Julkipanoilmoitus maa-ainesten ottamista koskevasta

RUOVEDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
JULKIPANOILMOITUS
27.2.2017
Maa-ainesten ottamista koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)
Ruoveden ympäristölautakunta antaa (käsittelypäivä 23.2.2017, 13 §) alla mainitusta maaaineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä,
jolloin päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon.
Lupapäätös valitusosoituksineen on nähtävänä valitusaikana 1.3.-30.4.2017 Ruoveden
kunnantalolla, osoitteessa Ruovedentie 30.
Hakija
Suunniteltu
ottamisalue
Otettava
maa-aines
Päätöksen
antopäivä
Tampereen Kaivin Oy
Pohja,
Kiuru 2 ja Kiuru 3
702-416-3-4
702-416-4-8
hiekka ja sora
28.2.2017
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.4.2017.
Muutoksenhaku:
Maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja
liitteet yms. seikat käyvät ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.