Päätöspöytäkirja Rakennusvalvonta-asiat § 4/2017

Päätöspöytäkirja
Rakennusvalvonta-asiat
Kaupunkisuunnittelukeskus
Kaupunkisuunnittelujohtaja
§ 4/2017
MAISEMATYÖLUPA
2017-35-T
JULKIPANO - ANSLAG
Kaupunkisuunnittelujohtaja antaa seuraavan maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen
luvan julkipanon jälkeen 28.2.2017:
Stadsplaneringsdirektören avger följande, i 128 § markanvändnings- och bygglagen avsedda
lov, efter att beslutet varit offentligt anslaget 28.2.2017:
4§
Paikka:
Toimenpide:
Espoon kaupungin 21. kaupunginosassa (Henttaa) osa
puistoalueesta tunnus 21 P 15
Metsänhakkuut
Päätös ja hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Espoon kaupungin
kaupunkisuunnittelukeskuksessa (käyntiosoite: Virastotalo 2, Kirkkojärventie 6 B, 02770
Espoo) virka-aikana oikaisuvaatimusajalla.
Besluten och de till ansökningarna anslutna handlingarna finns under tiden för
rättelseyrkande framlagda i Esbo stads stadsplaneringscentral (besökadress: Ämbetshus 2,
Kyrkträskvägen 6 B, 02770 Esbo) under tjänstetid.
Kaupunkisuunnittelukeskus 27.2.2017
Stadsplaneringscentralen
Lupavalmistelija
Tillståndshandläggare
Pia Salonen
Tämä ilmoitus on julkipantu Espoon teknisen ja ympäristötoimen julkisella ilmoitustaululla:
Detta meddelande har offentligt anslagits på Esbos teknik- och miljösektorns offentliga
anslagstavla:
27.2-14.3.2017
Palveluneuvoja (nimi)
Kundrådgivare (nimenselvennys)