hankkeessa luodaan alalle yksikkö erityisesti yritysyhteistyötä varten.
Hankkeessa luodaan silmälääkekehityksen yksikön toimintaperiaatteet: hinnoittelu, laitteiden käytön periaatteet, IPR
käytännöt. Lisäksi hankkeessa markkinoidaan yksikön toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehityshankkeessa
käytetään yliopiston ja yritysmaailman asiantuntijoita apuna. Hankkeen päätyttyä yksikön toiminta on saatu hyvin
käyntiin ja toiminta jatkuu sen jälkeen itsensä kannattaen. Kehityshankkeessa luotava yksikkö edesauttaa
yritysyhteistyötä ja yritysten toimintaedellytyksiä Kuopion alueella. Hankkeen avulla saadaan Kuopioon projekteja,
työpaikkoja ja resursseja silmälääkekehitykseen liittyen. Hanketta tukee yli 10 suomalaista ja kansainvälistä yritystä.
Tämä osoittaa laajaa kiinnostusta ja luottamusta kuopiolaiseen silmälääkeosaamiseen. Tälle alalle ei ole aiemmin
haettu EAKR rahoitusta. Silmälääketutkimus on yksi Itä-Suomen yliopiston strategisista painoaloista ja alan tutkimus
on vahvasti verkottunut kansainvälisesti. Myös hankkeen välilliset aluevaikutukset ovat merkittäviä: alueen kansallinen
ja kansainvälinen houkuttavuus kasvaa, ala houkuttelee ja työllistää Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita, luo pohjaa
uusien yritysten synnylle ja parantaa Kuopion kansainvälistä kilpailukykyä tällä alalla.
Tulostettu 24.2.2017 11:21:35
EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 303881
Hankkeen nimi: Silmälääkekehityksen yksikön kehityshanke
ý
2 (2)
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
¨
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Maakunnat
Pohjois-Savo
Seutukunnat
Kuopion
Kunnat
Kuopio
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Kone- ja laiteinvestoinnit
4 Rakennukset ja maa-alueet
5 Muut kustannukset
6 Flat rate
Kustannukset yhteensä
7 Tulot
Yhteensä €
92 741
15 000
0
0
0
22 258
129 999
0
Rahoitus
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
90 999
0
39 000
0
70
0
30
0
100
Nettokustannukset yhteensä
129 999
Rahoitus yhteensä
129 999
Kustannusarvio yhteensä
129 999
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
129 999
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:21:35
EURA 2014 -järjestelmä